Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

10. Beslutning om understøttelse af fremtidig kvalificeret arbejdskraft

Sagsnr.: 24.10.05-P20-6-19 Sagsbehandler: Lajla Johansen  

Beslutning om understøttelse af fremtidig kvalificeret arbejdskraft

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

Som led i at sikre kvalificeret arbejdskraft til Herning Kommunes virksomheder søger Erhvervsrådet om 300.000 kr. om året i en treårig periode til at styrke brobygningen mellem erhvervsliv og de videregående uddannelser i Herning.
Indsatsen forankres hos Erhvervsrådet i tæt samarbejde med uddannelsesstederne og Erhverv og Udvikling (BEK). Flere af de besluttede indsatser vil blive koordineret med jobcentret (SSB).

Sagsfremstilling

I 2015-2018 har Herning Kommune haft en brobygningsindsats forankret i Erhvervsrådet og medfinansieret af Ikast-Brande Kommune.

De lokale virksomheder i DI's erhvervsklimamåling 2019 har peget på, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er den største barriere for, at virksomhederne i Herning Kommune kan vækste. Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft i målingen er markant højere end landsgennemsnittet.

 

Det rette match mellem virksomhed og kandidat kan øge virksomhedernes videnniveau og skabe vækst, men broen mellem arbejdsmarked og uddannelse skaber ikke sig selv. For at øge den andel af nyuddannede fra de videregående uddannelser i Herning, der får fodfæste på det herningensiske arbejdsmarked, planlægges en indsats, der tager afsæt i at starte fastholdelsen af de lokale studerende og skabe indgang til arbejdsmarkedet allerede inden, de studerende er dimitteret.

 

Erhvervsrådet har gennem en årrække arbejdet med at bygge bro mellem virksomheder og studerende, og denne ansøgning bygger videre på de erfaringer og udvides til også at have fokus på, at de studerende får jobs i Herning efter endt uddannelse. Med andre ord at sikre, at den kvalificerede arbejdskraft fastholdes i området.


Formålet med bevillingen er derfor at etablere en målrettet og skræddersyet indsats, hvor viden om de studerendes kompetencer og kvalifikationer er høj, og på den måde bedre kan matches virksomhedernes løbende behov. Samtidig er det målet, at der er en stærkere koordinering af indsatsen.

 

Indsatsen er således delt i tre områder, hvor:

 

1)    Erhvervslivets viden om muligheder for at få studerende i praktik, nyuddannede i job og lignende styrkes. Bl.a. gennem:

- Virksomhedsbesøg med fokus på højtuddannet arbejdskraft
- Arrangementer om uddannelse og kvalificeret arbejdskraft
- Vidensformidling via informationskampagner, direct mail mv.

- At udarbejde materiale, der kan synliggøre fordele ved at tage dimittender ind i virksomheden.

2)    De studerendes viden om karrieremulighederne i Herning skarpslibes. Bl.a. gennem opdyrkning af dimittendjobs og udvikling af forløb i overgangen mellem uddannelse og job

3)    Et tættere samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner etableres. For at kunne tilrette og agere hurtigt etableres et operationelt dialogforum mellem uddannelsesinstitutionerne, kommunen (Erhverv og Udvikling samt jobcentret) og Erhvervsrådet. Via dette forum vil der være mulighed for at agere på nye tendenser og behov, idet kontakten til studerende, fagene, kommunen og virksomhederne er samlet i et forum.

 
Denne indsats indgår som løftestang for Herning Kommunes uddannelsesstrategis mål 2
Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked og underbygger på det særlige varemærke ved at tage en uddannelse i Herning: At man allerede under sin studietid får relevant erhvervserfaring og har god mulighed for at afprøve teori i praksis, så man som nyuddannet lettere, og hurtigere, kan indgå på arbejdsmarkedet.

Økonomi

Erhvervsrådet ansøger om 300.000 kr. om året i en treårig periode til gennemførsel af:

1)    En aktiv opsøgende virksomhedsindsats, hvor Erhvervsrådet opsøger lokale virksomheder – minimum 75 virksomheder - med henblik på samarbejde med studerende og etablering af dimittendjobs. 

2)    Etablering at et fast mødeforum med uddannelsesstederne, der mødes 4-6 gange årligt for at koordinere indsatser, dele aktuelle tendenser fra virksomheder, studerende og uddannelser og udvikle fælles initiativer.

3)    Udvikling og gennemførelse af aktiviteter, der kan sikre dimittender i højre grad ansættes hos lokale virksomheder, idet ambitionen er, at der etableres flere jobs til nyuddannede.

 

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med Erhvervsrådet med konkrete mål for indsatsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilliges 300.000 kr. om året i en treårig periode (2020, 2021 og 2022) til brobygning fra Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med Erhvervsrådet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.