Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

274. Alpi Hallerne Sport og Kulturcenter søger om tilladelse til etablering af videoovervågning

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-6-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Alpi Hallerne Sport og Kulturcenter søger om tilladelse til etablering af videoovervågning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Alpi Hallerne Sport og Kulturcenter i Lind søger om godkendelse af etablering af videoovervågning på hallens område som følge af gentagne hærværkstilfælde. 

Sagsfremstilling

Hallen har de senest 1½ år gentagne gange været ramt af hærværk. Det gælder såvel inden- som udendørs.

 

Indendørs

Hallen oplever gentagne gange, at ubudne gæster skaffer sig adgang til hallerne i dagtimerne, hvor de ubemærket ødelægger de beskyttelsesenheder/ låse vridere, som sidder på branddørene, hvorefter de om aftenen/ natten udefra åbner dørene og aktiverer hallens brandalarmer til stor gene for brandvæsenet og hallen (falske alarmer). Herudover har hallen haft flere situationer særligt i weekenden, hvor dørene til hal 3 ud til boldbanerne er låst op, hvorefter der er kørt på løbehjul i hallen og brudt ind i hallens springgrav. Lugten i hallen vidner om, at der er røget ”pot” i hallen. Ligeledes har hallen oplevet ubudne gæster om aftenen i idrætssalen, mellem hal 1 og 2, hvor der er spillet bold med ødelagte lofter og lamper til følge.

 

Udendørs

De samme tendenser tegner sig udendørs, hvor der er udøvet hærværk på petanque-anlæg og klubhus, ødelagte lysmaster og lamper samt fodboldklubbens støvlevask, hvor der er åbnet for vandet, så det løber hele natten med vandalarmer og stor irritation til følge. Hertil kommer spor af knallertræs på boldbanerne, dækafbrænding på hallens p-plads og hærværk på hallens hjertestarter.

 

Etablering af videoovervågning

Som følge af de mange oplevede hærværk er det hallens vurdering, at kameraovervågning vil have en stor præventiv virkning på potentielle skadesvoldere.

Hallen er bekendt med de lovgivningsmæssige krav og har samarbejdet med/ indhentet diverse oplysninger fra Koncern IT’s risikokoordinator.

Tiltag med opsætning af videoovervågning er blevet drøftet i halbestyrelsen, som bakker op om opsætning af videoovervågning.

 

Der vil i forbindelse med opsætning af videoovervågning blive opsat tydelig skiltning på hallens bygninger, og der vil blive informeret om overvågning til hallens brugere og personale m.fl. jf. gældende retningslinier om oplysningspligt/ persondatalovens regler.

 

Overvågningskameraer opsættes strategiske steder jf. vedlagte bilag. Hallen søger om tilladelse til og godkendelse af videoovervågning.

 

Forvaltningen oplyser, at det jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutning af 16. februar 2009 er besluttet, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale Ejendomme. Det samme gælder selvejende institutioner, hvor de selvejende haller grundet størrelsen af det kommunale driftstilskud betragtes på linie med kommunale bygninger. Det er direktøren for det enkelte forvaltningsområde, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at videoovervågning i Alpi Hallerne Sport og Kulturcenter godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning incl. bilag