Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

398. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 for et område ved Baggeskærvej

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 for et område ved Baggeskærvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har sammen med lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning været i offentlig høring fra den 22. juni til den 7. september 2017.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslagene i høringsperioden. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Den nuværende kommuneplanramme 14.E19 giver mulighed for at placere erhvervsvirksomheder i form af for eksempel håndværksprægede virksomheder, maskinfabrikker og spedtions- og transportvirksomheder i miljøklasse 3 - 5. Der kan desuden placeres forlystelsesanlæg og særlige offentlige formål.

 

Tillæg nr. 19 giver mulighed for lettere erhverv som selvstændige kontorer og liberalt erhverv i den nordlige del af kommuneplanramme 14.E19.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.