Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

393. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 14.BL.2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning.

 

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 14.BL.2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning endelig vedtages med de forslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for området med den tidligere Herning Park camping skal give mulighed for, at området kan omdannes og anvendes til bolig-, forenings- og erhvervsformål.

 

Området ligger rundt om den gamle Teglværkssø med en meget karaktergivende beplantning, som danner grundlag for områdets identitet. Omådet giver mulighed for at bo tæt på centrum og midt i naturen.

 

 

Disponering:

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder:

 

Delområde I kan anvendes til boliger eller foreningsformål.

 

Delområde II kan anvendes til boliger eller foreningsformål.

 

Delområde III kan anvendes til erhvervs- eller foreningsformål.

 

Delområde IV kan anvendes til offentligt område med sø og grønt område mod Ringkøbingvej.

 

Delområde V kan anvendes til parkering og adgangsvej for boligområde i delområde II. Den eksisterende p-plads er indarbejdet i lokalplanen.

 

Beplantningen, med de mange store træer, er indarbejdet i lokalplanen som et karaktergivende element sammen med Teglværkssøen.

 

Trafikale forhold:

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en ny vejadgang til lokalplanens delområde I fra Ringkøbingvej.

En anden vejadgang er fra Teglvænget. Her betjenes erhvervsområdet samt boligerne i delområde II. Boligerne i delområde II vejbetjenes hen over den eksisterende p-plads i delområde V samt et lille hjørne af et eksisterende idrætsareal.

 

Området er navngivet i forbindelse med den foreløbige vedtagelse. Delområde I hedder Teglværks Lunden og delområde II Teglværks Næsset.

 

Indsigelser: 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017, og der er i denne periode indkommet 2 indsigelser til planforslaget.

 

1.    Indsigelse fra Energinet omkring eltransmissionsnettet. De har en 150kV luftledning som løber gennem området.

Der gøres opmærksom på at der er en tinglyst servitut, som sikrer ledningsanlægget.

 

2.    Indsigelse fra Hernings Idræts Klub(HIK).

Der er indsigelse mod, at lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en vejadgang til lokalplanens delområde II hen over deres grund. HIK mener, det er meget generende samt forbundet med fare, at deres medlemmer skal krydse en vej for at spille fodbold. HIK gør opmærksom på, at der er behov for den eksisterende p-plads, der er i området i dag.

 

Ad. 1. Det er forvaltningens vurdering, at det i lokalplanens redegørelse beskrives, at Energinet har en luftledning i området og hvilke afstande der skal respekteres. Luftledningen er i lokalplanforslaget markeret på lokalplankortet, men det er ikke nærmere præciseret hvilke afstande og hensyn, der skal tages.

 

Ad. 2. Det er forvaltningens vurdering, at den indkomne indsigelse, angående vejadgang forbi HIKs klubhus, ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen og derfor ikke bør imødekommes. Lokaplanen giver mulighed for, at der i det område, der vejforsynes ad den omtalte vej, kun kan opføres et lille antal boliger, hvorfor trafikken vil blive ret begrænset. Der kan dog ved udvikling af vejadgang og ny bebyggelse i lokalplanens delområde II etableres en "Shared Space" løsning, hvor vejen krydser forbindelsen for fodboldspillerne mellem HIKs klubhus og boldbanerne. Forvaltningen vurderer, at vejadgangen kan ligge på Herning kommunes grund.

Den eksisterende p-plads kan ikke kan bruges som parkering til beboerne. Der er i lokalplanforslaget stillet krav til p-pladser til boliger og erhvervs- og foreningsformål. Disse p-pladser, skal etableres inden for hvert enkelt delområde og dermed ikke i lokalplanens delområde V med den eksisterende p-plads.

 

Forslag til ændringer:

Det er forvaltningens vurdering, at det bør præciseres, at den maksimale bygningshøjde til erhvervs- og foreningsformål i delområde III fastsættestil maksimum 12 meter og 3 etager.

Og det anbefales at forholdene omkring højspændingsledningen beskrives nærmere i lokalplanens redegørelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 12.BL2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der tilføjes bestemmelse til §7, delområde III: ”Bebyggelse må opføres i maksimum 3 etager og have en maksimal bygningshøjde på 12 meter,

 

at delområde II udgår som boligområde og ændres til rekreativt område med bestemmelser som i delområde IV.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Gruppeformændene var inviteret til at deltage i sagens behandling. Anne Mette Bang Rasmussen (V), Peter Villadsen (F), Jørn Vedel Eriksen (Ø) og Karlo Brondbjerg (K) deltog i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

  • Indsigelse Energinet
  • Indsigelse HIK