Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

285. Godkendelse af styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning

Sagsnr.: 18.09.02-G01-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

UngHerning har fremsendt forslag til ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen. Den tidligere vedtægt blev udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Vedtægten forelægges Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen har behandlet den nye styrelsesvedtægt på et ungdomsskolebestyrelsesmøde den 27. marts 2018, hvor vedtægten blev godkendt. Punktet vedrørende valg af medarbejderrepræsentanter har været i MED-udvalget af to omgange og blev endelig besluttet på et ungdomsskolebestyrelsesmøde den 29. maj 2018.

 

Indholdsmæssigt er der 3 ændringer, som er foretaget for at få vedtægten til at leve op til praksis:

 

  • Kapitel I, § 1, stk. 3: Der skulle tidligere indhentes udtalelse fra folkeoplysningsudvalget, men da dette er nedlagt og erstattet af Kultur- og Fritidsudvalget er dette ændret.
  • Kapitel II. § 2, stk. 1: I den tidligere vedtægt skulle de 2 medarbejderrepræsentanter vælges frit blandt alle medarbejdere. Bestyrelsen har valgt den nye valgprocedure for at sikre en bred repræsentation i bestyrelsen.
  • Kapitel III. § 1, stk. 1: Tidligere anført "Byrådet udpeger sin repræsentant samt en stedfortræder herfor på sit konstiturende møde. Medlemmet skal være byrådsmedlem". Dette er ændret til, at Byrådet kan vælge en repræsentant indenfor eller udenfor Byrådet, som har været praksis i forbindelse med det seneste kommunalvalg.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at forslag til ny vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning med ikrafttræden den 1. august 2018 godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning