Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

4. Herning Vand A/S anmoder om at tinglyse spildevandsledninger i kommunale arealer ved Tangsøparken i Hammerum

Sagsnr.: 06.01.00-G14-19-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om at tinglyse spildevandsledninger i kommunale arealer ved Tangsøparken i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S har i 2010 anlagt spildevandsledninger på kommunale arealer ved Tangsøparken i Hammerum.

 

Ledningerne er anlagt i forbindelse med spildevandsforsyning af udstykningen Tangsøparken, placeringen af ledningerne er på daværende tidspunkt afstemt med de relevante afdelinger i administrationen.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledninger til regnvandsbassinet ved deklaration, sådan at ejeren af arealet skal respektere ledningernes placering.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningerne bedre end efter gæsteprincippet.

 

Forvaltningen indstiller, at ledningerne sikres ved deklaration imod betaling af den tilbudte erstatning.

Sagsfremstilling

Til håndtering af regnvand fra udstykningen ved Tangsøparken i Hammerum, har Herning Vand A/S anlagt spildevandsledninger til at lede regnvand væk fra udstykningen.

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledninger på de nedenfor beskrevne arealer.

 

De berørte arealer er:

matr. nr. 5av, Agerskov By, Gjellerup.

matr. nr. 5a, Agerskov By, Gjellerup.

matr. nr. 5az, Agerskov By, Gjellerup.

matr. nr. 5ay, Agerskov By, Gjellerup.

 

Ledningerne er placeret inden for lokalplan nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydøstlige del af Hammerum.

 

Herning Vand A/S ønsker at sikre ledningernes placering med en deklaration. Ledningernes forløb kan ses på vedhæftede kortbilag.

 

 

 

Ledningernes placering er afstemt med Herning Kommune, så de ikke ødelægger muligheden for udnyttelse af arealerne i henhold til lokalplanen.

 

Ledningerne samt tilhørende beskyttelsesbælter udgør 435 m2. Herning Vand A/S tilbyder 30,25 kr. pr. m2 samt 700 kr. i erstatning pr. brønd. Den samlede erstatning udgør 17.358,75 kr.

 

Administrationen indstiller at det fremsendte tilbud accepteres.

 

 

Økonomi

Indtægt: 17.358,75 kr.

 

Udgift: Ingen da ansøger betaler alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen.

 

Der anmodes om en anlægsindtægtsbevilling på 17.000 kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 06 Handler med Herning Vand 2020.

 

Indtægten indeholdes indenfor rammerådighedsbeløbet til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter i 2020.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

 den beskrevne ledning tillades tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at

 der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 17.000 kr. i 2020 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt sted nr. 005013 06 Handler med Herning Vand 2020,

 

at

 indtægten indeholdes indenfor rammerådighedsbeløbet til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, sted nr. 001102 i 2020.

 

at

 Herning Vand A/S afholder alle udgifter forbundet med tinglysningen af deklarationen,

 

at

 de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.