Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

380. Økonomi i forbindelse med koordinering af vej- og kloakprojekter

Sagsnr.: 05.01.08-A26-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Økonomi i forbindelse med koordinering af vej- og kloakprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Tommy Jonassen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger en foreløbig plan for hvilke koordinerede vej- og kloakprojekter, der kan løses indenfor de afsatte anlægs- og driftsmidler i de kommende 4 år (2018 - 2021). Der sker imidlertid løbende ændringer i prioriteringen af projekterne, bl.a. på grund af nedbrud, økonomi, resourcer samt vejret, hvorfor der kan komme ændringer til den fremlagte plan.

 

Forvaltningen har desuden udarbejdet en oversigt over omkostningsmodeller ved renovering af veje i forbindelse med koordinerede vej- og kloakprojekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes. 

Sagsfremstilling

Herning Vands aktiviteter omkring renovering af kommunens kloaksystemer er generelt øget de seneste år, og der forventes fortsat et højt aktivitetsniveau de kommende år.

 

Kloakrenoveringerne medfører, at mange veje graves helt eller delvist op alt efter omfanget af kloakrenoveringen og øvrige ledningsrenoveringer (varme, vand, el, tele).

 

De opgravede veje er ofte nedslidte. Derfor vil det være økonomisk fordelagtig at udskifte dele af vejkonstruktionen i forbindelse med ledningsrenoveringerne, herunder udskiftning af rendestensbrønde, stikledninger, asfalt, kantsten og fortovsfliser.

 

Det kan også vise sig, at det af trafiksikkerhedsmæssige årsager kan være en fordel at ændre på vejkonstruktionen, eventuelt ved etablering af cykelstier, når vejen allerede er opgravet. Derudover kan der være et ønske om at få vejen forskønnet med nye belægningstyper, beplantning m.v., som for nylig er gennemført på Silkeborgvej og Tjørring Hovedgade.

 

Der kan anvises følgende omkostningsmodeller for Herning Kommune på renovering af veje i forbindelse med ledningsopgravninger:

 

Der arbejdes med en omkostningsmodel, hvor 100 % svarer til et projekt, hvor der bliver lagt nyt asfalt, skiftet fortovsfliser samt kantsten. Forskønnelse af vejen i form af ny beplantning, gadelys, byinventar osv. indgår ikke i de 100 %.

 

Omkostningsmodeller

Omkostningsniveau

set ud fra model 3

1.

Absolut minimums omkostningsniveau for Herning Kommune.

Såfremt slidlaget er nyt, er der som udgangspunkt ingen udgift

til asfalt for Herning Kommune - men oftest er slidlaget af

ældre dato, og derfor skal Herning Vand kun betale en andel

i forhold til restlevetiden. Derudover er der typisk knækkede

fortovsfliser samt punktvis udskiftning/justering af kantsten,

hvor udgiften også skal afholdes af Herning Kommune. 

 

30 - 40 %

2.

Omkostningsniveau, hvor der er fokus på funktionaliteten -

dvs. også udskiftning af rendestensbrønde samt asfalt. Her er

det samme udgangspunkt som under punkt 1 + udgifter til

rendestensbrønde samt asfalt.  

 

60 - 70 %

3.

Omkostningsniveau, hvor hele vejprofilen bliver renoveret. 

 

100 %

4.

Omkostningsniveau, hvor der også indgår forskønnelseselementer

(beplantning, gadelys, byinventar, trafiksikkerhedsfremmende

foranstaltninger, evt. nyt vejprofil osv. Eksempler er Tjørring

Hovedgade, Silkeborgvej, Park Alle i Vildbjerg. 

 

150 - 200 %

 

Bemærkninger til de enkelte modeller:

 

 1. Anvendes når det ikke er muligt at finde finansiering til model 2, hvilket afhænger af Herning Vand´s aktivitetsniveau det pågældende år.

 

 1. Den mest anvendte model. Udfordringen med modellen er at det ofte vil være økonomisk fordelagtigt, udfra en levetidsbetragtning, at udskifte hele belægningen som anført i model 3. Modellen møder ofte kritik fra borgerne, som forventer et nyt fortov når dele af fortovet i forvejen er opgravet.

 

 1. Modellen der som oftest vil være økonomisk fordelagtig for Herning Kommune ud fra en samlet levetidsbetragtning. Hvor de enkelte ledningsejere bidrager økonomisk til en samlet løsning.

 

 1. Modellen kan anvendes særlige steder eksempelvis indfaldsveje til byer.   

Økonomi

Herning Vand skal som udgangspunkt reetablere den vejstrækning, som graves op. Mange veje har imidlertid en begrænset restlevetid og her skal vandselskaberne kun betale en forholdsmæssig andel - resten af udgiften skal håndteres af kommunen. I de tilfælde, hvor der er flere ledningsejere på samme vejstrækning, bliver udgifterne fordelt på flere parter.

 

I forbindelse med de koordinerede vej- og kloakprojekter vil udgifterne på de enkelte delelementer typisk blive fordelt med:

 

 • Herning Kommune - rendestensbrønde, stikledninger, kantsten, fortovet, evt. forskønnelse
 • Herning Vand - kloakledninger
 • Fælles udgifter - asfalt (bærelag + slidlag)

 

Der er i driftsbudgettet under serviceområde 09, Trafik, Vejvedligeholdelse årligt afsat 0,9 mio. kr. til udskiftning af rendestensbrønde og stikledninger i forbindelse med koordinerede vej- og kloakprojekter.

 

Projekter i 2017

Der har i 2017 været afholdt udgifter til flere forskellige vej- og kloakprojekter i samarbejde med Herning Vand. Forvaltningen har endnu ikke modtaget de endelige afregninger fra Herning Vand for projekterne, men der forventes et omkostningsniveau jf. nedenstående:

 

 • Bellisvej, Herning, hvor rendestensbrønde og stikledninger er fornyet - pris ca. 0,4 mio. kr. Derudover er kantsten og fortove også fornyet - pris ca. 0,7 mio. kr. Projektet er løst efter model 3.
 • Grønlundvej og Friskolevej, Fasterholt, hvor rendestensbrønde og stikledninger er fornyet - pris ca. 0,3 mio. kr. Derudover er kantsten og fortove også fornyet - pris ca. 0,7 mio. kr. Projektet er løst efter model 3.
 • Kløvermarken, Herning, hvor rendestensbrønde og stikledninger er fornyet - pris ca. 0,3 mio. kr. De gamle nedbrudte fortovsfliser samt kantsten er genanvendt. Projektet er løst efter model 2.

 

Ovenstående projekter er dels finansieret af de afsatte 0,9 mio. kr. under Vejvedligeholdelse, mens de resterende udgifter bliver finansieret af driftsbudgettet til belægninger. 

 

Projekter i 2018 og 2019

I 2018 er der planlagt følgende vej- og kloakprojekter med Herning Vand. Der er ikke foretaget en nærmere gennemgang af projekterne endnu og dermed er der tale om et omkostningsskøn.

 

 • Kibæk hovedgade (Møllegårdsvej, Møllevænget og Brogade). Projektet forventes at blive udført efter model 2, dvs. nye rendestensbrønde samt stikledninger - pris ca. 0,5 mio. kr. Derudover kunne man lave genopretning af kantsten samt nye fortovsfliser - pris ca. 1,0 mio. kr.
 • Teglgårdsvej og Vibevej i Sunds. Projektet forventes at blive udført efter model 2, dvs. nye rendestensbrønde samt stikledninger - pris ca. 0,8 mio. kr. Derudover kunne man lave genopretning af kantsten samt nye fortovsfliser - pris ca. 1,0 mio. kr.
 • Ørrebyvej, Ørre. Projektet forventes at blive udført efter model 2, dvs. nye rendestensbrønde og stikledninger – pris ca. 0,5 mio. kr.
 • Mørupvej og Sandagervej (Industriveje). Projektet forventes at blive udført efter model 2. Pris ca. 0,5 mio. kr.

 

Derudover er der et større fjernvarmeprojekt i Gjellerup.

 

På nuværende tidspunkt er der i 2019 planlagt vej- og kloakprojekter i Skibbild/Nøvling. Projektet forventes at blive udført efter model 2. Der er endnu ikke estimeret på udgiften.

 

Projekter i 2020 og 2021

På Investeringsoversigten er der på nuværende tidspunkt afsat samlet 10,0 mio. kr. i 2020 og 2021. Dermed bliver der økonomisk mulighed for at få løst nogle af de lidt større vej- og kloakprojekter. Der er ikke foretaget en nærmere gennemgang af projekter endnu og dermed er der tale om et omkostningsskøn.

 

 • Sunds hovedgade. Såfremt projektet bliver løst efter model 3, forventes prisen at blive 3,0 - 4,0 mio. kr. Såfremt projektet løses efter model 2, forventes prisen at blive ca. 2,0 - 3,0 mio. kr.
 • Lind hovedgade. Samme omkostningsniveau som Sunds hovedgade.
 • Skolegade og Kirkegade i Aulum. Samme omkostningsniveau som Sunds hovedgade.
 • Ørnhøj hovedgade. Omkostningsniveauet forventes at blive mindre end Sunds hovedgade.

 

Dermed er vurderingen at ovenstående vej -og kloakprojekter vil kunne løses indenfor den afsatte anlægsramme på 10,0 mio. kr. i 2020 og 2021, såfremt projekterne løses efter model 2. Derudover vil det årlige driftsbudget på ca. 0,9 mio. kr. om året indgå i finanseringen.

 

Projekt

Model 1

Model 2

Model 3

Sunds hovedgade

1,0 – 2,0

2,0 – 3,0

3,0 – 4,0

Lind hovedgade

1,0 – 2,0

2,0 – 3,0

3,0 – 4,0

Skolegade og Kirkegade i Aulum

1,0 – 2,0

2,0 – 3,0

3,0 – 4,0

Ørnhøj hovedgade

0,6 – 1,0

1,0 – 1,5

1,5 – 2,0

Forventet omkostningsniveau

3,6 – 7,0

7,0 – 10,5

10,5 – 14,0

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen er drøftet og taget til efterretning.

 

Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.