Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

412. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 21 for en virksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 21 for en virksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 pkt. 168 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde for landbrugsrelateret erhverv ved Gl. Sundsvej ved Sunds.

 

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag 29.E14.1 for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Herning Kommune har i perioden modtaget én bemærkning fra Erhvervsstyrelsen.

 

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at de betragter den planlagte virksomhed som ikke landbrugsrelateret erhverv og derfor bør placeres i et erhvervsområde. Administrationen er ikke enige i denne vurdering, da virksomheden kun eksisterer på den pågældende placering på baggrund af det landbrug den betjener. Det vurderes at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer. Forvaltningen anbefaler derfor, at tillægget vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 29.E14.1 for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds skal give mulighed for, at en eksisterende virksomhed kan udvide. Mulighederne for den ønskede udvidelse er udtømte indenfor planlovens landzonebestemmelser. Med kommuneplantillæg nr. 21 udlægges et nyt rammeområde 29.E14 Erhvervsområde for landbrugsrelateret erhverv ved Gl. Sundsvej ved Sunds. Rammeområdet udlægges til landbrugsrelaterede erhvervsformål.

 

Rammeområde 29.E14 fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsesforhold, infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zoneforhold. Rammeområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Offentlig høring og forvaltningens vurdering

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Erhvervsstyrelsen har i telefonsamtale den 3. november 2017 oplyst Herning Kommune, at virksomheden ikke kan kategoriseres som landbrugsrelateret erhverv, men som en vognmandsvirksomhed der bør placeres i et erhvervsområde. Informationen er til orientering og ikke et veto.

 

Herning Kommune er ikke enige i denne vurdering, da virksomheden kun eksisterer på baggrund af de landbrug den betjener. Landbrug er i dag af en sådan størrelse, at det i nogle tilfælde kræver specialiserede virksomheder til at betjene dem i forbindelse med transport af dyr til slagterier. Forslag til lokalplan 29.E14.1 og forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028 specificerer derudover, at virksomheden kun kan placeres i området, hvis den er landbrugsrelateret.

 

Skulle Herning Kommune mod forventning bliver underkendt i forhold til ovenstående er det forvaltningens vurdering, at Herning Kommune vil kunne udpege området til virksomhedstyper, som ikke kan placeres nær anden type virksomhed på grund af luft- og lugtgener. Den konkrete virksomhed er af en type, der kan forurene for eksempel en anden produktionsvirksomhed med f.eks. tøj eller fødevarer grundet risiko for luft- og lugtgener. Virksomheden bør derfor ikke placeres i sammenhæng med andre erhvervsområder, og kan derfor ikke placeres efter det statslige princip, at planlægning skal foregå indefra og ud.

 

Det vurderes at bemærkningen fra Erhvervsstyrelsen ikke giver anledning til ændringer. Forvaltningen anbefaler derfor, at tillægget vedtages uden ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 21 Erhvervsområde for landbrugsrelateret erhverv ved Gl. Sundsvej ved Sunds endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.