Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

415. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Nørrevang i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Nørrevang i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

På Byrådets møde den 29. august 2017 blev lokalplan nr. 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds foreløbig vedtaget.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. Der er indkommet 6 indsigelser og 2 bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden. Hovedfokus i indsigelserne er bebyggelsens omfang og placering.

 

Lokalplan nr. 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Sunds – tæt på Skivevej/Sunds Hovedgade og Sunds Sø. Området afgrænses mod nord af Sunds Præstegård og daginstitutionen Børneliv, mod øst af Nørrevang, mod syd af eksisterende parcelhusbebyggelse og mod vest af Præstegårdvej. Området har et areal på ca. 2.100 m2.

 

Luftfoto fra 2016 af lokalplanområdet og de nære omgivelser.

 

Området har tidligere været anvendt som beskyttede boliger i tilknytning til Plejecenter Søglimt, der er områdets nabo mod øst. Ved lokalplanens udarbejdelse anvendes området til lejeboliger med et omfang på 10 boligenheder.

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af enten åben/lav eller tæt/lav boligbebyggelse i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelse skal placeres i henhold til en angiven facadelinje, derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer. Vejbetjening til området kan ske fra Nørrevang og Præstegårdvej, og der må ikke etableres gennemgående veje i området.

 

Offentlig høring og behandling af indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. Der er indkommet 6 indsigelser og 2 bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.

 

Forvaltningens bemærkninger samt indsigelser og bemærkninger kan ses i deres fulde længde i Bilag 1 – Indsigelsesnotat. Forvaltningen har i behandlingen af de indkomne indsigelser samlet dem under 3 overskrifter/temaer, da indsigelserne er sammenlignelige i indhold. Hovedfokus i indsigelserne er bebyggelsens omfang og placering. Alle 6 indsigere er imod lokalplanens mulighed for at etablere bebyggelse i 2 etager med en højde på 8,5 meter, dog af forskellige årsager. 4 ud af de 6 indsigelser nævner indkiggener som en stor bekymring i forhold til privatlivets fred og ophold i haven eller stue/soveværelse. En indsiger er bekymret for, at lokalplanens realisering vil hindre det frie udsyn til Sunds Kirke. En anden indsiger gør opmærksom på en lille forskel i terrænet ved lokalplanområdets skel.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er handlepligt på lokalplanen og at de 2 etager således blot er en mulighed for kommende grundejer, såfremt den eksisterende bebyggelse nedrives. Forvaltningen mener ikke, at 2 etager er højt, når der er tale om bymæssig bebyggelse, og henleder i øvrigt opmærksomheden på, at muligheden for at etablere bebyggelse i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter er i overensstemmelse med bestemmelserne i byggeloven, jf. bygningsreglementet §2.2.3.1, stk.1: ”Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygningshøjde efter kapitel 2.2, når bebyggelsens højde ved det ansøgte ikke overstiger 2 etager og ingen del af bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn.”

 

Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at grundens dybde ikke er mindre end de omkringliggende grunde, og indkigsgener i forbindelse med etablering af åben-lav bebyggelse forventes derfor at kunne sidestilles med den øvrige bebyggelse i nærområdet. Såfremt der etableres ny tæt/lav bebyggelse skal denne etableres langs facadelinjen og vil derfor være trukket væk fra de nærmeste naboer mod syd.

 

Da den påpegede terrænforskel er under 0,5 meter mener forvaltningen ikke, at den har særlig betydning for lokalplanens disponering eller konkrete indkigsgener.

 

Viborg Stiftsøvrighed har ingen bemærkninger til lokalplanen. Forvaltningen tolker af samme årsag, at det frie udsyn til Sunds Kirke vil være uændret ved lokalplanen realisering.

 

Forvaltningen indstiller, at byplanudvalget indstiller lokalplan 21.B1.1. til endelig vedtagelse uden ændringer fordi lokalplanen er i overensstemmelse med bygningsreglementets generelle bestemmelser for højde og etageantal.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1_Indsigelsesnotat lokalplan 21.B1.1