Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

270. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

271. Budget 2019 - 2022 - 1. behandling af budget

272. Sunds Vand og Varme anmoder om kommunal garanti for lån

273. Ansøgning fra Herningsholm Erhvervsskole om at Herning Kommune tegner medlemskab af foreningen Xarxa

274. Alpi Hallerne Sport og Kulturcenter søger om tilladelse til etablering af videoovervågning

275. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udbedring af taget i afdeling Lindehaven/Skolevænge i Vildbjerg

276. Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer i afdeling Gormsvej/Thyrasvej i Herning

277. Resultatkontrakt med MCH for 2019-2022 - Fremtidens MCH

278. Resultatkontrakt med MCH for 2019-2022 - Kulturarrangementer

279. Indtægtsbevilling vedrørende salg af areal på Haraldsgade til politistation

280. Godkendelse af overdragelsesaftale vedrørende Lindbjergskolen

281. Frigivelse af midler til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

282. Indtægtsbevilling til tilskud til demensvenlig indretning på plejecentre

283. Indtægtsbevilling til tilskud til indsats for ensomme ældre

284. Revision af Handicaprådets vedtægter

285. Godkendelse af styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning

286. Godkendelse af finansiering af kombinationstilbud

287. Indtægtsbevilling til tilskud til "Flere pædagoger i daginstitutioner med børn i udsatte positioner"

288. Indtægtsbevilling til tilskud til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

289. Aftaleforhold

290. Prisfastsættelse af erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning

291. Taksationskendelse

292. Afhændelse af ejendom

293. Ansøgning om anlægstilskud

294. Ansøgning om anlægstilskud