Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

18. Godkendelse af sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole

Sagsnr.: 00.01.10-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Torben Kjær

Sagsresume

Byrådet har på sit møde den 8. oktober 2019 (punkt 222) besluttet, at sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole sendes i høring.

 

Sammenlægningen har været i høring, og sagen genoptages med henblik på Børne- og Familieudvalgets indstilling om sammenlægning til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

For at lette de administrative arbejdsgange på skolerne indstiller forvaltningen, at der med sammenlægningen sker nedlæggelse af Vinding Skole og Ørnhøj Skole som selvstændige enheder for at genopstå som én selvstændig skole på to matrikler med et institutionsnummer, et skoledistrikt og en bestyrelse.

 

Af Folkeskolelovens § 24 fremgår, at endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

 

Sammenlægningen vil træde i kraft pr. 1. august 2020 med nuværende skoleleder for Vinding Skole som øverste leder. Regnskabs- og budgetteknisk vil det have virkning fra 1. januar 2021.

 

Bestyrelserne på begge skoler har tidligere bekræftet sammenlægningen.

 

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelser med høringsfrist 4. december 2019.

 

Der er ikke kommet nye høringssvar fra de to bestyrelser.

 

Herningegnens Lærerforening har fremsendt høringssvar. Herningegnens Lærerforening vurderer, at ledelsesopgaven af denne type fusioner kan være overordentlig kompleks, og opfordrer derfor alle led til, i relation til pædagogik og generel placering i lokalområdet, at udvise respekt for de kulturelle værdier, som karakteriserer de enkelte afdelinger i en ny fusion. Lærerforeningen finder det ganske vigtigt, at den identitet, som er karakteristisk for den enkelte institution ikke udviskes ved en fusion, men i stedet får mulighed for at virke positivt ind i fællesskabet. Høringssvar fra Herningegnens Lærerforening er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Vinding Skole og Ørnhøj Skole bliver én selvstændig skole på to matrikler med et institutionsnummer, et skoledistrikt og en bestyrelse pr. 1. august 2020, med Regnskabs- og budgetteknisk virkning fra 1. januar 2021.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Høringssvar fra Herningegnens Lærerforening vedr. sammenlægning Vinding og Ørnhøj