Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 11. december 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

394. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin på et areal syd for Vorgodvej i Kibæk. Projektet er i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 91.R1 Rekreativt område ved Vorgodvej og lokalplan nr. 1.65 For Centerområde ved Jernbanegade, Brogade og Møllevænget i Kibæk. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanramme 91.R1, men i modstrid med lokalplan nr. 1.65. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 91.R1.1 for et rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 91.R1.1 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområde

Området ligger i den centrale del af Kibæk og grænser op til Vorgodvej mod nord, parcelhusbebyggelse mod øst og syd, Sandfeldparken, Assing Kirkes Sognehus og erhverv mod vest. Herning Kommune ejer arealet. Forslag til lokalplan 91.R1.1 omfatter et område på ca. 6,24 hektar.

 

Området anvendes i dag til grønt område med anlæg til fritidsformål. Gennem området løber Von Å, hvori det er tilladt at fiske. I området findes legeplads, toiletbygning, udkigsbakke, multibane og børnesøen, der er en lavvandet sø med badebro, som bruges til skøjtesø om vinteren.

 

Luftfoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 91.R1.1 giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner.

 

Bebyggelse skal relatere sig til områdets anvendelse f.eks. toiletbygning, bålhytte, shelters, cykelbane, multibane o.lign. De eksisterende forhold og intentionerne i Centerbyplan Kibæk er indarbejdet i lokalplanen.

 

Parkering

Lokalplanen giver mulighed for etablering af nye parkeringspladser mod Vorgodvej. Der skal etableres træer mellem parkeringsareal og Vorgodvej.

 

Bevaring

I lokalplanområdets nordlige hjørne findes en eng, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. I engen findes et afgrænset område med trådsiv og stararter. Dette område skal bevares og regnvandsbassinet kan ikke graves, uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Plangrundlag

Arealet er i dag omfattet af lokalplan nr. 1.65 For Centerområde ved Jernbanegade, Brogade og Møllevænget i Kibæk.

 

Forslag til lokalplan 91.R1.1 er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 91.R1 og udlægger området til rekreativt område.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 91.R1 Rekreativt område ved Vorgodvej i Kibæk foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • 91.R1.1 - Foreløbig vedtagelse