Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

403. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Det er på Byplanudvalgets møde den 19. december 2016 besluttet at igangsætte en ny planlægning for den tidligere bybusterminal i Smedegade med henblik på at tillade en bredere anvendelse af stuetagen i bygningen end busterminal. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelsen af området, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning omfatter et areal på ca. 3450 m², og ligger centralt i Herning og består af den tidligere bybusterminal samt de omkringliggende offentlige vejarealer.

 

Byplanudvalget har på møde den 19. december 2016 behandlet en sag om igangsætning af ny planlægning for den tidligere bybusterminal og Smedegades Parkeringsplads. Beslutningen var, at der igangsættes en separat planlægning for bybusterminalen, og at der arbejdes videre med udviklingen af et projekt på Smedegades Parkeringsplads, som derfor ikke er en del af dette lokalplanforslag.

 

Lokalplanens formål er, at muliggøre en ny anvendelse af stueetagen i den tidligere bybusterminal, hvor det i dag kun er muligt at anvende stueetagen til bybusterminal samt funktioner, der har naturlig tilknytning hertil.

 

Lokalplanen skal sikre, at området kan anvendes til offentlige formål, boliger, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, vandrehjem, restauration, forlystelsesetablissement og busholdepladser på de offentlige vejarealer.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at sikre områdets eksisterende trafikale forhold samt tilpasse og udvikle de offentlige vejarealer for at skabe en god forbindelse igennem området for biler og bløde trafikanter. Byggeriet opfylder i dag parkeringskravet med parkeringspladser i kælderen under Banegårdspladsen samt ved Smedegades Parkeringsplads.    

 

Såfremt parkeringskravene ikke kan opfyldes på egen grund ved en ændret anvendelse af bygningen, kan Herning Byråd tillade, at der indbetales for de manglende parkeringspladser til Herning Kommunes Parkeringsfond i henhold til reglerne herom i Regulativ for Herning Kommunes Parkeringsfond. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag_lokalplan nr. 11.C12.5_Foreløbig vedtagelse