Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

286. Godkendelse af finansiering af kombinationstilbud

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af finansiering af kombinationstilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af den nye dagtilbudslov har forældre fået mulighed for at vælge et kombinationstilbud fra 1. juli 2018. På Børne- og Familieudvalgsmødet den 20. juni blev der redegjort for indholdet af kombinationstilbuddet. På baggrund af øget information fra Børne- og Socialministeriet fremlægges den konkrete udmøntning af tilbuddet i Herning Kommune.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender forældrebetalingstaksterne til deltidspladser og ressourcetildelingen til daginstitutioner, der har børn i kombinationstilbud.

Sagsfremstilling

Forældrebetaling til deltidspladser

I kombinationstilbuddet kombineres en fleksibel pasningsordning med en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Forældrebetalingstaksten for deltidspladsen afhænger af, hvordan forældrene vælger at tilrettelægge tilbuddet.

  • Forældrebetalingen er forskellig i forhold til, om der kombineres med en dagplejeplads, vuggestueplads eller børnehaveplads.
  • Forældrebetalingen afhænger endvidere af, om pladsen er inklusiv eller eksklusiv et sundt frokostmåltid. Forældre kan vælge begge dele i kombinationstilbuddet. I nedenstående udregning af forældrebetalingstaksten er der taget udgangspunkt i en dagtilbudsplads uden et sundt frokostmåltid. Et sundt frokostmåltid koster ca. 500 kr. mere pr. måned.
  • Afslutningsvis afhænger forældrebetalingen af, hvor mange timer forældrene vælger at benytte deltidspladsen i dagtilbuddet. Deltidspladsen må maksimalt benyttes 40 timer ugentligt i daginstitutionen og 38 timer ugentligt i dagplejen, da den fleksible pasningsordning minimum skal benyttes 10 timer ugentligt, og det samlede kombinationstilbud maksimalt må udgøre en fuldtidsplads (dvs. 50 eller 48 timer).

 

Tabel 1: Forældrebetaling ved forskellige timesatser og dagtilbudstyper

 

Vuggestue (i kr.) (uden et sundt frokostmåltid)

Dagpleje (i kr.)

Børnehave (i kr.) (uden et sundt frokostmåltid)

Alm. fuldtidsplads 50/48 t

2.848

2.445

1.674

Deltidsplads - højest 40 timer

2.420

2.151

1.436

Deltidsplads - højest 35 timer

2.217

1.967

1.321

Deltidsplads - højest 30 timer

2.014

1.784

1.207

Deltidsplads - højest 25 timer

1.810

1.600

1.092

Deltidsplads - højest 20 timer

1.607

1.416

977

Deltidsplads - højest 15 timer

1.404

1.233

862

Deltidsplads - højest 10 timer

1.200

1.049

747

 

Ovennævnte er beregnet med udgangspunkt i budgetforudsætningerne for budget 2018.

 

Tilskud til den fleksible pasningsordning

Reglerne for tilskud til fleksible pasningsordninger følger som udgangspunkt dagtilbudslovens § 80-85 vedrørende tilskud til privat pasning. Herning Kommunes tilskud udgør derfor højst 75 % af udgifterne, som forældrene har til den fleksible pasningsordning, dog max 5.043 kr. om måneden ved mindst 30 timers pasning af børn i alderen 0-2,9 år og max 3.138 kr. for børn i alderen 2,9-6 år (jf. lovgivning). Da der ikke er nogen forældre, der benytter kombinationstilbuddet på nuværende tidspunkt, er det uvist, hvor mange timer de fleksible pasningsordninger i gennemsnit vil benyttes. For at give et bud på kommunens samlede udgifter ved indførelsen af kombinationstilbuddet, er der i beregningen taget udgangspunkt i, at børn med en deltidsplads i en daginstitutioner i gennemsnit benytter den fleksible pasningsordning 20 timer ugentligt og børn med en deltidsplads i dagpleje i gennemsnit benytter den fleksible pasningsordning i 18 timer ugentligt.

 

Tilsyn med de fleksible pasningsordninger

Ifølge dagtilbudsloven stilles der ikke samme krav til tilsynet af de fleksible børnepassere som med de kommunale dagplejere og private pasningsordninger. Dette skyldes, at den fleksible pasningsordning kun kan benyttes uden for dagtilbuddenes åbningstider, og her vil børnene ofte sove. Når barnet er i dagtilbuddet, arbejdes der blandt andet med at fremme barnets læring gennem trygge læringsmiljøer, og dette stilles der derfor ikke krav om i den fleksible pasningsordning.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der føres 2 årlige tilsyn med hver enkel fleksibel pasningsordning (1 uanmeldt og 1 anmeldt). Der føres 3 tilsyn med de kommunale dagplejere og private pasningsordninger (1 uanmeldt og 2 anmeldte). Tilsynsskemaet til brug ved tilsyn af de fleksible pasningsordninger behandles i punkt 91 på nærværende BFU-møde.

 

Tilsyn med fleksible pasningsordninger vil ofte skulle finde sted enten om aften, natten eller i weekenderne. Derudover vil de fleksible pasningsordninger oftest kun passe 1-2 børn (søskende). I tilsynet vil der derfor ikke kunne foretages vurderinger af 4 børn, som der oftest gøres, når der føres tilsyn med de private pasningsordninger og kommunale dagplejere. Så på trods af, at der vil føres ét tilsyn mindre med de fleksible pasningsordninger, end med de kommunale dagplejere/private pasningsordninger, vurderes tilsynet med de fleksible pasningsordninger at kræve samme ressourcer som tilsyn med de private pasningsordninger. Det vurderes, at én dagplejekonsulent årligt kan føre tilsyn med 81 fleksible pasningsordninger.

 

Administrationsopgaver

Indførelsen af kombinationstilbuddet vil medføre en del administrative opgaver for Pladsanvisningen, Dagplejen og muligvis også dagtilbuddene. Først og fremmest skal forældre søge om at blive godkendt til kombinationstilbuddet. Dette kræver, at begge forældre eller en enlig forsørger indsender vagtplan, hvori det fremgår, at forældrene har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes åbningstider. Herefter er det Pladsanvisningens opgave at tilrettelægge kombinationstilbuddet i samarbejde med forældrene. Efterfølgende skal Pladsanvisningen kunne godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible børnepasser, og det er dagplejekonsulenternes opgave at godkende de fleksible pasningsordninger (godkendelseskriterierne fremgår af punkt 91 på nærværende dagsorden). Pladsanvisningen og dagplejekonsulenterne skal tilmed (i samarbejde med dagtilbuddet samt den fleksible børnepasser) løbende kontrollere, at forældre ikke benytter kombinationstilbuddet udover pasningsaftalen, og at den fleksible pasningsordning ikke kalder sig andet end "fleksibel pasningsordning". Afslutningsvis skal Pladsanvisningen udbetale tilskud til forældrebetalingen til de fleksible pasningsordninger og føre kontrol med forældrenes løn til den fleksible børnepasser. Dette er for at sikre, at der ikke er tale om en proformaaftale.

 

Ressourcetildeling til dagtilbuddene

Når forældre benytter kombinationstilbuddet, benytter de ikke en fuldtidsplads i dagtilbuddet. På den baggrund reduceres forældrebetalingen samt ressourcetildelingen til daginstitutionen. Det er ikke muligt at reducere ressourcetildelingen til dagplejerne, da dagplejeren passer børnene alene og derfor skal bruge samme ressourcer til den samlede børnegruppe.

 

Forvaltningen anbefaler, at daginstitutionerne (med børn i kombinationstilbud) får en variabel ressourcetildeling (i forhold til administrationsgrundlaget) svarende til 30 timer ugentligt - lige gyldigt, hvor mange timer barnet benytter deltidspladsen i daginstitutionen. Den variable ressourcetildeling er afhængig af antallet af børn og vedrører ledelse, personale, administrationsudgifter, materialer, indboforsikring, personaleforsikring og kurser. Ressourcetildelingen begrundes med, at forældre kan ændre kombinationen måned for måned. Ressourcetildelingen på 30 timer giver dermed daginstitutionerne en vis sikkerhed i forhold til personaleplanlægning mv. 

Økonomi

Forvaltningen forventer, at ca.10 børn om året i Herning Kommune vil få behov for et kombinationstilbud. Hvis dette holder, er der taget højde for det i budget 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at forældrebetalingstaksterne for 2018 for deltidspladserne (tabel 1) godkendes,
at ovenstående forældrebetalingstakster opkræves a conto indtil Byrådets endelige godkendelse,
at ressourcetildelingen til daginstitutionerne med børn i kombinationstilbud, svarende til 30 timer ugentligt, godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.