Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

409. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2017-2028 er der udlagt areal til byudvikling i tilknytning til DNV Gødstrup. Det var i øvrigt en forudsætning for, at Staten ville ophæve veto mod kommuneplanen, at Gødstrup sammen med 4 andre landsbyer i kommunen, gennem lokalplanlægningen , overføres fra landzone.

Byudviklingen ved Gødstrup tænkes udbygget med direkte forbindelse til hospitalet. Gældende lokalplan nr. 59.L6.2 Landsbyen Gødstrup fastholder Gødstrup i landzone, men aflyses med vedtagelse af en ny lokaplan. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 Gødstrup som blandt andet har til formål at overføre området til byzone og aflyse lokalplan 59.L6.2 for Landsbyen Gødstrup.

 

Lokaplanområdets afgrænsninhg er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 59.BL7.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Formålet med forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 Gødstrup er at overføre landsbyen Gødstrup til byzone, for at muliggøre udbygning af Gødstrup i tilknytning til DNV. Intentionerne i den gældende lokalplan nr. 54.BL1.1 Gødstrup fastholdes.

 

Forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 59.BL7.

 

Lokalplanområde

Lokalplanområdet er beliggende ved Gødstrup Sø. Lokalplanområdet afgrænses af Gødstrupvej mod nord, af Herning-Struer Jernbanen mod vest og af landbrugsjorde i syd. Lokalplanområdet er ca. 9,2 hektar. Lokalplanområdet følger samme afgrænsning som eksisterende lokalplan nr. 59.L6.2 Landsbyen Gødstrup.

 

Områdets zonestatus

Lokalplanområdet er i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse vil lokalplanområdet blive overført til byzone.

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 54.BL1.1 Gødstrup (bilag 1) giver mulighed for etablering af boliger og etablering af erhverv i miljøklasse 1-2.

 

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til anvendelse, bebyggelsesprocent og bebyggelsens udformning og fremtræden.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I, II, III og IV. I delområde IV kan der etableres boliger og erhverv i miljøklasse 1-2. I delområde I, II og III kan der etableres boliger. Med lokalplanen indskrænkes området udlagt til bolig- og erhvervsformål. Samtidig hæves den tilladte bebyggelsesprocent for erhvervsejendomme i delområde I fra 15 % til 20 %. I lokalplan 59.L6.2 Landsbyen Gødstrup kan erhverv placeres i delområde I og IV.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere at fastholde eksisterende søbyggelinje samt fastsætte bestemmelser for bebyggelses omfang og fremtræden.

 

Uanset lokalplanens bestemmelser, må der ikke ske ændringer i strid med den til enhver tid gældende søbeskyttelseslinje i området, jf. naturbeskyttelsesloven § 16. Det betyder blandt andet at der foruden forbud mod bebyggelse, heller ikke må foretages ny beplantning, herunder anlæg af haver, eller terrænregulering uden dispensation. Søbeskyttelseslinjen i området er reduceret ved Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af 23. februar 2006, jf. lokalplanens kortbilag 2. Der kan derfor kun gives dispensation i helt særlige tilfælde.

 

Vejadgang

Den overordnede vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Gødstrupvej. Som en del af fredningen af Gødstrup Sø giver lokalplanen mulighed for etablering af en sti igennem området.

 

Bevaring

Mellem jernbanen og søen findes et dige som er beskyttet efter museumsloven. Beskyttelsen gælder ikke for diger i byzone og ophører derfor automatisk når området ændrer zonestatus fra landzone til byzone.  

 

Forsyningspligt

Med lokalplanen forsvinder kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning i området. Der er ikke kollektiv varmeforsyning i området og det forventes ikke etableret.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 foreløbigt vedtages. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 54.BL1.1 Gødstrup foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplan til foreløbig vedtagelse