Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

277. Resultatkontrakt med MCH for 2019-2022 - Fremtidens MCH

Sagsnr.: 20.00.00-S49-2-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Resultatkontrakt med MCH for 2019-2022 - Fremtidens MCH

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger udkast til resultatkontrakt for Fremtidens MCH mellem Herning Kommune og MCH til godkendelse. Resultatkontrakten har til formål at præcisere de opgaver MCH iværksætter som en del af udviklingsplanerne for Herning Kommune. 

 

MCH udfører en række opgaver for Herning Kommune med henblik på at understøtte Herning Kommunes visioner for byen, herunder specielt målet om at være "Regionalt Kraftcenter" samt "Den levende By". Specielt skal MCH som kulturelt fyrtårn have fokus på at fastholde og udvikle Herningånden: ”Her er alle muligheder åbne”.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til resultatkontrakt for Fremtidens MCH mellem Herning Kommune og MCH. Resultatkontrakten har til formål at præcisere de opgaver MCH iværksætter som en del af udviklingsplanerne for Herning Kommune. 

 

Udførelsen af opgaverne i kontraktudkastet bidrager desuden til fremme af turismen i Herning Kommune i form af tiltrækning af gæster til arrangementer, skabelse af overnatninger og øget omsætning i detailhandel og serviceerhverv. Ligeledes er det et primært formål at profilere Herning som en oplevelses- og eventby.

 

Der har pågået dialog mellem parterne, og der er enighed om, at MCH udfører følgende opgave:

- Udvikling af Fremtidens MCH som en del af udviklingsplanerne for Herning Kommune.

 

Der er tale om en opgave som Herning Kommune lovligt kan støtte eller selv udføre, men som MCH har helt særlige forudsætninger for at kunne udføre, såvel facilitetsmæssigt som organisatorisk.

 

I resultatkontrakten er det præciseret hvilke indsatser, ydelser og resultatmål MCH skal levere.

Der arbejdes målrettet med udvikling og realisering af infrastruktur, Multihal, Stadion, Superarena, Timeworld og forbindelseslink mellem Herning City og MCH Messecenter.

 

Opfølgning på samarbejdet mellem kontraktens parter skal ske løbende ved møder.

MCH afrapporterer årligt på resultatkontraktens mål i et statusmøde med Herning Kommune.

 

Herning Kommune har mulighed for at kræve, at en uafhængig instans, f.eks. en statsautoriseret revisor verificerer, at de opstillede mål er opnået. Såfremt det godtgøres at MCH ikke har levet op til målene, kan Herning Kommune stille krav om tilbagebetaling. Såfremt MCH leverer ydelser der overstiger målene, vil der være mulighed for genforhandling.

 

Kontraktperiode

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2019 og fortsætter frem til den 31. december 2022.
 
Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Ved væsentlige ændringer forstås eksempelvis:

  • Ændring i lovgivningen
  • Hvis kommunalbestyrelsen vedtager nye eller skærpede mål og krav for de i § 4 beskrevne indsatser.
  • Hvis Tilsynet/Statsforvaltningen ønsker foretaget ændringer.

 
Ønske om sådan genforhandling meddeles i god tid og med minimum 1 års varsel. 
Aftalen kan af begge parter opsiges i forbindelse med genforhandlingen, med 2 års varsel.

Økonomi

Udgiften på i alt 4,0 mio. kr. holdes inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetramme på Serviceområde 15, Kultur.

Udgiften reguleres efter Herning Kommunens budgetfremskrivning, som fastsættes ved kommunens budgetvedtagelse.

Reguleres en gang årligt, første gang den 1. januar 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at resultatkontrakten mellem MCH og Herning Kommune godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Resultatkontrakt Fremtidens MCH Herning Kommune-MCH 2019-22