Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

417. Frigivelse af anlægsbevilling til Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 18. september 2017 at gennemføre en sidste ansøgningsrunde i 2017 for lokalområdet ved Stakroge og Sandet inden afviklingen af Grøn Ordning.

 

Ansøgningsrunden sluttede den 1. november 2017, og der er indkommet i alt 19 ansøgninger, hvoraf 1 ansøgning er frafaldet. Der er ansøgt om tilskud for i alt 3.037.077,83 kr.

 

Forvaltningen fremsender hermed ansøgningerne til politisk prioritering og dertilhørende frigivelse af anlægsbevillinger.

 

Sagsfremstilling

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Herning Kommune modtog den 7. marts 2017 et brev fra Energinet.dk, hvori det fremgår, at statsstøttegodkendelsen for Grøn Ordning udløber den 20. februar 2018. EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse udløber den 21. februar 2018. Dermed skal tilsagn om tilskud efter Grøn Ordning være opnået senest den 20. februar 2018. Udløbet af statsstøttegodkendelsen betyder, at Energinet.dk vil meddele afslag til ansøgninger, der ikke er nået at blive behandlet inden den 20. februar 2018. Indtil statsstøttegodkendelsen udløber, vil Energinet behandle alle indkomne ansøgninger i den rækkefølge de indkommer, hvis de er fyldestgørende. Hvis ansøgninger om tilsagn om tilskud ikke er fyldestgørende, vil de ikke blive behandlet, før der er modtaget de oplysninger, der mangler. Den normale sagsbehandlingstid er 6-8 uger, men sagsbehandlingstiden forventes at stige væsentligt, da ordningen udløber.

 

Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet

Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet følger det allerede planlagte vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge, der endnu ikke er nettilsluttet. Da vindmøllerne ved Stakroge og Sandet ikke er nettilsluttet er det uklart præcis hvor mange penge, ansøgningspuljen vil beløbe sig til. Herning Kommune formoder ud fra den vedtagne planlægning, at ansøgningspuljen kan blive op til 1,5 mio. kr. til initiativer det berørte lokalområde.

 

Forvaltningen har gennemført en ansøgningsrunde i henhold til Byplanudvalgets beslutning på mødet den 18. september 2017. Ansøgningsrunden varede fra den 20. september 2017 til den 1. november 2017.  På grund af udløbet af statsstøttegodkendelsen, har ansøgningsrunden været væsentligt kortere end Herning Kommunes administrationspraksis foreskriver, og forvaltningen har derfor afholdt et orienteringsmøde på Stakroge Skole den 26. september 2017, hvor de lokale foreninger fra Sandet og Stakroge var repræsenteret.

 

Der er indkommet i alt 19 ansøgninger til Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet, hvoraf 1 ansøgning senere er frafaldet. Der er ansøgt for i alt ca. 3.037.078 kr. i forbindelse med Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet. Alle 18 ansøgninger er vedlagt i Bilag 2, hvor hver ansøgning ligeledes er ledsaget af et notatark med forvaltningens bemærkninger til det konkrete projekt.

 

Oversigtsskema over de indkomne ansøgninger:

 

Ansøgning nr.

Projektbeskrivelse

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Ansøger

Godkendt af Byplanudvalget

1

Opførelse af nyt vandværk

600.000,00 kr.

Stakroge Vandværk

 

2*

Renovering af trampesti

60.618,75 kr.

Stakroge/Sandet Stiforening

60.618,75 kr.

3

Solcelleanlæg på terræn

291.845,00 kr.

Stakroge Borger- og Idrætsforening

 

4

Solcelleanlæg på terræn

820.315,00 kr.

Stakroge Beboer og Kulturhus

 

5*

Varmepumpe

135.527,00 kr.

Stakroge Beboer og Kulturhus

135.527,00 kr.

6*

Bålhus

113.375,00 kr.

Sandet Borgerforening

113.375,00 kr.

7*

Toilethus

353.825,00 kr.

Sandet Borgerforening

353.825,00 kr.

8*

Renovering af indgang

63.802,50 kr.

DSI. Sandet Hotel

63.802,50 kr.

9*

Renovering af have

46.500,00 kr.

DSI. Sandet Hotel

46.500,00 kr.

10*

Efterisolering af loft

22.206,00 kr.

DSI. Sandet Hotel

22.206,00 kr.

11*

Varmepumpe

14.000,00 kr.

DSI. Sandet Hotel

14.000,00 kr.

12

Udskiftning af tag på skur

42.493,75 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

 

13*

Udskiftning af loft i gymnastiksal

65.965,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

65.965,00 kr.

14*

Solcelleanlæg (på skolens tag)

113.750,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

113.750,00 kr.

15*

Bålhytte

205.152,83 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

205.152,83 kr.

16*

Shelters (3 stk.)

39.141,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

39.141,00 kr.

17*

Bord-/bænkesæt (8 stk.)

34.990,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

34.990,00 kr.

18*

Hestefolde (2 stk.)

13.571,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

13.571,00 kr.

19

FRAFALDET

-

-

 

Ialt

 

3.037.077,83 kr.

 

1.282.424,08 kr.

 

Opmærksomhedspunkter ved prioritering af ansøgninger

Det er Energinet.dk, der støtter de udvalgte projekter. Herning Kommunes rolle er at formidle ansøgningerne til Energinet.dk. Det er politikerne i Herning Kommune, der beslutter hvilke projekter, der skal søges penge til, men det er i sidste ende Energinet.dk, der beslutter, om projektet kan tildeles penge eller ej.

 

Hvis Herning Kommune skal gøre sig forhåbninger om, at projekterne kan opnå støtte fra Grøn Ordning, skal projektbeskrivelserne være grundigt bearbejdet og projekterne i princippet klar til etablering inden de fremsendes til Energinet.dk, da Energinet.dk har en forholdsvis lang sagsbehandlingstid. Derfor anbefaler forvaltningen, at ansøgningerne, så vidt det er muligt, prioriteres med det fulde ansøgte beløb, da foreningerne ofte har en lang proces med at indhente resterende penge eller justere projektet, så det bevilligede beløb passer til projektet.

 

Ud af de 18 tilbageværende ansøgninger har forvaltningen frasorteret yderligere 5 ansøgninger, som enten ikke lever op til VE-lovens kriterier for tilsagn eller som er ikke er fyldestgørende i deres projektbeskrivelser i en sådan grad, at forvaltningen ikke kan nå at hjælpe med en præcision. Forvaltningen kan ikke anbefale at prioritere ansøgning nr. 1, da projektet ikke lever op til VE-lovens kriterier for bygge- og anlægsprojekter og deres tilgængelighed. Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at ansøgning nr. 3 og 4, der begge er ansøgninger om solcelleanlæg på terræn, betragtes som tekniske anlæg, hvilket ikke er i overensstemmelse med den pågældende kommuneplanrammes anvendelse, derfor skal der vedtages ny planlægning før de to ansøgninger kan tilgodeses (varighed 8-10 mdr.). Forvaltningen kan ligeledes ikke anbefale at prioritere ansøgning nr. 12, da projektet og dets beskrivelse ikke er fyldestgørende i henhold til VE-loven bl.a. hvad der vedrører rekreative værdier og oplevelsesværdier, jf. Vejledning om Grøn Ordning. Forvaltningen har ligeledes svært ved at se, hvordan den evt. skulle vinkles, da der blot er tale om udskiftning af tag på et skur/udhus.

 

Ansøgning nr. 9 er ved et uheld fremsendt uden tilbud, men dette eftersendes snarest (sammen med supplerende beskrivelse af projektet) efter aftale med ansøger.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgning 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 og 18 med nogle få rettelser kan blive klar til at fremsende til Energinet.dk inden jul. Det samlede ansøgte beløb ved prioritering af førnævnte 14 ansøgninger, der er markeret med en * i oversigtskemaet, er på i alt ca. 1.282.424 kr., hvilket ligeledes er inden for de 1,5 mio. kr., som ansøgningspuljen for Stakroge og Sandet forventes at beløbe sig til, hvis vindmølleprojektet etableres i henhold til den vedtagne planlægning. Da vindmølleprojektet endnu ikke er nettilsluttet og det samlede antal MW fortsat er ukendt, kender forvaltningen ikke det endelige beløb for Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet, og det kan derfor både blive højere og lavere end det antagede beløb på 1,5 mio. kr., som plangrundlaget lægger op til.

 

Formålet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen kan gives et tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.

 

Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne skal fordeles i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune, bl.a. følgende:

• Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.

• Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra*. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

*Da nærværende Pulje for Stakroge og Sandet udelukkende er annonceret i dette lokalområde, er afstanden til vindmøllerne ikke medtaget i skemaet ovenfor. Alle ansøgninger stammer fra foreninger i enten Sandet eller Stakroge, og opfylder derfor dette krav.

 

Øvrige forhold

Forvaltningen har den 29. september 2017 modtaget et forslag til lovudkast fra Energistyrelsen, der præciserer, at vindmølleprojekter skal være nettilsluttet inden den 20. februar 2018 for at udløse penge til Grøn Ordning. Det er endnu uvist, om vindmølleprojektet ved Timlundvej nord for Stakroge kan nå at blive nettilsluttet inden da. Med præcisionen tydeliggør Energistyrelsen, at der ikke vil blive tale om en overgangsordning for Grøn Ordning og de vindmølleprojekter, hvor planlægningen er vedtaget men vindmølleprojektet endnu ikke etableret. I forhold til den konkrete sagsbehandling af Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet er der derfor en risiko for, at lokalbefolkningen ikke kan nå at få del i de penge, som nettilslutningen af vindmøllerne potentielt kan udløse.

Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter.

 

Da vindmølleprojektet endnu ikke er nettilsluttet og det samlede antal MW fortsat er ukendt, kender forvaltningen ikke det endelige beløb for Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet. Forvaltningen anmoder derfor om det samlede beløb for de 14 ansøgninger, der vurderes at kunne opnå støtte, som anlægsudgiftsbevilling og anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb.

 

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling samt en anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på hver i alt 1.283.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) i 2018. Beløbene fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednr. jævnfør den politiske beslutning. Såfremt nogle ansøgninger fravælges eller indskrænkes skal dette ligeledes fremgå af bevillingerne, jf. Byplanudvalgets beslutning.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at fordelingen af puljemidler, som ansøges hos Energinet.dk, godkendes,

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.283.000 kr. i 2018 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Stakroge og Sandet. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.283.000 kr. i 2018 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Stakroge og Sandet. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk. 
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - forvaltningens bemærkninger og de samlede ansøgninger_02