Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

401. Supplerende høring kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Supplerende høring kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. Med kommuneplantillægget gives mulighed for udvidelse af det eksisterende aflastningscenter i Herning samt etablering af to nye aflastningscentre til butikker med særlige pladskrav, som ikke kan indpasses i bymidten.

 

I perioden er der kommet 4 indsigelser. Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne fremgår af bilaget, Indsigelsesnotat.

 

Indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen har særligt vægt. Det betyder, at der er udarbejdet en supplerende redegørelse til kommuneplantillæg nr. 1 samt foretaget enkelte ændringer i indholdet. Overordnet er muligheden for udvidelse af dagligvarebutik i kommuneplanramme 12.C2 taget ud af planforslaget, og endvidere er angivelse af hvor der kan etableres særligt pladskrævende varer og udvalgsvarer konkretiseret i rammerne. Ændring af hovedstruktursrammen for fastlæggelse af butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker foreslås udskudt til revision af Herning Kommuneplan 2017-2024, jfr. bilaget Supplerende Redegørelse til tillæg nr. 1.

 

I den supplerende redegørelse er der ligeledes indarbejdet bemærkninger fra de 3 andre indsigelser, hvor det er fundet relevant.

 

Ingen af indsigelserne vurderes at have indflydelse på muligheden for en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillægget med den supplerende redegørelse sendes i supplerende høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Folketingets vedtagelse af en revideret planlov i juni 2017. Formålet med tillægget er at give mulighed for udnyttelse af de nye muligheder for at planlægge for detailhandel uden for bymidten. Planlovsændringen giver Herning kommune mulighed for at planlægge for butikker der ikke kan indpasses i bymidten. På baggrund af konkrete henvendelse og en afvejning af behovet for nye butikker i Herning er tillæg nr. 1 foreløbigt vedtaget af Byrådet og udsendt i offentlig høring.

  

Indsigelser

Tillægget har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. I perioden er der kommet 4 indsigelser, herunder en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen vedr. formkrav til tillæggets indhold.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet før Vejledning til Detailhandel, som skulle følge den nye planlov, var kendt. Dette betyder, at kommuneplantillægget efter styrelsens opfattelse har enkelte mangler i redegørelsesdelen, og at kommuneplanrammerne ikke er udformet i overensstemmelse med vejledningens krav. På den baggrund har administrationen udarbejdet supplerende redegørelse til tillæg nr. 1, som det anbefales udsendes i offentlig høring forud for, at Byrådet kan endeligt vedtage tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Erhvervsstyrelsens indsigelse indeholder ikke elementer som har indflydelse på muligheden for en endelig vedtagelse. Hovedelementerne i indsigelsen er manglende handelsbalance tal, valg af maksimum scenarie som forventet scenarie for detailhandelsbehovet, placering af udvalgsvarer i samme rammer som særligt pladskrævende varer, manglende maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker samt udvidelse af hypermarkedslignende butik. Se indsigelsesnotat for yderligere bemærkninger.

 

Der er også kommet bemærkninger/indsigelser fra Danske Samvirkende Købmænd (DSK), Bauhaus og Dansk Supermarked. DSK henviser til, at man mener der er mangler i redegørelsen, som også påpeget af erhvervsstyrelsen. Bauhaus ønsker, at detailhandel nord for deres butik skal udgå af planforslaget. Dansk supermarked ønsker udvidet mulighed for detailhandel og restaurant i kommuneplanramme 12.C2.

 

Det er forvaltningens vurdering, at Erhvervsstyrlens indsigelse bør efterkommes for at sikre at kommuneplantillæg nr. 1 kan endeligt vedtages. Dermed efterkommes også Danske Samvirkende Købmænds bemærkninger til tillægget. Ændringerne har ikke betydning for muligheden for at kunne realisere de medfølgende lokalplaner, der giver øget mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker ved Åvænget.

 

Bauhaus indsigelse bør efter administrationen vurdering ikke efterkommes, da en mere intensiv udnyttelse af arealerne ved Bauhaus kan medvirke til at skabe øget handel og fastholde områdets status som knudepunkt for detailhandel. Dansk Supermarkeds ønske om mulighed for restaurant i kommuneplanramme 12.C2 kan ikke efterkommes da Erhvervsstyrelsens indsigelse hindrer dette. Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af butikkerne i kommuneplanramme 12.C2 kan søges realiseret gennem et selvstændigt kommuneplantillæg og lokalplan herfor.

 

Se indsigelsesnotat for yderligere bemærkninger.

  

Handelsbalance

Handelsbalance tal benyttes til af tydeliggøre omsætningsændinger ved at indeksere omsætningen og sammenholde den med befolkningsgrundlaget. I den supplerende redegørelse til tillæg nr. 1 beskrives konsekvenserne ved etablering af ny detailhandel i Aflastningscenter Herning detaljeret på handelsbalance niveau. Overordnet beskriver Handelsbalance ændringen at udvidelsen kun vil få lille betydning for Herning Bymidte, for kommunen som helhed og for nabokommunerne. Overordnet set forventes, at op mod 90 millioner af omsætningsforskydningen, ved udvidelse af aflastningscenteret, at blive hentet fra nabokommunerne. Dette betyder i forhold til handelsbalancen kun en lille nedgang på op mod 2 procentpoint på kommuneniveau for den kommune der påvirkes mest. Internt i Herning Kommune ses ligeledes kun en lille nedgang på tre procentpoint både for Kommunen som helhed og for Herning Bymidte, se også Bilag A.

  

Ændringer til kommuneplantillægget

På baggrund af Erhvervsstyrelsens indsigelse foretages enkelte ændringer til kommuneplantillæg nr. 1 i forbindelse med den supplerende høring. Se supplerende redegørelse.

 

Der tilføjes ikke en ny retningslinje om fastlæggelse af udvalgsvarebutikkers størrelse i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.

 

Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker i Aflastningscenter Herning, på Vesterholmvej og Industrivej Syd præciseres.

 

Kommuneplanrammer præciseres så der ikke udlægges kommuneplanrammer med udvalgsvarebutikker og særligt pladskrævende varer i samme område.

 

Muligheden for udvidelse af dagligvare og udvalgsbutik i kommuneplanramme 12.C2 udgår.

 

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående ændringer foretages for at sikre at kommuneplantillæg nr. 1 på baggrund af den offentlige høring, kan endeligt vedtages snarest.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at den supplerende redegørelse til kommuneplantillæg nr. 1 sendes i offentlig høring.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Indsigelsesnotat - Kommuneplantillæg nr. 1
  • Supplerende redegørelse tllæg nr 1
  • Bilag A - Notat om mulig ny detailhandel i bymidten
  • Bilag 1 Erhvervsstyrelsen notat Tillæg nr 1 til
  • Bilag 2. Danske Samvirkende Købmænd til tillæg 1
  • Bilag 3 BAUHAUS Herning - Indsigelse til Tillæg 1
  • Bilag 4. Bilka Høringssvar kommuneplantillæg nr 1