Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

383. Godkendelse af resultatkontrakt for VisitHerning 2018

Sagsnr.: 24.05.00-P27-1-17 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Godkendelse af resultatkontrakt for VisitHerning 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I samarbejde med VisitHerning har administrationen udarbejdet oplæg til ny resultatkontrakt mellem Herning Kommune og VisitHerning, gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.

 

Resultatkontrakten omhandler destinationsudvikling, produktudvikling, samarbejde og netværk, turistservice samt markedsføring af turismen i Herning Kommune.

 

Det foreslås, at kontrakten får en økonomisk ramme på 1.819.000 kr.

Sagsfremstilling

VisitHerning har levet op til resultatkontrakten for 2017 og gennemført aktiviteterne som aftalt.

 

Der er udarbejdet oplæg til en ny resultatkontrakt, som indenfor rammerne af Herning Kommunes Turisme- og Eventpolitik, giver VisitHerning en operatørrolle med hensyn til destinationsudvikling, produktudvikling, samarbejde og netværk, turistservice samt markedsføring af turismen i Herning Kommune. VisitHerning forpligtes også til at understøtte de aftaler Herning Kommune indgår på turistområdet i andre sammenhænge, fx en erhvervsturismeindsats.

 

Målsætninger for resultatkontrakten er:

  • VisitHerning skal levere relevant og aktuel turistinformation til kommunens gæster – der hvor gæsterne er og hvor de søger information. Da turister i stadig stigende grad søger deres information on-line, er det vigtigt, at VisitHerning er tilstede på de aktuelle digitale platforme, hvor turisterne befinder sig.

 

  • VisitHerning skal være med til at udvikle og styrke Herning som destination for oplevelser, messer, møder og events. VisitHerning har en vigtig rolle i at skabe rammer om personlige oplevelser af høj kvalitet, uanset med hvilket formål turisterne besøger området. Turisterne skal opleve en sammenhængende destination med et højt serviceniveau.

 

  • VisitHerning skal markedsføre Herning som destination på relevante platforme og gennem deltagelse i relevante samarbejder. Fortællingen om Herning som destination skal styrkes og markedsføringen skal være rettet mod både danske og internationale turister. Der skal være fokus på at sikre en god oplevelse både før, under og efter besøget samt at skabe genbesøg

 

  • VisitHerning skal samarbejde med relevante aktører for at udvikle turismen i Herning Kommune. Der skal være fokus på at hente ny viden og inspiration samt styrke samarbejder lokalt, regionalt og nationalt. VisitHerning er en vigtig del af at sikre et stærkt lokalt fællesskab, hvor aktørerne er hinandens ambassadører.

 

Herudover er der oplistet en række konkrete indsatser under overskrifterne: Turistinformation og -service, Destinationsudvikling, Markedsføring samt Samarbejde og netværk. VisitHerning skal udarbejde en handlingsplan indeholdende aktiviteter, der planlægges gennemført i 2018 samt målbare mål. Handlingsplanen skal foreligge senest først kvartal 2018.  

 

Økonomi

 Administrationen foreslår at der bevilliges 1.819.000 kr. til VisitHerning i 2018 på Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.62. Udgiften finansieres af afsat budget på 1.819.000 kr. på serviceområde 20 Administration, Turisme og oplevelsesprojekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at oplæg til resultatkontrakt godkendes, 
at der bevilliges 1.819.000 kr. til VisitHerning i 2018 på Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.62.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.  

Bilag

  • Udkast til resultatkontrakt 2018, VisitHerning