Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

413. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 pkt. 169 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 29.E14.1 for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds og kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Herning Kommune har i perioden modtaget én bemærkning fra Erhvervsstyrelsen.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at man betragter den planlagte virksomhed som ikke landbrugsrelateret erhverv og derfor bør den placeres i et erhvervsområde. Forvaltningen er ikke enig i denne vurdering, da virksomheden kun eksisterer på baggrund af det landbrug den betjener. Det vurderes at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer. Forvaltningen anbefaler derfor at lokalplanen vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende ca. 280 meter øst for Sunds Sø og Ilskovvej. Området afgrænses mod øst, syd og vest af landbrugsjorder. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Gl. Sundsvej og en landbrugsejendom. Lokalplanområdet er ca. 4,4 ha.

 

Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 600 m2 ny erhvervsbebyggelse. Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme farvenuancer på facader og tag som de nuværende bygninger. Bygninger skal opføres i rød tegl. Tage skal udføres med røde teglsten eller lignende.

 

Læhegn og beplantningsbælte

Lokalplanen stiller krav om etablering af et 3-rækket læhegn på minimum 5 meter for at afskærme virksomheden mod det åbne land. En del af den eksisterende beplantning i området kan indgå i læhegnet. Lokalplanen stiller krav om etablering af et beplantningsbælte mod Gl. Sundsvej. Beplantningsbæltet skal opføres som et 3 meter bredt bøgepur med en højde på maksimum 80 cm. I midten af bøgebeplantningen skal der etableres en række egetræer med en afstand på ca. 10 meter. Egetræerne skal holdes opstammet i en højde fra terræn til krone på minimum 3 meter af hensyn til oversigtsarealer ved udkørsel.

 

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Gl. Sundsvej. For at øge trafiksikkerheden i området stilles med lokalplan krav om at ind- og udkørselsforholdene gøres smallere. Der må etableres tre ind- og udkørsler, hver med en bredde på maksimum 10 meter.

 

Parkering

Der skal etableres parkering svarende til minimum 1 p-plads pr. ansat.

 

Offentlig høring og forvaltningens vurdering

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Herning Kommune modtog den 3. november 2017 et telefonopkald fra Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen informerer om, at virksomheden efter styrelsens opfattelse ikke kan kategoriseres som landbrugsrelateret erhverv, men som en vognmandsvirksomhed der bør placeres i et erhvervsområde. Informationen oplyses fra styrelsen af være til orientering og ikke et veto.

 

Forvaltningen er ikke enig i denne vurdering, da virksomheden kun eksisterer på baggrund af de landbrug den betjener. Landbrug er i dag af en sådan størrelse, at det i nogle tilfælde kræver specialiserede virksomheder til at betjene dem i forbindelse med transport af dyr til slagterier. Forslag til lokalplan 29.E14.1 og forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028 specificerer derudover, at virksomheden kun kan placeres i området, hvis den er landbrugsrelateret.

 

Skulle Herning Kommune mod forventning bliver underkendt i forhold til ovenstående er det forvaltningens vurdering, at Herning Kommune vil kunne udpege området til virksomhedstyper, som ikke kan placeres nær anden type virksomhed på grund af luft- og lugtgener. Den konkrete virksomhed er af en type, der kan forurene for eksempel en anden produktionsvirksomhed med f.eks. tøj eller fødevarer grundet risiko for luft- og lugtgener. Virksomheden skal derfor ikke placeres i sammenhæng med andre erhvervsområder, og kan derfor ikke placeres efter det statslige princip, at planlægning skal foregå indefra og ud.

 

Det vurderes at bemærkningen fra Erhvervsstyrelsen ikke giver anledning til ændringer. Forvaltningen anbefaler derfor at tillægget vedtages uden ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 29.E14.1 Erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.