Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

411. Endelig vedtagelse af lokalplan for Holing sø

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Holing sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 15.R4.2 for Holing har sammen med kommuneplantillæg nr. 8 været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. Der er indkommet 6 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget. Indsigelserne handler om stier, den fremtidige placering af Løvbakkevej, rækkefølgen af udstykninger, lokalplanens afgrænsning og anvendelsen af området øst for den nye Holing sø.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke bør give anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der bliver mulighed for at udstykke mindre grunde ved søbredden. Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse med mindre ændringer på grundstørrelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Herning Byråd har besluttet, at Holing sø mellem Tjørring og Gullestrup skal have et andet udlæg end oprindeligt planlagt. Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Holing sø og de omkringliggende områder.

 

Lokalplanen giver mulighed for at anlægge en over 1 km lang sø mellem Tjørring og Gullestrup. Langs søens nordside udlægges et boligområde ved den landskabelige, fligede kant. Boligområdet opdeles i mindre områder af grønne kiler.

 

Boligområderne har vejadgang fra den nye Løvbakkevej mellem Gullestrup og Tjørring (Løvbakkevejs forlægning). Langs søens sydside udlægges en retlinet promenade. En asfaltbelagt sti kommer til at forbinde Gullestrup og Tjørring på tværs af boligområderne nord for søen. Der skal desuden være forbindelse til det øvrige stinet i området.

 

Offentlig høring og borgermøde

Lokalplanforslaget har været i 8 ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høring blev der den 12. oktober 2017 afholdt et borgermøde. Lokalplanforslaget blev præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Cirka 50 borgere fra Gullestrup og Tjørring deltog i mødet. Der var opbakning til, at lokalplanområdet kan udvikles med sø, boliger, veje, stier med mere. Der var dog ønske om, at anlæg af veje og stier fremover sker i en hurtigere takt, end byggemodningen i området, således at stistystemet er anlagt i en god kvalitet med belysning og fast belægning, for eksempel i form af asfalt allerede inden, den resterende del af søen anlægges og byggerierne går igang.

 

Indsigelser

De enkelte indsigelser er beskrevet og kommenteret i et notat, der er vedlagt sagen som bilag. Konklusionen i notatet er, at indsigelserne ikke bør give anledning til ændring af lokalplanen ved den endelige vedtagelse. Som beskrevet er der dog en række forhold som forvaltningen vil arbejde videre med i den mere detaljerede planlægning af projekterne i området.

Byrådet kan imødekomme en del af indsigelserne ved at prioritere penge til anlæg af veje og stier samt byggemodning efter lokalplanens vedtagelse. Disse indsigelser er opsummeret herunder. Tallene i parentes henviser til indsigelsernes nummerering i indsigelsesnotatet.

 

Status og fremtid for Løvbakkevej 19 (1)

Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at undgå, at nedrive Løvbakkevej 19 i forbindelse med forlægningen af Løvbakkevej. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvornår ejendommen skal eksproprieres og nedrives, da tidsplanen for udstykning af boligområderne og anlæg af Løvbakkevejs forlægning ikke er fastlagt.

 

Stier (2, 6, 11, 12 og 14)

Der er et generelt ønske om gode, trafiksikre og belyste stiforbindelser inden for lokalplanens område. Desuden er der ønske om stiforbindelser til Løvbakkerne, Holing sø og Herning.

Lokalplanen giver mulighed for at anlægge de ønskede stiforbindelser inden for lokalplanens område. Der er dog ikke planer om at anlægge de ønskede niveaufri krydsninger af Løvbakkevej, da det vil kræve yderligere bevillinger til Løvbakkevejs forlægning.

 

Hvis stierne skal anlægges, inden de nye boligområder udstykkes og sælges, vil det ligeledes kræve, at Byrådet afsætter penge til det. Forvaltningen undersøger mulighederne for at anlægge cykelvenligt grus på stien mellem Vesterholmvej og Løvbakkevej.

Ønsker til stier uden for lokalplanens område vil indgå i Herning Kommunes overordnede planlægning af veje og stier.

 

Den nye Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup (4, 7 og 10)

Den nye Løvbakkevej er ikke detailprojekteret, så sammenkoblingen med Skovbakken, Egebakken og Gullestrupvej er derfor heller ikke endeligt fastlagt. Det forventes dog, at krydsningen mellem Gullestrupvej og Løvbakkevej bliver i form af en rundkørsel.

Hvis den nye Løvbakkevej skal anlægges, inden boligområderne udstykkes og sælges, vil det på samme måde som med stierne kræve, at Byrådet bevilliger midler til det.

 

Udbygningstakt og rækkefølge for udstykning (3, 9 og 15)

Det område, der er taget ud af kommuneplanen og lokalplanen, kan ikke tages med igen, før der er bygget i området øst og/eller vest for.

Det er muligt at udstykke grunde både ved Tjørring og Gullestrup. Det er Byrådet, der i forbindelse med budgetlægningen beslutter, hvor der skal udstykkes nye boliggrunde.

 

Øvrige ændringsforslag

I delområderne IIID, IIIE og IIIF, tættest på søen og å-dalen, er der kun mulighed for at opføre åben-lav bebyggelse. For at give mulighed for større variation i grundstørrelsen, anbefaler forvaltningen, at der bliver mulighed for at udstykke grunde med en grundstørrelse på minimum 500 m² i stedet for minimum 700 m² som i lokalplanforslaget.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 15.R4.2 endeligt vedtagelse med følgende ændringer:

 

at § 5.3 ændres fra:

"Området kan udstykkes til åben-lav boligbebyggelse. Grundene skal minimum have en størrelse på 700 m² og maksimum en størrelse på 1350 m²"

til:

"Området kan udstykkes til åben-lav boligbebyggelse. Grundene skal minimum have en størrelse på 500 m² og maksimum en størrelse på 1350 m²".

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Indsigelsesnotat - lokalplan 15.R4.2 for Holing sø
  • Samlede indsigelser til lokalplan 15.R4.2 Holing sø