Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

405. Foreløbig vedtagelse af lokalplan til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et konkret ønske om byggemodning og udvikling af området, og som konsekvens af en stigende efterspørgsel på boliger i Lind.

 

Forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den sydøstlige del af Lind – mellem Kollundvej og Tavlundvej og umiddelbart øst for boligområdet ved tofterne. Området har et areal på ca. 36 ha.

 

Området anvendes i dag som landbrugsjord.

 

Luftfoto fra 2016, hvor lokalplanens afgrænsning er markeret med sorte prikker.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at udlægge et område syd for Kollundvej i det sydøstlige Lind til et boligområde med mulighed for en blanding af åben–lav og tæt-lav bebyggelse. For at skabe et attraktivt og grønt boligområde fastlægger lokalplanen bestemmelser for etablering af friarealer samt bevaring af eksisterende beplantning og etablering af ny beplantning.

 

Lokalplanen fastlægger principper for placering og udformning af nye veje og stier, så der bliver en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området og forbindelser til det eksisterende vej- og stinet.

 

Derudover sikrer lokalplanen, at regn- og overfladevand håndteres i og afledes fra området på en hensigtsmæssig måde.

 

Lokalplanens indhold

Den overordnede struktur i lokalplanområdet disponeres gennem delområderne og de tilhørende boligenklaver i nord-syd gående retning blandt andet af hensyn til håndtering af regn- og overfladevand. Lokalplanen disponeres med 6 delområder, hvoraf der kan etableres bebyggelse i delområde I, II, III, IV og VI. Inden for delområde I og IV kan der etableres åben-lav bebyggelse. Inden for delområde II og III kan der etableres tæt-lav bebyggelse. Inden for delområde VI kan der etableres både åben-lav og tæt-lav bebyggelse, dog skal bebyggelse på den enkelte boligvej have samme bebyggelsestypologi. Delområde V udgør de fælles friarealer, hvorpå der kan indrettes fælles funktioner, såsom stier, legepladser m.m. Delområde V indeholder ligeledes udlæg til fordelingsvej med tilhørende støjdæmpende foranstaltninger. I delområde V kan desuden anlægges regnvandsbassiner, grøfter og andre tekniske løsninger til håndtering af regn- og overfladevand. Alle regnvandsbassiner udformes med naturpræg, så de bidrager til områdets rekreative værdier.

 

Lokalplanen stiller krav om, at afledningen af regn- og overfladevand i delområde I håndteres på terræn med LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), så regnvand fra veje og parcelhusgrunde ledes i grøfter, render og/eller regnbede langs boligvejene. I de øvrige delområder ledes overfladevandet til de planlagte regnvandsbassiner, og der etableres derfor kloakledninger fra disse delområder som normalt.

 

Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering, udtryk og materialer. Lokalplanen stiller desuden krav om etablering af veje- stier og parkeringsarealer samt udendørs opholdsareal m.m.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Kollundvej via en ny fordelingsvej, hvis vejprofil bliver tilsvarende Koustrup Allé. Fra fordelingsvejen bliver der adgang til stamveje til de øvrige delområder i lokalplanområdet. Fra fordelingsvejen er der adgang til boligvejene, der anlægges omkring mindre, fælles friarealer for de enkelte boligområder.

 

Der skal etableres udendørsopholdsareal svarende til 100% af boligbebyggelsen.

 

På grund af eventuelle støjgener fra Kollundvej og den nye fordelingsvej giver lokalplanen mulighed for at etablere støjafskærmning langs disse veje.

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 61.B12

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til bebyggelsestypen, da kommuneplanramme 61.B12 fastlægger området til boligområde, hvor bebyggelsen skal have åben-lav karakter. Ligeledes skal den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 61.B12 ændres for at være i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

 

Kommuneplanramme 61.R3

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelsen, da kommuneplanramme 61.R3 ikke giver mulighed for etablering af regnvandsbassin.

 

For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Vejnavne

Forvaltningen anbefaler vejnavnet Østerlindparken vest for den nye fordelingsvej A-B, da den eksisterende udstykning langs Kollundvej allerede er navngivet. Øst for den nye fordelingsvej A-B anbefaler forvaltningen vejnavnet Tavlundparken. Som vejnavn til den nye fordelingsvej A-B foreslår forvaltningen Tavlund Allé, da vejprofilet er sammenligneligt med Koustrup Alle nord for Kollundvej. 

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind til foreløbig vedtagelse.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind foreløbigt vedtages. 
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 2 - Miljørapport Kollundvej Lind_rev02
  • Bilag 1 - Lokalplan 61B123 Bolig og rekreativt område i Lind_foreløbig vedt 02