Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

396. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 (punkt 138) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 51.E2.3 - Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej og kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Der er indkommet en bemærkning og fem indsigelser til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslag 51.E2.3 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej indstilles til endelig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej mod syd, Snejbjerg Kirke mod vest, boligbebyggelse i Snejbjerg mod vest og nord, Herning Fiskepark mod nord og mod øst af Autismecenter Vest. Forslag til lokalplan 51.E2.3 omfatter et område på ca. 19 ha.

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 51.E2.3 giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5 og detailhandel for særligt pladskrævende varer. Med lokalplanen udgår muligheden for beboelse i området. Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I, II, III, IV, Va og Vb. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 1-3. I delområde II kan der etableres erhverv i miljøklasse 3. I delområde III kan der etableres erhverv i miljøklasse 3 samt butikker til detailhandel med særligt pladskrævende varer. I delområde IV kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5. I delområde Va og Vb kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5 samt butikker til detailhandel med særligt pladskrævende varer. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 50 %, som er den generelle bebyggelsesprocent for erhvervsområder i Herning Kommune.

 

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til anvendelse og byggefelter.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere, at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte. Et princip for placering af skiltning er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Skilteprincippet er endvidere indarbejdet i lokalplan 51.E3.1 Erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Skitseprincippet skal give de samme muligheder og sikre et mere ensartet udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Princippet er, at der kun inden for den midterste tredjedel af grundens facadelængde mod Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej kan placeres ét fritstående skilt. Dette princip gælder endvidere ved udstykning eller sammenlægning af matrikler.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Vejadgang

Den overordnede vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Snejbjerg Hovedgade, Ringkøbingvej, Lerbjerg og Gødstrupvej.

 

Bevaring

Lokalplanen fastsætter krav om bevaring af støjvold og beplantning på støjvold mod boligkvarteret Solbjerg.

 

Biludstilling

I området findes bilforhandlere, som anvender det grønne forareal mellem Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade og Langvadbjergvej til biludstilling. For at sikre et grønt udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at biludstilling må foregå fra midten af det grønne areal til Langvadbjergvejs vejskel.

 

Smukke Indfaldsveje

I forlængelse af strategien for "Smukke Indfaldsveje" er der skitseret på forskønnelse af strækningen mellem Herning og Snejbjerg med henblik på, at vejens profil bliver mere bymæssig. Dette projekt forventes gennemført i 2018.

 

Plangrundlag

Lokalplan 51.E2.3 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, zoneforhold og afgrænsning af rammeområde og ledsages derfor af forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Der er indkommet en bemærkning og fem indsigelser til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Den fulde ordlyd og behandlingen af høringssvarene fremgår af indsigelsesdokumentet, Bilag A.

 

Høringssvarene kan sammenfattes i følgende temaer:

 

  1. Bemærkning fra Viborg Stiftsøvrighed.
  2. Indsigelse mod støjgener fra virksomheder og ønske om, at miljøklasser reduceres.
  3. Bekymring om vedligeholdelse af grønne arealer.
  4. Ønske om, at oversigtsarealer ved indkørsel til Langvadbjergvej fra Ringkøbingvej beskrives og indtegnes i lokalplanen.
  5. Ønske om, at eksisterende støjvold skal bevares som den fremstår på nuværende tidspunkt.
  6. Bekymring om trafikken nær boligområdet Lerbjerg og Gødstrupvej samt ønske om, at matrikel 3bg kun må vejbetjenes fra Langvadbjergvej.

 

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Ad 1. Viborg Stiftsøvrighed anbefaler, at kommunen ikke giver tilladelse til bygning af høje master, skorstene eller lignende, der kan skæmme Snejbjerg Kirkes placering i landskabet. Forvaltningen anerkender, at bebyggelse i delområde I med en højde over 8,5 meter er uhensigtsmæssigt af hensyn til Snejbjerg Kirke. Forvaltningen anbefaler derfor følgende ændring:

 

skorstene, antennemaster og lignende, som er nødvendige for virksomhedens produktion eller områdets tekniske forsyning i delområde I, må have en højde af maksimum 8,5 meter.

 

Ad 2. Erhvervsområdet er beliggende op mod et boligområde, og derfor skal nuværende og fremtidige virksomheder overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Miljøklasser og afstande i forhold til boliger og lignende er vejledende. Såfremt en virksomhed ønsker at etablere sig i området, skal en konkret vurdering afgøre virksomhedens miljøklasse og om de vejledende grænseværdier for blandt andet støj kan overholdes. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at de nuværende bestemmelser bør fastholdes.

 

Ad 3. Det er forvaltningens vurdering, at kommunens drift af grønne arealer ikke skal fastsættes i lokalplaner. Idet formålet med den tidligere lokalplan 51.E2.1 Erhvervsområde i Snejbjerg blandt andet var, at etablere en grøn skærm mellem boligkvarter og erhvervsområdet, og dette nu er opfyldt anbefaler forvaltningen at § 11.5, som har følgende ordlyd, slettes.

 

§ 11.5 "Beplantning på nordsiden af støjvolden vedligeholdes af Herning Kommune."

 

Ad 4. Lokalplanen giver mulighed for genetablering af vejadgangen fra Ringkøbingvej til Langvadbjergvej som højre ind / højre ud. Oversigtsarealerne for vejadgangen jf. lokalplan 51.E2.1 Erhvervsområde i Snejbjerg er tinglyst på matriklerne 3bg, 3ly og 3lz Snejbjerg By, Snejbjerg. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke er nødvendigt at indføre bestemmelser om oversigtsarealer i lokalplan 51.E2.3 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Ad 5. Det er forvaltningens vurdering at afskærmningen skal bevares, dog ikke nødvendigvis som støjvolden fremstår i dag, idet det er støjvoldens funktion som er væsentlig og ikke udseende. Lokalplanen opsætter endvidere minimumskrav til støjvoldens dybde og højde. Støjvolden skal minimum være 3 meter høj og minimum 15 meter dyb. Forvaltningen anbefaler at § 9.8 ændres til:

 

"Der skal sikres mulighed for en støjvold, eller støjafskærmning med en placering i princippet som vist på kortbilag 2"

 

Ad 6. Det er forvaltningens vurdering, at parceller tilstødende Lerbjerg, kan vejbetjenes fra Lerbjerg. Forvaltningen vurderer at matrikel 3bg skal vejbetjenes via Langvadbjergvej og ikke Lerbjerg. Forvaltningen anbefaler at indsiger imødekommes, og at § 4.2 ændres til:

 

"Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Snejbjerg Hovedgade, Ringkøbingvej, Lerbjerg og Gødstrupvej i princippet som vist på kortbilag 2.

 

De enkelte parceller vejbetjenes direkte fra Gødstrupvej, Lerbjerg, Langvadbjergvej og Ringkøbingvej. Matrikel 3bg skal vejbetjenes fra Langvadbjergvej."

 

Såfremt der åbnes for tilkørsel fra Ringkøbingvej til vej C-D skal vej A-B lukkes ved B."

 

Øvrige ændringer

Lokalplanen giver mulighed for biludstilling på grønt forareal i delområde Va, Vb og Vc. Der er på nuværende tidspunkt ikke bilforhandlervirksomhed i delområde Vb. Idet lokalplanens formål blandt andet er forskønnelse af vejforløbet Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej indstiller forvaltningen at § 9.4 ændres til:

 

"Arealer markeret som grønt areal på kortbilag 2, må ikke benyttes til oplag, parkering, men kan henligge som græsareal. Der kan opsættes fritstående skilte jf. § 8.19.

 

Det grønne areal kan benyttes til udstilling af bilforhandlere i delområde Va og Vc. Udstilling må foregå fra midten af grønt areal til Langvadbjergvej vejskel. Midterlinjen fremgår af kortbilag 2." 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 51.E2.3 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

atskorstene, antennemaster og lignende, som er nødvendige for virksomhedens produktion eller områdets tekniske forsyning i delområde I, må have en højde af maksimum 8,5 meter,

 

at § 4.2 ændres til: "Den overordnende vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Snejbjerg Hovedgade, Ringkøbingvej, Lerbjerg og Gødstrupvej i princippet som vist på kortbilag 2.

 

De enkelte parceller vejbetjenes direkte fra Gødstrupvej, Lerbjerg, Langvadbjergvej og Ringkøbingvej. Matrikel 3bg skal vejbetjenes fra Langvadbjergvej."

 

Såfremt der åbnes for tilkørsel fra Ringkøbingvej til vej C-D skal vej A-B lukkes ved B.",

 

at § 9.4 ændres til: "Arealer markeret som grønt areal på kortbilag 2, må ikke benyttes til oplag, parkering, men kan henligge som græsareal. Der kan opsættes fritstående skilte jf. § 8.19.

 

Det grønne areal kan benyttes til udstilling af bilforhandlere i delområde Va og Vc. Udstilling må foregå fra midten af grønt areal til Langvadbjergvej vejskel. Midterlinjen fremgår af kortbilag 2.", 

 

at § 9.8 ændres til: "Der skal sikres en støjvold eller støjafskærmning med en placering i princippet som vist på kortbilag 2"",

 

at § 11.5: "Beplantning på nordsiden af støjvolden vedligeholdes af Herning Kommune" slettes.  

 

at interessenterne informeres om at Herning Kommunes vedligeholdelsesforpligtelse er uændret.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag A - Indsigelsesnotat