Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

29. Anlægsregnskab for Snejbjerg ny skole og hal

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for Snejbjerg ny skole og hal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Anders Bech Andersen, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Snejbjerg ny skole og hal. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger som nedenfor fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Snejbjerg ny skole og hal, sted nr. 301071.

 

 

Anlægsarbejdet har omfattet opførelse af en ny skole og hal i Snejbjerg.

 

Snejbjerg Ny Skole er placeret ved Snejbjerg Hallen på Nørretanderupvej i Snejbjerg. Udover de for en skole normale funktioner omfatter byggeriet også SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter.

 

Hal og skole deler enkelte administrative og idrætslige funktioner, har fælles hovedindgang, og fremstår nu som ét samlet byggeri. Der har derfor været indarbejdet forslag til opgradering af Snejbjerg Hallens daværende facader.

 

Overordnet for skoledelens vedkommende har projektet omfattet etablering af centralrum, pædagogiske og administrative faciliteter, undervisningslokaler med tilhørende birum, SFO, ungdomsskole, skoletandpleje, og for Snejbjerg Hallens idrætsfaciliteter har projektet overordnet omfattet ny hal og 2 idræts-/bevægelsessale, springgravsområde samt tilhørende depoter og omklædningsrum.

 

Derudover har Børne- og Familieudvalget på udvalgsmøde den 4. oktober 2017 (punkt 124) behandlet en ny sag, hvor der var opstået en række hængepartier som konsekvens af byggeriet af Snejbjerg Skole. Det handlede om håndtering af problematikker omkring støvlevask, etablering af Beach Volley bane, beplantning ved svømmehal og skolen, hævelse af cykelstien og belysning ved indkørsel. Disse er blevet gennemført.

 

Det skal bemærkes, at der stadigvæk er et hængeparti i projektet. Det har endnu ikke været muligt at gennemføre arbejdet omkring udearealerne ved Snejbjerg Svømmehal. Det anslås en pris på 0,2 mio. kr.

 

Desuden viser 5 års-gennemgangen på hal-delen udfordringer angående belysning. Lyskilden har en dårlig kvalitet, hvilket medfører et uforholdsmæssigt højt vedligeholdelsesniveau for belysningen derude, hvilket ikke anses som rimeligt for skole/hal. Dette kan løses ved at investere 0,03 mio. kr. til opsætningen af en ny lyskilde, mens leverandøren selv står for indkøbet af nye lyskilder.

 

Da anlægsprojektet ønskes afsluttet nu, anmodes der om flytning af 0,230 mio. kr. til nyt stednummer til ovennævnte hængepartier.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 2.708.390.

 

Mindreforbruget kan blandt andet henføres til, at der har været færre uforudsete udgifter end budgetteret og et fornuftigt licitationsresultat, der faldt ud til Herning kommunes fordel. Desuden er der kørt en stram økonomistyring.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at investering i lyskilden godkendes
at der overføres 0,23 mio. kr. til nyt stednummer, Færdiggørelse Snejbjerg skole i 2020 med henblik på at færdiggøre det ovenstående beskrevet
at anlægsregnskabet derefter godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.