Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

21. Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, Højgård Børnehus, Lind

Sagsnr.: 82.06.00-P20-2-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, Højgård Børnehus, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Højgårdområdet - Højgård Børnehus

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

I løbet af det seneste år er presset på institutionen vokset i takt med den forsat store tilflytning til Lind-området. I den forbindelse er der behov for, at kapaciteten øges i Højgård Børnehus.

 

Projektet vil omfatte en tilbygning til 35 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn med tilhørende legeplads og parkering i forbindelse med den eksisterende daginstitution.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 10,088 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, nyt stednr., Højgårdområdet - Højgård Børnehus i 2020
at beløbet på 10,088 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 513099 07, Højgårdområdet.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.