Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

397. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 foreløbigt vedtaget lokalplanforslag 73.B5.1 for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt.

 

Lokalplanforslag 73.B5.1 for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt har været i offentlig høring i perioden 22. juni 2017 til 7. september 2017. Der er indkommet

én indsigelse til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslag 73.B5.1 for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt vedtages med en ændring i lokalplanens afgrænsning.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Delområde I udgør den østlige del af lokalplanområdet.

Delområde I skal anvendes til grønt område med boldbaner og bypark. Her kan være mulighed for leg, grill med videre. Området forbliver byens grønne område.

Delområde II udgør den sydvestlige del af lokalplanområdet. Det må kun anvendes til boligformål i form af åben / lav boligbebyggelse, fælles friareal og areal til regnvandshåndtering.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må højest være 30. Bebyggelsen må højest opføres i 2 etager. Den maksimale højde på bebyggelsen må være 8,5 meter.

Der er mulighed for at udstykke omkring 6-7 grunde inden for lokalplanområdet.

 

 

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 22. juni 2017 til 7. september 2017. I høringsperioden er der indkommet én indsigelse til planforslaget.

 

Indsigelse: 

Indsigelsen fra den kommende ejer af den tidligere Fasterholt skole, omhandler lokalplanens delområde I. Den kommende ejer er indstillet på at overtage delområde I, forudsat at området inklusiv ekisterende legeplads ved skolen, kan henligge som "bypark" og dermed fritages for skatteforpligtelser. Kilen ved den nordlige bevoksning som grænser op til Brandevej 6 foreslås skillet fra og kan siden udnyttes som haveareal.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen omkring indragelse af legepladsen ved skolen kræver en udvidelse af lokalplanens område og dermed en genfremlæggelse af lokalplanen med offentlig høring. Det er ikke muligt at udlægge et privat areal til offentlige formål, da kommunen i så fald kan være overtagelsespligtig på arealet.

Det er forvaltningens vurdering af bemærkningen omkring skat ikke vedrører lokalplanen, da det er skat der udregner ejendomsskatten.

 

Der er forvaltningens vurdering, at indsigelsen omkring  Brandevej 6 bør imødekommes således, at arealet udgår af lokalplanen, så det med tiden er muligt at inddrage arealet til haveareal.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger til lokalplanforslag 73.B5.1 giver anledning til ændringer i lokalplanens afgrænsning mod Brandevej 6. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanforslaget vedtages med en ændring af lokalplanens afgrænsning.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 73.B5.1 for boligområde vest for Brandevej i Fasterholt endeligt vedtages med en ændring af lokalplanens afgrænsning mod Brandevej 6.

 

Anders Madsen deltog ikke i udvalgets behandling.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Indsigelse til lokalplan 73.B5.1