Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

404. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 for bolig- og rekreativ område ved bl.a. Kollundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 for bolig- og rekreativ område ved bl.a. Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 vedrørende en boligramme og en ramme til rekreative formål i den østlige del af Lind er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 61.B12.3 for et område til boliger og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind.

 

Kommuneplantillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til boliger og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind er i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 61.B12 – Boligområde ved Koustrup Alle og Kollundvej og rammeområde 61.R3 – Rekreativt område syd for Ydertoften.

 

Ny afgrænsning af rammeområde 61.B12 samt (eksisterende) afgrænsning af rammeområde 61.R3.

 

Kommuneplanramme 61.B12 omfatter hele den østlige afgrænsning af Lind. Tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 ændrer på den geografiske afgrænsning af rammeområde 61.B12, så den bliver i overensstemmelse med forslag til lokalplan 61.B12.3. Der er primært tale om en omrokering af de eksisterende ha i kommuneplanrammen, og en lille formindskelse på i alt 4 ha. Tillægget tilføjer ligeledes muligheden for tæt-lav boligbebyggelse for at imødekomme ønsket om en varieret boligbebyggelse. Kommuneplanramme 61.R3 ligger syd for tofterne, og den eneste ændring i forhold til denne ramme er, at tillægget tilføjer muligheden for at etablere regnvandsbassin i den østlige del af kommuneplanramme og parkering i den vestlige del af rammeområdet. Det er tanken, at regnvandsbassinet kan betjene den østlige del af Lind, herunder kommuneplanramme 61.B12.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - KP tillæg 24 - foreløbig vedt
  • Bilag 2 - Miljørapport - Kollundvej Lind_rev02