Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

414. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for et boligområde vest for Sunds Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for et boligområde vest for Sunds Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 foreløbig vedtaget tillæg nr. 30 til Herning kommuneplan 2017-2028 for Boligområde vest for Sunds Hovedgade.

 

Kommuneplantillæg nr. 30 giver mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse inden for matrikel nr. 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, med en bebyggelsesprocent på 40 som en overgang mellem boligområdet og det offentlige område med Sunds Kirke og Plejecenter Søglimt.

 

Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring i perioden 31. august 2017 til 26. oktober 2017. Der er ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 30

Kommuneplanramme 21.B1 gælder for det meste af Sunds by, vest for Sunds Hovedgade. Den primære bebyggelse inden for dette område er og ønskes fortsat at være bebyggelse af åben-lav karakter.

 

For at give mulighed for at bibeholde de faktiske forhold for matrikel nr. 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, tilføjes muligheden for at etablere bebyggelse med tæt-lav karakter inden for matriklen. Sammen med denne anvendelsesbestemmelse tilføjes desuden krav til parkeringspladser, opholdsarealer og bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse, så lokalplanforslaget bliver i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Luftfoto af kommuneplanramme 21.B1s geografiske afgrænsning. På kortudsnittet er matrikel 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, ligeledes markeret.

 

Derudover udgår bestemmelsen vedrørende Birkevej under Bebyggelsesforhold, da Birkevej ikke ligger inden for kommuneplanrammens geografiske afgrænsning.

 

Der ændres ikke yderligere i kommuneplanrammens bestemmelser, og kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

Kommuneplantillæg nr. 30 er det planmæssige grundlag for lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds.

 

Offentlig høring

Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været offentligt fremlagt fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.