Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

408. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Egebakken i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Egebakken i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Kommune ønsker at udstykke et areal ved Egebakken i Gullestrup til åben/lav boligbebyggelse.

 

Arealet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 15.B8.1 for et boligområde med økologiske tiltag nord for Løvbakkevej, hvor det er udlagt til boligbebyggelse og offentlige formål. For at muliggøre at arealet kan udstykkes til åben/lav boligbebyggelse, er der udarbejdet forslag til lokalplan 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup.

 

Lokalplanforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nord-vestlige del af Gullestrup i tilknytning til det eksisterende boligområde på Egebakken. Området afgrænses mod nord og vest af det eksisterende boligområde, mod syd af Løvbakkevej og mod øst af boldbaner. Langs lokalplanområdets østlige grænse løber desuden et bevaringsværdigt skovbælte. Området er let skrånende med fald mod syd, og med udsigt over åbne marker og engarealer.

 

Området, der er ca. 26.000 m², er kommunalt ejet og er ved lokalplanens udarbejdelse ubebygget.

 

 

Lokalplanområdets afgrænsning

 

 

Lokalplankort

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen ligger i forlængelse af det eksisterende boligområde på Egebakken, og bygger overordnet videre på den struktur og de principper, for bl.a. bebyggelse og beplantning, der er fastsat i den eksisisterende lokalplan for området.

 

Lokalplanen disponeres i tre delområder:

Delområde I udlægges til åben/lav bebyggelse samt veje og stier.

Delområde II udlægges til rekreativt areal og stier.

Delområde III udlægges til skovbælte, der skal bevares.

 

Det vurderes, at der kan etableres ca. 15 grunde på 700-1200 m².  Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer.

Området ligger inden for kirkebyggelinjen til Gullestrup Kirke, og bebyggelsen kan derfor opføres med en maksimal højde på 8,5 meter og i maksimum 2 etager. I den sydligste del af lokalplanen kan bebyggelsen dog opføres med en maksimal højde på 7,5 meter og i maksimum 1½ etager (én etage med udnyttet tagetage).

Vejbetjening til området skal ske fra Egebakken og fra den eksisterende stamvej i området. Lokalplanområdets vejnavn er Egebakken.

Der skal etableres en gennemgående nord-sydgående stiforbindelse i områdets delområde II mellem Løvbakkevej og den eksisterende stiforbindelse nord for lokalplanområdet, og mindre øst-vestgående stiforbindelser mellem delområde I og delområde II, der forbinder boligvejene med det rekreative areal.

 

Plangrundlag

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28, og er indeholdt i rammeområde 15.B8 for boligområde nord for Løvbakkevej, og der er derfor ikke udarbejdet tillæg til kommuneplanen. Området er desuden omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 15.B8.1 for et boligområde med økologiske tiltag nord for Løvbakkevej. Denne lokalplan aflyses for det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup ved dennes endelige vedtagelse og bekendtgørelse.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplan 15.B8.3_BYP 041217