Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

392. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 23 er det planmæssige grundlag for lokalplan 14.BL2.1 blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for, at den tidligere Herning Park camping kan omdannes til bolig,- erhvervs- og foreningsformål, er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Området skal anvendes til blandet bolig-, forenings- og erhvervsområde.

Det er muligt at etablere liberale erhverv og virksomheder der ikke forurener (inden for virksomhedsklasse 1-2), på det vestlige areal mod Teglvænget.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at en bebyggelse til erhvervs og foreningsformål kan opføres med en bebyggelsesprocent på 50 og boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 60.

Bebyggelseshøjden i området må maksimum være 15 meter.

 

Boligbebyggelse kan opføres i 2-4 etager og kan ske som tæt-lav eller etagehus bebyggelse.

 

Der skal som minimum etableredes 1 p-plads pr. bolig og mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til forenings- og erhvervsformål.

 

Der kan etableres autocamperplads i området.

 

Beplantningskarakteren og søen i området skal bevares som karakteristisk landskabstræk og danne overgang mod det nordliggende, rekreative anlæg med boldbaner.

 

Områdets særlige, miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer skal bevares som karaktergivende elementer for området.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Gruppeformændene var inviteret til at deltage i sagens behandling. Anne Mette Bang Rasmussen (V), Peter Villadsen (F), Jørn Vedel Eriksen (Ø) og Karlo Brondbjerg (K) deltog i udvalgets behandling af sagen.