Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

390. Boligpakken: Salg af areal til almene boliger på areal på Ringkøbingvej i Herning

Sagsnr.: 03.00.01-G10-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Boligpakken: Salg af areal til almene boliger på areal på Ringkøbingvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes, Marius Reese, Sine Dall

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo har afleveret skema A-ansøgning vedrørende et forsøgsprojekt med henblik på at opføre små familieboliger med lav husleje. Denne salgssag skal ses i sammenhæng med skema A-sagen, der er næste punkt på denne dagsorden.

 

I denne sag behandles Herning Kommunes salg af areal til projektet. Arealet der sælges er beliggende ved den nu lukkede Herning Park Camping.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelsen af Plan for Almene Boliger den 21. juni 2016 pkt. 176 en ny model for at tildele kvoter til nybyggeri: Dels øremærkede kvoter til egentlige udviklingsprojekter, dels kvoter til strategisk byudvikling. Boligselskabet Fællesbo fik ved denne lejlighed en kvote til et udviklingsprojekt for 65 boliger i Mindeparken / H.C. Ørstedsvej.

 

I Økonomi- og Erhvervsudvalget møde den 12. juni 2017 under pkt. 199 blev udvalget orienteret om, at Boligselskabet Fællesbo ikke kunne gennemføre projektet. Udvalget besluttede, at kvoten på 65 boliger blev fastholdt, sådan at Fællesbo fik en chance for at finde en alternativ placering til at realisere projektet, dog under forudsætning om at projektet skulle realiseres inden udgangen af 2017.

 

Fællesbo kan nu præsentere et alternativ. Fællesbo ønsker at opføre boligerne på arealet ved det nu ledlagte Herning Park Camping. Arealet er anvendelig til formålet. Der er ved at blive godkendt ny lokalplan for området som udlægger arealer til boligformål. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Fællesbo har i dialog med forvaltningen besluttet, at de kan realisere deres projekt inden for lokalplanens delområde 1 i overensstemmelse med Byplanudvalgets anbefaling. Delområde 1 giver mulighed for at opføre 6.000 m2 byggeret.

 

I henhold til bekendtgørelse om salg af kommuners faste ejendomme, er hovedreglen, at kommuner skal sælge fast ejendom i offentligt udbud. En af undtagelserne til denne regel er, at kommuner kan sælge fast ejendom til almene boligselskaber, hvis arealerne skal anvendes til alment boligbyggeri. Det er dog fortsat et krav, at salget sker til markedspris.

 

Herning Kommune har bedt en mægler om at forholde sig til prisen på arealerne ud fra den lokalplan, som er på vej til at blive vedtaget. Mægleren har vurderet, at byggeretten i delområde 1 kan sælges for 2.250.000 kr. eller 375 kr. pr. m2. Dertil skal lægges prisen for nedrivning af bygningerne på pladsen, anslået til 200.000 kr. Herning Kommune har allerede revet bygningerne ned, hvilket betyder, at de 200.000 kr. kan lægges oven i prisen, som derfor ender på 2.450.000 kr. Det svarer til en pris på ca. 408 kr. pr. m2 byggeret.

 

Forvaltningen anbefaler under forudsætning af, at der meddeles tilsagn om kvote til almene boliger på arealet, og at lokalplanen godkendes, at arealet sælges til boligselskabet Fællesbo for en pris af 2.450.000 kr. excl. moms.  

 

Byplanudvalget har på møde den 4. december forholdt sig til på projektplanerne og anbefaler projektet til opførelse i lokalplanens delområde I. Udvalget anbefales samtidig, at parkeringsløsningen optimeres, så der opnås en bedre sammenhæng mellem boliger og parkering. I forhold til boligernes private udeareal anbefales det, at det defineres bedre, og at det undersøges om der evt. kan komme altaner på de boliger, der ligger på 1. sal, så de også får deres eget private uderum.

 

Det er forvaltningns vurdering, at de anførte justeringer i projektet er af underordnet betydning i forhold til Økonomi- og Erhvervsudvalges behandling og godkendelse af skema A sagen, da det i det fremsendte materiale er sandsynliggjort, at alle de ansøgte boliger og en revideret parkeringsløsning, kan etableres i lokalplanens område I.

Økonomi

Indtægt: 2.450.000 kr. excl. moms

 

Udgifter: Ingen da køber betaler alle udgifter.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at arealet, som er vist som delområde 1 i lokalplans forslaget og som er vist på vedhæftede kortbilag, sælges til Boligselskabet Fællesbo som anbefalet af Byplanudvalget,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til salgsindtægten på 2.450.000 kr. excl. moms,

 

at

indtægten på 2.450.000 kr. tilskrives de likvide aktiver, da rammerådighedsbeløbet til indtægter på serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter i 2017 er brugt op,

 

at

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i den næste budgetopfølgningssag,

 

salget er betinget af Byrådets godkendelse af skema A for Fællesbos projekt på arealet.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Gruppeformændene var inviteret til at deltage i sagens behandling. Anne Mette Bang Rasmussen (V), Peter Villadsen (F), Jørn Vedel Eriksen (Ø) og Karlo Brondbjerg (K) deltog i udvalgets behandling af sagen.  

Bilag

  • Kortbilag