Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

399. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning og tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har været i offentlig høring fra den 23. juni til den 7. september 2017.

 

Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanen vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

 

Lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej udlægger et område i det sydvestlige Herning til erhverv, forlystelser og visse offentlige formål.

 

Hele området må anvendes indendørs forlystelsesanlæg, indendørs pladskrævende offentlige fritidsaktiviteter, håndværksprægede virksomheder, servicestationer, speditions- og transportvirksomheder samt produktions-, lager- og engrosvirksomheder.

 

Den nordlige del af området (delområdeI) må desuden anvendes til kontorer, liberalt erhverv og servicevirksomheder.

 

I den sydlige del af området må der også etableres mere miljøbelastende virksomheder som værksteder og maskinfabrikker.

 

Bebyggelse må opføres i op til 3 etager og 16 meters højde.

 

Lokalplanen udlægger et areal til stiforbindelse mellem Baggeskærvej og stoppestedet på Herning - Skjernbanen. Det sikrer offentlighedens adgang til stoppestedet.

 

I sammenhæng med stien skal en eksisterende beplantning bevares. Træerne tilfører området en landskabelig kvalitet og er med til at give togpassagererne en smuk og indbydende ankomst til området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 14.E19.2 endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.