Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

283. Indtægtsbevilling til tilskud til indsats for ensomme ældre

Sagsnr.: 29.09.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Indtægtsbevilling til tilskud til indsats for ensomme ældre

DIR

FOU

X

BFU

 

SOS

X

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt i alt 4.759.000 kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene stammer fra puljemidler afsat i forbindelse med satspuljen for ældreområdet 2018-2021.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes ældreområde får nu mulighed for at videreudvikle og styrke kommunens arbejde for at løfte ældre ud af ensomhed. Med implementeringen af klippekortordningen i 2015, viste det sig, at sociale aktiviteter er tre gange så efterspurgt sammenlignet med både pleje- og rengøringsydelser. Med satspuljemidlerne er der nu endnu bedre mulighed for at fokusere på sociale aktiviteter.

 

Indsatsen kaldes "Øje for fællesskabet". "Øje for fællesskabet" skal i særlig grad fokusere på at give ensomme ældre mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Kommunens aktivitetscentre har altid været rammen om socialt samvær, netværk og meningsfuldt livsindhold til alle ældre. Med klippekortsordning i 2015 er ydelsen "Socialt samvær" desuden integreret i hjemmeplejen som en tildelt ydelse. Med "Øje for fællesskabet" vil det blive muligt for hjemmeplejen at sikre de mest plejekrævende ældre adgang til sociale aktiviteter. Der vil i høj grad være tale om at revitalisere og booste en indsats, der allerede foregår.

 

Målgruppen er den samme som i den nuværende klippekortordning. Som udgangspunkt er det borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp, der kan bevilges støtte til sociale aktiviteter. Den ældre vil typisk have svært ved at færdes på egen hånd og er kendetegnende ved at have et lille netværk og vil derudover opleve ensomhed i større eller mindre grad. Som det sker i dag, vil det være den kommunale visitation, der kan visitere til ydelsen, men også social - og sundhedsmedarbejdere, pårørende etc. kan anmode om visitation til ydelsen.

 

Der vil i projektet blive samarbejdet med frivillige foreninger og evt. andre interessenter, herunder Herning Frivillig Center.  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling svarende til 265.000 kr. i 2018, 1.172.000 kr. i 2019, 1.834.000 kr. i 2020 og 1.488.000 kr. i 2021 Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. 
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.