Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

410. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 for Holing sø

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 for Holing sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har sammen med forslag til lokalplan 15.R4.2 for Holing sø været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. I den offentlige høring har forvaltningen været i dialog med Miljø- og Fødevareministeriet om kommuneplantillægget. Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 omfatter rammeområde 15.R14 for rekreativt område ved Holing sø og kommuneplanrammerne 15.B14 og 41.B18 for boligområder nord for søen ved Gullestrup og Tjørring. Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af kommuneplanrammerne, så de passer til det nye udlæg af Holing sø. Muligheden for at bygge etageboliger nord for den nye sø bliver også taget ud af rammebestemmelserne. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har i den offentlige høring bedt Herning Kommune om at redegøre for de statslige naturbeskyttelsesinteresser inden for kommuneplantillæggets område. En del af området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab og grøn struktur (ådale). En mindre del af planområdet er desuden registreret som beskyttet natur.

 

Forvaltningen har redegjort for, at området omkring den nye Holing sø og Herningsholm å fortsat vil være et bevaringsværdigt landskab ved gennemførelse af den nye planlægning. Lokalplanen sikrer trafiksikre passager for oddere og padder. Inden for lokalplanens grønne kiler vil det være muligt at etablere erstatningsnatur for de beskyttede naturområder, der forsvinder ved udgravningen af Holing sø. På baggrund af redegørelsen har Miljø- og Fødevareministeriet frafaldet sine bemærkninger.

 

Korrespondancen mellem Miljø- og Fødevareministeriet og forvaltningen er vedlagt som bilag til sagen.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Korrespondance mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Herning Kommune - Tillæg nr. 8