Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

395. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. juni 2017 (punkt 137) foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Kommuneplantillæg nr. 22 fremsendes til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 51.E2.3 giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5 og detailhandel for særligt pladskrævende varer. Et af lokalplanens formål er endvidere, at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte. Lokalplan 51.E2.3 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser og zoneforhold og ledsages derfor af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni 2017 til den 7. september 2017. Der er indkommet en bemærkning og fem indsigelser til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Den fulde ordlyd og behandlingen af høringssvarene fremgår af indsigelsesdokumentet, Bilag A. Høringssvarene, som vedrører kommuneplantillægget kan sammenfattes i temaet:

 

  1. Bekymring om støjgener fra virksomheder og ønske om, at miljøklasserne reduceres.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Ad 1. Idet erhvervsområdet er beliggende op mod et boligområde, skal nuværende og fremtidige virksomheder overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Miljøklasser og afstande i forhold til boliger og lignende er vejledende. Såfremt en virksomhed ønsker at etablere sig i området, skal en konkret vurdering afgøre virksomhedens miljøklasse og om de vejledende grænseværdier for blandt andet støj kan overholdes. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at de nuværende bestemmelser fastholdes.

 

Kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 51.E2.3 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej endeligt vedtages, idet

 

at max.-byggehøjden fastsættes til 2 etager og 8,5 meter.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag A - Indsigelsesnotat