Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

19. Frigivelse af anlægsbevilling til Engblommen, Snejbjerg

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Engblommen, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Pia Colstrup, Tove Mortensen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 20,890 mio. kr. vedrørende daginstitutionen Kernehuset-Engblommen til nybyggeri og opgradering/arealoptimering af fællesområder med SFO/skole samt nye opvarmede glasgange med sikkerhedsglas til garderober.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten for 2020-2023.

 

Projektet omfatter etablering af 100 børnehavepladser på 800 m2 og opgradering/arealoptimering af fællesområder med SFO/skole samt nye opvarmede glasgange med sikkerhedsglas til garderober.

 

Bestyrelsen og ledelsen af Kernehuset-Engblommen sender 3. juni 2019 en ansøgning om at ændre 24 af de 100 pladser til fleksible børnehave/vuggestuepladser begrundet med, at institutionen oplever stor efterspørgsel fra forældrene, og at naboinstitutionen Børneuniverset pt. passer 31 børn fra Engbjergskolens skoledistrikt.

 

Prognosen for pasning af 0-2,9-årige børn viser et øget behov i 2021 på 4 børn stigende til 36 børn i 2029. Den udvikling smitter naturligvis af på behovet for børnehavepladser.

 

Her stiger behovet til 68 børn i 2029. Det vil sige, Engblommens ønsker harmonerer med forvaltningens skøn for børnetallets udvikling i Engbjerg skoledistrikt. Børne- og Familieudvalget godkendte institutionens forslag på møde den 21. august 2019 (punkt 96 - vedlagt som bilag).

 

Økonomi

På investeringsoversigt 2020-2023 er der på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 513099 06 Engblommen afsat et rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2020. Tidligere godkendt programoplæg med tilhørende økonomioverslag på 20,5 mio. kr. tager afsæt i 2018-priser, da det var en del af budgetforliget for 2018.

 

Med baggrund i prisudviklingen i perioden 2018-2020 forventes det samlede anlægsbudget jf. erfaringstal fra Kommunale ejendomme og Danmarks Statistik at blive 0,553 mio. kr. dyrere (2,7%).

 

En tilpasning af anlægsprojektet som følge af stigende priser vil kun kunne ske ved at bygge færre m2 og dermed etablere færre børnehave-/vuggestuepladser. Det er forvaltningens anbefaling ikke at reducere antallet af pladser, da der er stor efterspørgsel på daginstitutionspladser i Snejbjergområdet. Det anbefales, at projektet tilføres 0,390 mio. kr. fra pulje til prisfremskrivning på Serviceområde 20 Administration, stednr. 005077 med henblik på at kunne realisere det oprindelige programoplæg i videst muligt omfang.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at projektet vedrørende Kernehuset-Engblommens udvidelse ændres til 24 fleksible vuggestuepladser og 68 børnehavepladser
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 20,890 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. Engblommen
at beløbet delvist finansieres med 20,5 mio. kr. af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 06 Engblommen
atanlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,390 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 005077 pulje til prisfremskrivninger.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Dagsorden 96. Ønske om tilpasning af nybyggeri ved Kernehuset-Engblommen