Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

272. Sunds Vand og Varme anmoder om kommunal garanti for lån

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-18 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Sunds Vand og Varme anmoder om kommunal garanti for lån

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds Vand og Varmeværk AMBA har anmodet Herning Kommune om kommunegaranti for lån på i alt 18 mio. kr. til tre investeringer. Investeringerne omfatter Sunds vand og varmeværks andel af et nyt røggaskondenseringsanlæg på Herningværket, ombygning af spids- og reservelast kapaciteten og ekstraordinær renovering af varmeledninger i betonkanaler.

Sagsfremstilling

Investering i nyt røggaskondenseringsanlæg på Herningværket
Sunds Vand og Varmeværk AMBA har sammen med Energi Ikast Varme A/S og Eniig Varme A/S indgået en 15-årig aftale med Ørsted om levering af varme fra Herningværket. Som en forudsætning for aftalen skal varmekunderne investere i et nyt røggaskondenseringsanlæg på i alt 178 mio. kr. Sunds Vand og Varmeværk AMBAs andel af investeringen udgør 9,8 mio. kr.


Anlægget skal forbedre totalvirkningsgraden, som forventes at medføre faldende priser for forbrugerne, når anlægget er i fuld drift.
Anlægsarbejdet er igangsat og forventes færdiggjort, således anlægget er i fuld drift, inden indledningen af varmesæsonen 2019/2020.

 

Ombygning af spids- og reservelast kapaciteten
Varmeværket vil ombygge spids- og reservelast kapaciteten. Projektet omfatter installation af en ekstra gaskedel, forstærkning af dele af gasledningen og udskiftning af den eksisterende skorsten. Samtidig er det planlagt at en tidligere nedlagt olietank skal endeligt nedlægges. Projektet forventes gennemført i 2018 og den samlede udgift er 4,5 mio. kr.  

 

Ekstraordinær renovering af ældre varmeledninger i betonkanaler
Sunds Vand og Varmeværk AMBA har oplevet lokalt stigende grundvandsniveau som følge af Herning Vands kloaksepareringsprojekter. Dette resulterer i et ekstraordinært behov for udskiftning af varmeledninger i betonkanaler, som er blevet oversvømmet eller er i fare for at blive oversvømmet.
Investeringen udgør 3,7 mio. kr. Arbejdet udføres sideløbende sammen med gennemførelse af allerede planlagte ledningsrenoveringer.

 

Herning Byråd behandlede d. 1 april 2014 dagsordenspunkt nr. 123, vedrørende lånegaranti til ledningsrenovering. Byrådet besluttede, at Herning Kommune generelt ikke stiller garanti til lån til udskiftning af varmerør. Beslutningen var baseret på den mere løbende karakter af investeringen, samt det mulige omfang af garantierne, såfremt samtlige værker har tilsvarende investeringsbehov i de kommende år.

Med henvisning til denne beslutning indstilles det derfor, at Herning Kommune ikke stiller garanti til denne del af lånet.

Økonomi

Sunds Vand og Varmeværk AMBA vil optage lånet til finansiering af varmeværkets andel af det nye røggaskondenseringsanlæg på Herningværket, ombygning af spids- og reservelast kapaciteten og renovering af varmeledningerne i KommuneKredit.

 

Med henvisning til den 15-årige aftale med Ørsted har administrationen anbefalet en løbetid på maksimalt 15 år, således Herning Kommune ikke garanterer for et lån, der løber længere end aftalen med Ørsted.

Sunds Vand og Varmeværk AMBA har oplyst, at de ønsker at optage et fastforrentet serielån. Kommunekredit har givet en renteindikation på 1,04 pct. årligt på et 15 årigt lån.

Sunds Vand og Varmeværk AMBA ønsker et 20 årigt lån til ombygning af spids- og reservelast kapaciteten. Renteindikationen på et 20 årigt lån er på 1,32 pct. årligt.

 

Garantien er betinget af, at relevante myndighedsgodkendelser for anlæggene er opnået.

 

Herning Kommune garanterer ikke i forvejen for lån for Sunds Vand og Varmeværk AMBA.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune giver tilsagn om kommunal garanti for et lån til Sunds Vand og Varmeværk AMBAs andel af et nyt røggaskondenseringsanlæg på Herningværket på 9,8 mio. kr.,
at Herning Kommune giver tilsagn om kommunal garanti for et lån til ombygning af spids- og reservelast kapaciteten på 4,5 mio. kr.,
at Herning Kommune ikke giver tilsagn om kommunal garanti for et lån til renovering af varmeledninger på 3,7 mio. kr. med henvisning til byrådsbeslutning fra april 2014,
at garantierne er betinget af, at de relevante myndighedsgodkendelser er opnået,
at der opkræves en stiftelsesprovision svarende til 1% af lånets hovedstol, samt 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 21 Renteindtægter, funktion 07 58 79.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.