Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

379. Opsamling på budgetforlig 2018

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Sagsbehandler: Hanne Agnes Østergaard Rasmussen  

Opsamling på budgetforlig 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opsamling på budgetforlig 2018 på udvalgte områder.

I sagen følges først og fremmest op på udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), men også fremrykkede investeringer, budgettering af vederlag samt budgetforliget gives en delvis opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Byrådet indgik den 12. september et budgetforlig for 2018.

 

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Med økonomiaftalen for 2018 blev der i regi af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) aftalt en pakke af tiltag, som skal understøtte effektiviseringsmuligheder for i alt 1 mia. kr. i 2018. Initiativerne falder i tre kategorier, der sammenfatter de indsatsområder, som indgår i aftalen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet:

·         Regelforenkling og styring

·         Effektiv drift

·         Indkøb og digitalisering

 

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev det bekræftet, at Hernings andel, 7,5 mio. kr., af den del af MEP, der anvendes til tværgående prioritering (500 mio. kr.) skal udmøntes.

Flere af initiativerne for den del, der vedrører regelforenkling og styring er uafklarede. KL's sekretariat er i intensiv kontakt med Finansministeriet og relevante sektorministerier for dels at følge gennemførelsen af tiltagene til dørs, dels at sikre den hurtigst mulige sagsproces i statsligt regi. Flere af initiativerne risikerer således at få en sagsproces, der mindsker effektiviseringsmulighederne i 2018.

Dette understreger vanskelighederne ved at finde realiserbare forslag, der summer op til 7,5 mio. kr., i kataloget for 2018.

Herudover kommer, at der i kataloget indgår elementer af mere strategisk/politisk karakter. Hertil hører facility management samt centralisering af løn- og bogholderiopgaver.

 

For 2018 forslås med dels afsæt i katalog dels øvrige elementer følgende udmøntning:

 

 • 2 mio. kr. på indkøb
 • 3 mio. kr. på selvforsikring. Ifølge aktuarberegninger, har vi opsparet det fornødne beløb til tidligere selvforsikringsperioder. Indstilling af opsparing til gamle skader
 • 2,5 mio. kr. på diverse puljer på det administrative område. Pensionspræmieforskelsforsikringspulje og tillidsmandspræmier.

 

Herudover foreslås, at kataloget sammen med det forventede nye katalog for 2019 indgår i budgetlægningen for 2019, hvor der skal udmøntes 15 mio. kr. i medfør af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Det betyder også, at effekten ved eventuelle muligheder fra kataloget, der måtte vise sig realiserbare i løbet af 2018, forbliver indenfor det relevante serviceområde.

 

Fremrykkede investeringer

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der fremrykket en række investeringer til 2017. Nedenfor er en kort status på elementerne heri. Desuden blev budgetlagt i forhold til en ændret betalingsplan for Lindbjergskolen. Den ændrede betalingsplan indebærer, at der skal bruges ca. 27 mio. kr. mere i 2017. Det skal understreges, at der er tale om en betalingsforskydning. Projektet er ikke blevet dyrere.


Status på fremrykningen:

 

Fremrykning af vejvedligehold, i alt 8 mio. kr. Status er, at alle projekter er gennemført. Det vil sige: 

 • Viborgvej mellem Nørregade og Sjællandsgade ca. 1,0 km.
 • Tjørring Hovedgade mellem Gilmosevej og Sebbesandevej ca. 1,2 km.
 • Hodsagervej fra hus nr. 12 til Skavevej ca. 10 km.
 • Godsbanevej ca. 1,2 km.
 • Godsbanestien ca. 1,0 km

 

Anlæggelse af nye cykelstier samt belysning af nye og eksisterende cykelstier. Fremrykning af i alt 2,4 mio. kr. Status:

 • Belysning af cykelsti Ringkøbingvej mellem Snejbjerg og Herning. Igangsættes forår 2018.
 • Forlængelse af cykelstien langs Skalmejevej i Sunds, gennemføres i 2017.
 • Etablering af grussti langs Feldborgvej nordøst for Aulum. Igangsættes 2018.
 • Cykelsti langs Holstebrovej og Messevejen. Ny asfalt – udføres i 2017.
 • Alhedestien, overgange, Ilskov. Udføres i 2017.

  

Analoge læremidler: Fremrykning af 2 mio. kr.. Status: Midlerne er udlagt til skolerne i budget 2017.

 

Udvidelse af halprojekt – Hammerumhallen med 1,7 mio. kr. Beløbet indgår i betalingsplanen vedr. Lindbjergskolen

 

Fremrykning af tilskud til Museum Midtjylland på 5,262 mio. kr. Status: Afventer dokumentation for arbejdet udførelse. (generelt krav)

 

Skimmelsvamp (Lind, Sunds og Læringscenter Syd) 2,7 mio. kr. Arbejdet med afhjælpning af skimmelsvamp i Lind er i fuld gang. I gangsætning af arbejde i Sunds afventer afklaring (der er afsat 3,2 mio. kr. til Sunds). Der er oprindelig afsat en anlægsramme på 5,525 mio. kr. - tillagt 2,7 mio. kr. er budgetrammen på 8,225 mio. kr. Der løber flere udgifter på Lind, så bedste bud er et forbrug mellem 7-8 mio. kr. ved årets udgang.      

 

Fremrykning af jordkøb i Tangsøparken og i Lind på 12,0 mio. kr. Sagerne behandles på indeværende dagsorden. Status: Beløbet forventes anvendt i 2017, dog med en lidt anderledes fordeling på de to projekter.

 

Vederlag

I maj 2016 blev indgået en politisk aftale om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse m.v. De nye borgmestervederlag samt justerede regler omkring pension m.v. trådte i kraft pr. 1. januar 2017. Kommunernes merudgifter som følge af ændringen af vederlagsbekendtgørelsen er kompenseret fuldt ud i 2017, mens der ikke er aftalt kompensation for 2018 og frem.

Med udvalgsstrukturen og honorering på plads kan der nu opgøres en merudgift på ca. 0,9 mio. kr. ift. budgettet (2016-niveau).  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orientering vedr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet tages til efterretning, og at der i øvrigt foretages de fornødne omplaceringen indenfor Serviceområde 20 Administration i 2018,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 27,724 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301059, Lindbjergskolen.
at forskydning vedr. Lindbjergskolen finansieres af den generelle reserve i 2017,
at der i medfør af den besluttede udvalgsstruktur og honorering merbevilges 0,9 mio. kr. fra 2018 og frem på Serviceområde 20 Administration, som finansieres af kassebeholdningen,
at sagen i øvrigt tages til orientering.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.