Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

406. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

  X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte den 22. maj 2017 en helhedsplan for Langvad Enge i Snejbjerg og besluttede at igangsætte planlægning af boligområde 1 og 2 helhedsplanen. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 omfatter endvidere et tredje boligområde, et blandet bolig- og erhvervsområde ved Ringkøbingvej samt et rekreativt areal mellem Snejbjerg og Herning.

 

For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg er der udarbejdet tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge i Snejbjerg indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Langvad Enge blev godkendt af Byplanudvalget d. 22. maj 2017. Helhedsplanen fastlægger, at boligområde I og II vejbetjenes fra Ringkøbingvej via Langvadbjergvej og bevarer cykelstien mellem Snejbjerg og Teglvænget i Herning. Område I og II er udlagt til åben/lav bebyggelse og område III til åben/lav bebyggelse eller tæt/lav bebyggelse. Område IV er et rekreativt område, hvor den vestligste del af området på sigt kan indtænkes som perspektivarealer til boligbebyggelse, dog skal den landskabelige kile rundt om Herning bibeholdes.

 

Helhedsplan for Langvad Enge

 

Der er er udarbejdet et forslag til lokalplan 51.B16.2, som svarer til område II og IV i helhedsplanen samt et område til institution og erhverv ved Ringkøbingvej. Forslag til lokalplan 51.B16.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning, anvendelse, bebyggelsesforhold og grøn bystruktur. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1), som justerer i rammen for 51.BL8, i rammerne og afgrænsning af 51.B16 og 51.R7 samt udlægger en ny ramme 51.B14, da afgrænsning af 51.R7 ændres og rammeområde 51.B16 bliver opdelt i to rammer.

 

Nedenstående kort viser forslag til ny afgrænsning af rammeområder:

 

 

I kommuneplanramme 51.B16 tilføjes, at boligområdet kan bestå af både tæt/lav og åben/lav bebyggelse i stedet for at der primært kan etableres tæt/lav og regulerer bebyggelsesprocenten som følge deraf.

 

I kommuneplanramme 51.R7 ændres afgrænsningen og anvendelsen til at være naturområde/grøn kile, hvor der kan placeres regnvandsbassiner samt anlæg og faciliteter til legepladser o. lign. Endvidere er der indskrevet i kommuneplanrammen, at den vestlige del af rammeområdet kan danne ramme om en langsigtet byudvikling.

 

I kommuneplanramme 51.BL8 fjernes muligheden for etablering af hotel- og restaurationsdrift, da det ikke er tidssvarende i forhold til områdets eksisterende anvendelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028