Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

378. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

379. Opsamling på budgetforlig 2018

380. Økonomi i forbindelse med koordinering af vej- og kloakprojekter

381. Dansk Industris analyse af det lokale erhvervsklima

382. Bevilling til Erhvervsserviceaktiviteter i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Central Denmark EU Office og Væksthus Midtjylland

383. Godkendelse af resultatkontrakt for VisitHerning 2018

384. Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet

385. Fællesbo ansøger om yderligere låneoptagelse i afdeling 11, Odensegården, Herning

386. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling Gl. Skolevej, Herning

387. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån, huslejestigning samt kommunegaranti til afdeling Lindehaven i Vildbjerg

388. Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer

389. Godkendelse af skema A for 25 - eller 26 - familieboliger på Alfagrunden i Sunds

390. Boligpakken: Salg af areal til almene boliger på areal på Ringkøbingvej i Herning

391. Boligpakken: Godkendelse af skema A for 64 almene boliger, heraf 32 små billige boliger på Ringkøbingvej i Herning

392. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

393. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

394. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk

395. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

396. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

397. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

398. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 for et område ved Baggeskærvej

399. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

400. Orientering om stævning af Planklagenævnets afgørelse af klage over lokalplan for MCH Messecenter Herning

401. Supplerende høring kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune

402. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 29 for Centerområde ved Smedegade, Sølvgade og Søndergade

403. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning

404. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 for bolig- og rekreativ område ved bl.a. Kollundvej i Lind

405. Foreløbig vedtagelse af lokalplan til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind

406. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge i Snejbjerg

407. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg

408. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Egebakken i Gullestrup

409. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Gødstrup

410. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 for Holing sø

411. Endelig vedtagelse af lokalplan for Holing sø

412. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 21 for en virksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds

413. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds

414. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for et boligområde vest for Sunds Hovedgade

415. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Nørrevang i Sunds

416. Søndergade anlægsprojekt - Godkendelse af tidsplan, orientering om høring samt frigivelse af anlægsbevilling

417. Frigivelse af anlægsbevilling til Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet

418. Godkendelse af anlægsregnskab for Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

419. Godkendelse af anlægsregnskab for haludvidelseprojekt og kunstgræsbane i Aulum

420. Godkendelse af anlægsregnskab for haludvidelsesprojekt Alpi-Hallerne i Lind

421. Godkendelse af anlægsregnskab for halprojekt Det legende Hus i Sdr. Felding

422. Godkendelse af anlægsregnskab vedr. madværkstedet i Huset No 7

423. Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Indendørs BMX bane i Feldborg

424. Godkendelse af Fotomuseets vedtægtsændringer

425. Skovsnogen sender vedtægter til godkendelse

426. Midtjydsk Skole- og Kulturfond sender vedtægtsændringer til godkendelse

427. ALPI Hallerne i Lind ansøger om tilskud til stiforbindelse

428. Forslag til ny indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

429. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 9 for Fasterholt

430. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 16 for Lind

431. Frigivelse af anlægsbevilling til kryds ved Silkeborgvej/østlig motorvejsrampe

432. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

433. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af bakkelandskab og skov ved Thorupvej i Sunds

434. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af sø, skov- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter

435. Tilbagebetaling fra AFLD og gebyrnedsættelse på renovationsområdet

436. Frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af Nederkærgård - genbrugspladsen i Herning

437. Frigivelse af anlægsbevilling til undervisningslokale i Løvbakkerne

438. Godkendelse af anlægsregnskab og låneoptagelse for Energirenovering

439. Godkendelse af anlægsregnskab for udspredning af oprenset materiale, Kibæk Møllesø

440. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb med vandrådenes anbefalinger

441. Frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen

442. Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum

443. Frigivelse af anlægsbevilling til Sinding-Ørre Midtpunkt

444. Frigivelse af anlægsbevilling til Lundgårdskolens SFO

445. Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg Svømmehal

446. Frigivelse af anlægsbevilling til Engbjerg Multisal

447. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende tag og fag på skolerne

448. Anlægsregnskab vedr. tag og fag på skolerne

449. Tilbagekøb af Ravnsbjerg Mark 18, tidligereTolstedparken 149a i Gjellerup

450. Personaleforhold

451. Klage over Bevillingsnævns afgørelse

452. Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Poppelbakken, Tjørring, etape II

453. Nedlæggelse af Nybro Mølle Dambrugs stemme- og vandindvindingsret

454. Salg af vejareal til Vejdirektoratet

455. Salg af areal i Vildbjerg

456. Salg af arealer til boligudvikling i Tjørring

457. Salg af ejendom i Vildbjerg

458. Salg af areal til boligudvikling i Herning

459. Salg af ejendom i Herning

460. Ekspropriation til byudvikling i Lind

461. Ekspropriation til byudvikling i Hammerum

462. Erstatning for at lægge ledninger i kommunale arealer

463. Event

464. Event

465. Kontraktsforhold

466. Selskabsforhold