Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

416. Søndergade anlægsprojekt - Godkendelse af tidsplan, orientering om høring samt frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Søndergade anlægsprojekt - Godkendelse af tidsplan, orientering om høring samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde d. 14. august 2017 blev skitseprojektet for Søndergade i Herning godkendt. Projektet indeholder ny belægning og nyt inventar og udføres som sidste led i et længere anlægsforløb efter renovering af kloak, vand, varme og andre ledninger.

 

Skitseprojektet har været i høring hos naboerne. Der er afholdt borgermøde. Løbende information og status om Søndergade kan ses på Herning Kommunes hjemmeside.

  

I forbindelse med høringen er der fremkommet et ønske om, at der ikke arbejdes i gaden mens der afholdes Ishockey VM i maj 2018. Forvaltningen har vurderet på de konsekvenser det har for tidsplanen at vente med opstart til efter Ishockey VM, samtidig med at slutdatoen stadig bør være i løbet af 2019 som oprindelig planlagt.

 

Forvaltningen anbefaler at udbyde anlægsopgaven primo 2018.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevillingen på 8 mio. kr. til renovering af Søndergade.

 

Sagsfremstilling

Der er kommet overvejende positive tilbagemeldinger på det kommende projekt i Søndergade, både fra infomødet og kommentarer på mail. Kommentarerne kommer fra både beboere, grundejere, butikker og andre interessenter.

 

Der er kommet bemærkninger til følgende:

 

Der er ønske om flere p-pladser, hvilket undersøges og evt. tilføjes i hovedprojektet. Der er ønske om, at det sydligste legeområde flyttes lidt længere mod syd for at skabe mere plads omkring den nærmeste butik. Ny placering sker i dialog med butikken, der iøvrigt er meget glad for trampolinerne. Der er ønske om at de indgange, der ikke kan løses med niveaufri adgang, bliver løst på anden måde. Der arbejdes på en løsning sammen med den ejer/butik hvor dette er aktuelt.

  

Der er generelt fokus på og bekymring for fremkommeligheden i anlægsperioden, hvilket bliver en højt prioriteret opgave for alle involverede bygherrer og entreprenører. Enkelte butikker er begyndt at overveje hvad de selv kan gøre for at orientere deres kunder, som f.eks. at åbne bagindgange og orientere løbende om renoveringen på egne sociale medier. Tomme lokaler tilbydes til information om projektet.

 

Ishockey VM maj 2018

Denne særlige begivenhed finder sted i Herning i maj 2018. Forvaltningen er blevet bedt om at skitsere en anlægsperiode, hvor anlægsarbejdet påbegyndes efter Ishockey VM og færdiggøres ultimo 2019.

Renoveringen af Søndergade er et omfattende projekt, da der skal skiftes kloakker i 6 m dybde, derefter vand, fjernvarme og andre ledninger. Til sidst udføres Herning Kommunes del af projektet med nye belægninger og nyt inventar.

 

Anlægsperiode

For at kunne afslutte anlægsarbejdet efter 1,5 anlægsår (de kolde måneder udgår), er der afholdt en tidsplanworkshop med øvrige bygherrer, ledningsejere og rådgivere. Resultatet er den anlægsperiode og byggepladsetablering som er angivet i skitsen nedenfor. Anlægsplanen angiver det samlede projeket som involverer flere bygherrer, og den er baseret på de forudsætninger for projektet som kendes i dag.

Det forudsættes, at der ikke opstår større uforudsete opgaver og vejrlig der forhindrer en færdiggørelse som angivet nedenfor.

Anlægssplanen er meget komprimeret, og selv meget små uforudsete arbejder og vejrlig kan betyde forsinkelser ud over den angivne anlægsperiode særligt vedrørende ledningsarbejderne. Hertil bemærkes endvidere, at det afsluttende belægningsarbejde, som Herning Kommune dvs. Byplanudvalget er bygherre på, udgør ca. 1/3 af det samlede anlægsarbejde, hvorfor eventuelle forsinkelser i ledningsarbedjerne kan vise sig vanskelige eller umulige at indhente i belægnings- og øvrige færdiggørelsesarbejder. Det bliver i længere perioder nødvendigt at arbejde i hele gaden samtidigt, hvilket vil påvirke fremkommeligheden.

 

Den angivne anlægsperiode er foreløbig og endelig tidsplan udarbejdes i samarbejde med den entreprenør der får opgaven.

  

Foreløbig anlægsperiode:

 

Maj/Juni-november 2018: Del syd - kloak, vand og varme

Del nord - kloak og vand

 

Januar-november 2019: Del nord - varme

Del syd og del nord - ledningsarbejder, belægning og

inventar

 

 

 

 

Illustrationer fra skitseprojektet

 

Byggeplads

Søndergade vil fremstå som en byggeplads fra ultimo maj 2018 til ultimo 2019. Dog vil den nordlige del ligge uberørt til sommer/efterår 2018 og den sydlige del forventes at være klar til brug i løbet af sensommeren 2019.

Byggeplads og skurby etableres som udgangspunkt under rampen til Bibliotekets p-tag, og optager de p-pladser der er her.

Ind -og udkørslen fra Søndergade til Smedegades p-plads og videre til Sølvgade vil blive brugt som eneste ind -og udgang i hele perioden.

P-pladser og vejadgang fra Søndergade forsvinder i anlægsperioden.

Byggepladsen i Søndergade tilstræbes til enhver tid at være fremkommelig, og der ydes en særlig indsats i forhold til afspærringer, information, skilte, gangplader osv. i anlægsperioden, således at både forholdene på og udenfor arbejdspladsen er tilfredsstillende.

 

  

Økonomi

Det estimerede budget for renoveringen af Søndergade er ca. 8 mio. kr., og anlægsudgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 07 Søndergade, hvor der er afsat 4 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at foreløbig anlægsperiode og tidsplan tages til orientering,
at anlægsarbejdet udbydes primo 2018,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,0 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 07 Søndergade,
at anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 på samme stednr.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.