Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

27. Anlægsregnskab for udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds og Læringscenter Syd

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds og Læringscenter Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Kamp, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds samt Læringscenter Syd. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 16. maj 2017 på 5.525.000 kr., den 19. september 2017 på kr. 2.700.000 samt den 6. marts 2018 på 1.920.000 kr., ialt kr. 10.145.000, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds samt Læringscenter Syd, sted nr. 301086.

 

Anlægsarbejdet har omfattet:

Lind Skole:

Der er fundet fugt og skimmelvækst flere steder på skolen, og i mange typer af konstruktioner, blandt andet i konstruktioner, som har medført store omkostninger at sanere og genetablere.

 

Der er udført løbende kvalitetsmålinger i alle opholdsrum på skolen i årene 2017, 2018 og 2019.

 

På baggrund af målingerne er der løbende udført større eller mindre bygningsmæssige indgreb for at nedbringe niveauet af skimmelsporer, således at brugen af skolen har kunnet opretholdes.

 

Sunds-Ilskov Skole, afd, Sunds:

Der er opstået store fugtskader og efterfølgende skimmelvækst i konstruktioner og belægninger i kælderafsnit efter opstuvende regnvand i kloaksystemet.

 

Kloaksystem er ændret, og kælderen er saneret. Kælderafsnit var tiltænkt som erstatning for klasser i midlertidig pavillon, men et revideret bygningsreglement gjorde det ikke længere muligt. Der blev givet en tillægsbevilling til en mindre tilbygning på terræn, samt at kælderen blev reetableret som depot, samt lokaler til begrænset ophold.

 

Læringscenter Syd, afd. Arnborg:

Efter konstatering af skimmelvækst på bagside af gulvbelægninger og fugt bag væv på vægge er disse fjernet, og der er udført sanering. Der er udført nyt gulvvarme-anlæg i to lokaler, som tørholder konstruktionen. Alle vægflader er genbehandlet med åndbare overflader.

 

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på kr. -2.494.577.

 

De primære årsager til merforbruget er:

 • I november 2017 var udskiftningen af terrændækket i Kollundvej-bygningen netop opstartet, og desværre viste det sig, at der var enormt mange følgeudgifter ved at udskifte, som ikke var kendt på forhånd. Blandt andet:
  • Nye vægge skulle opbygges
  • Ny EL og VVS under gulve
  • Understøbning af eksisterende vægge
  • Rensning af ventilationsanlæg
 • Nye konstruktioner ”dukkede op” i to klassefløje med fugtskader og skimmelvækst.
 • Udgifter til prøvetagningen til sikring af, at bygningerne lever op til gældende standarder.

 

Merforbruget på -2.494.577 kr. finansieres af likvide midler med henvisning til, at der i forbindelse med afslutning af anlægsregnskab på nedenstående sager er opstået følgende mindreforbrug, som vil tilgå kassen:

 • 2.408.390 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Snejbjerg Skole, stednr. 301071
 • 169.265 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Snejbjerg Svømmehal, stednr. 031094

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.