Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

407. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

   X

 

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte den 22. maj 2017 en helhedsplan for Langvad Enge i Snejbjerg og besluttede at igangsætte lokalplanlægning for boligområde 1 og 2.

 

Forslag til lokalplan 51.B16.2 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg omfatter boligområde II og område IV i helhedsplanen samt et område med institutionsformål ved Ringkøbingvej. Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et boligområde med åben/lav og tæt/lav bebyggelse, etablering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk og fastholde et område til institutions- og serviceformål.

 

Forslag til lokalplan 51.B16.2 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Snejbjerg og er afgrænset mod nord af Herning-Holstebro jernbanen og det åbne land mellem Tjørring og Snejbjerg. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af erhvervsområde ved Teglvænget i Herning. Lokalplanforslaget omfatter et areal på 38 ha og 11 ejendomme. Lokalplanområdets afgrænsning er identisk med afgrænsningen af den gældende lokalplan 15.B16.1 – for Boliger, golfbane og institutionsområde ved Langvadbjerg.

 

Helhedsplan

Helhedsplan for Langvad Enge blev godkendt af Byplanudvalget d. 22. maj 2017. Helhedsplanen fastlægger, at boligområde I og II vejbetjenes fra Ringkøbingvej via Langvadbjergvej og bevarer cykelstien mellem Snejbjerg og Teglvænget i Herning. Område I og II er udlagt til åben-lav bebyggelse og område III til åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse. Område IV er et rekreativt område, hvor den vestligste del af området på sigt kan indtænkes som perspektivarealer til boligbebyggelse, dog skal den landskabelige kile rundt om Herning bibeholdes.

 

Helhedsplan for Langvad Enge

 

Lokalplanområdet omfatter helhedsplanens område II og IV. Principperne i helhedsplanens område II er disponeret efter en stamvej, hvorfra de øvrige boligveje fordeles. Det er intentionen, at landskabet udfylder mellemrummet mellem boligvejene, hvor landskabet også skal betragtes som en del af bebyggelsens haver. Intentionerne i helhedplanens delområde IV er at fastholde den landskabelige kile rundt om Herning med naturbeskyttede arealer i den sydlige del og regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 51.B16.2 (bilag 1) giver mulighed for etablering af et boligområde med mulighed for både tæt/lav og åben/lav bebyggelse, og for at en del af lokalplanområdet kan anvendes til institutions- og serviceformål, lettere erhverv samt sikre en landskabelig kile langs Tyvkær Bæk med mulighed for etablering af regnvandsbassiner.

 

Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder (I, II, III og IV).

 

Lokalplankort med forslag til vejnavne

 

Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav bebyggelse eller åben/lav bebyggelse, herunder mulighed for åben/lav bebyggelse på små grunde efter ønske fra lodsejer. Lodsejer har oplyst til forvaltningen, at der er efterspørgsel på køb af fritliggende huse på små grunde. Forvaltningen har vurderet, at dette er forenelig med helhedsplanens intentioner og har indarbejdet denne mulighed i forslaget til lokalplanen. Delområde I vejbetjenes fra Langvadbjergvej. Stamvejen A-B og vej E-F i delområdet er dimensioneret efter, at de skal kunne fungere som en forbindelsesvej til et potentielt byudviklingsområde nord for lokalplanområdet og et nyt boligområde vest for lokalplanområdet. Derudover stiller lokalplanen krav om etablering af beplantning mod det åbne land.

 

Delområde II må kun anvendes til grønt område, hvor der gives mulighed for placering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk. Inden for delområdet findes arealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, som skal friholdes for byggeri og anlæg, der kan dog placeres regnvandsbassiner i de naturbeskyttede arealer, som er vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanen foreskriver, at der ikke må etableres aktiviteter i delområdet, som er følsom over for støj på grund af erhvervsområdet øst for lokalplanområdet.

 

Delområde III må kun anvendes til institutionsformål med tilhørende boliger f.eks. institutionelle boliger samt lettere erhverv. Bebyggelse i delområdet skal placeres inden for det udlagte byggefelt, og der kan opstilles og opsættes skilte, som er i tråd med de principper for skiltning, der er langs den øvrige del af Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade. Delområde III vejbetjenes fra stikvejen Ringkøbingvej.

 

Delområde IV må kun anvendes til grønt område. Lokalplanen beskriver, at området kan være et potentielt langsigtet byudviklingsområde.

 

Vejnavne

Forvaltningen foreslår, at lokalplanområdets vejnavne bliver Tjørnesletten, Birkelunden, Lyngheden og Blomstermarken, da det er vejnavne som er oprettet i forbindelse med den eksisterende lokalplan, som ikke er blevet udnyttet. Bygherre har godkendt disse vejnavne. Forvaltningen foreslår derudover, at stamvejen A-B får navnet Langvadbjergvej, som er en fortsættelse af den eksisterende vej, hvorfra lokalplanområdet bliver vejbetjent.   

 

Herning Kommuneplan

For at sikre overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2025, er der derfor udarbejdet et tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028. 

 

 

Byplanudvalget har ved sagens behandling den 4. december besluttet, at vejnavne bliver Tjørnesletten, Birkelunden, Lyngheden og Blomstermarken, og at stamvejen A-B får navnet Langvadbjergvej, som er en fortsættelse af den eksisterende vej, hvorfra lokalområdet bliver vejbetjent.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 51.B16.2 – Bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 51.B16.2 - Bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej, Snejbjerg