Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

336. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

337. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-4-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Budgetopfølgningen viser på servicedriftsudgifterne et mindreforbrug på 35,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til puljen vedrørende generelle reserver på 33,0 mio. kr., mens den resterende del på 2,3 mio. kr. blandt andet skyldes mindreforbrug på pulje vedrørende selvforsikring og mindre afvigelser på øvrige konti.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2015.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2015 fordelt på serviceområder:

 

 • på serviceområde 08 - Driftsselskaber forventes en merindtægt på 0,2 mio. kr.
 • på serviceområde 15 - Kultur forventes en mindreudgift på 1,7 mio. kr., som vedrører tidsforskydninger i udbetalinger til projekter, og søges overført til 2016.
 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 81,2 mio. kr. Der er overført 46,2 mio. kr. fra 2014 til 2015 som ikke forventes forbrugt. Desuden forventes puljen vedrørende generelle reserver på 33,0 mio. kr. ligeledes ikke forbrugt. Det resterende mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrører blandt andet puljen for selvforsikring, og søges overført til 2016.

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægskonti fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2015 fordelt på serviceområder:

 • på serviceområde 01 - Byggemodning forventes en mindreindtægt på 7,0 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets konti. På Teknik- og Miljøudvalgets konti forventes en mindreudgift på 24,3 mio. kr. Samlet set forventes mindreudgifter på i alt 17,3 mio. kr. som søges overført til 2016. Det skal bemærkes, at det forventes et grundsalg som er ca. 8,7 mio. kr. større end vedtaget budget.
 • på serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes mindreudgifter på 5,2 mio. kr., hvilket skyldes at der ikke forventes forbrug af rammerådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. Mindreudgiften søges overført til 2016.
 • på serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. skyldes tidsforskydninger i betalinger vedrørende Fremtidens MCH - TimeWorld, medens det resterede beløb på 0,7 mio. kr. vedrører renovering af ELIA. Begge beløb søges overført til 2016.
 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 12,2 mio. kr. 7,1 mio. kr. vedrører igangsatte projekter på IT-området, 4,1 mio. kr. vedr. ikke færdiggjorte rådhusrenoveringer medens de resterende 1,0 mio. kr. vedrører SINE Radiokommunikationsnet. Beløbene søges overført til 2016.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af tabel 3.

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2015 på finansieringskonti:

 

 • på serviceområde 21 Renteindtægter forventes en merindtægt på 4,5 mio. kr., hvoraf de 4,2 mio. kr. skyldes større netto afkast af kapitalforvaltningen samt merindtægter for garantiprovision. De resterende 0,4 mio. kr. skyldes indtægt for kommunens andel vedrørende salg af KMD ejendomme.
 • på serviceområde 22 Renteudgifter forventes mindreudgifter på 1,0 mio. kr..
 • på serviceområde 24 Finansforskydninger forventes merudgifter på 1,4 mio. kr. som vedrører tilskud til Karup Lufthavn.
 • på serviceområde 26 Udlån og langfristede tilgodehavender forventes mindreudgifter på 5,5 mio. kr., som skyldes bevilgede men ikke udbetalte indskud i Landsbyggefonden. Belønes søges overført til 2016.
 • på serviceområde 27 Afdrag på optagne lån forventes mindreudgifter på ,4 mio. kr.
 • på serviceområde 28 Optagne lån forventes mindreindtægt på 10,0 mio. kr., som skyldes at der ikke optages lån til energibesparende foranstaltninger i 2015 men først i 2016. Beløbet søges derfor overført til 2016.

 

ØVRIGE:

Herning Byråd behandlede den 6. oktober 2015 en finansieringsmodel vedrørende monopolbrud på IT-området. Herning kommune modtager i perioden 2015-2020 10,0 mio. kr. i forbindelse med salg af KMD bygninger. Indtægten skal finansiere kommunens udgift til monopolbruddet. Der modtages i 2015 0,4 mio. kr.,som der søges en bevilling til.

 

På budgetkonferencen i august 2015 blev DUT kompensationen for budget 2016-2019 godkendt. DUT-kompensationen for 2015 udgør 4,6 mio. kr., og vedrører næsten udelukkende refusionsomlægningen på det sociale område. Der søges bevilling til dette beløb

 

I budgetforlig 2015 blev det besluttet at fremrykke budget på 15,0 mio. kr. fra anlægsbudgettet for 2016 til anlægsbudgettet for 2015. Beløbet vedrører fremrykning af udgifterne til Etablering af Nyt 50-meter bassin.

 

I forbindelse med afholdelse af VM i Håndbold Damer 2015 har Region Midtjylland besluttet at give et tilskud på 2,0 mio. kr. til denne event.

 

Beskæftigelsesudvalget søger om overflytning af 0,877 mio. kr. fra serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse til serviceområde 20 Administration, som følge af en øget indsats i Rehabiliteringsteamet. Merudgiften på serviceområde 20 Administration skal finansieres af serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, da intensivering af indsatsen forventes at medføre tilsvarende mindreforbrug på overførselsindkomster. Omflytningen har virkning fra 2015 og frem.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 tages til efterretning,

at det meddeles en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende monopolbrud på IT-området. Beløbet tilgår de likvide aktiver,

at der meddeles en udgiftsbevilling på 4,668 mio. kr. til DUT-kompensationen for 2015. Beløbet fragår de likvide aktiver,

at der meddeles et rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. til stednummer 031095 Etablering af nyt 50-meter bassin i 2015. Beløbet er finansieret fra anlægbudgettet i 2016,

at der meddeles en driftsindtægts- og en udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 til serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE) som følge at tilskud fra Region Midtjylland i forbindelse med afholdelse af VM i Håndbold Damer 2015,

at der meddeles en udgiftsbevilling på serviceområde 20 Administration på 0,877 mio. kr. i 2015 og frem til Rehabiliteringsteamet. Beløbet finansieres af mindreudgifter på serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse. 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Budgetopfølgning, 3. kvt. 2015 - DRIFT
 • Budgetopfølgning, 3. kvt. 2015 - ANLÆG
 • Budgetopfølgning - 3. kvt. 2015 - FINANSIERING
 • Oversigt DUT 2015
 

338. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-15 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender hermed budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 for det samlede kommunale område til behandling og godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 9. november og efterfølgende behandling i Byrådet d. 17. november.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2015.

Generelt set vurderes Forventet regnskab mod Korrigeret budget. Sanktionslovgivningen gør at vi samlet set i Herning Kommune ikke kan bruge af genbevillingerne på Servicedriftsudgifter. Derfor måles Servicedriftsudgifter i forhold til Korrigeret budget uden genbevillinger.

 

I den efterfølgende sagsfremstilling præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 30.09.2015

Resultat af skattefinansieret drift viser et driftsresultat på 210,1 mio. kr. Dette er 92,9 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg forventes at blive et underskud på 4,7 mio. kr., hvilket er 222,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvilket kan henføres til forventet mindreforbrug på servicedriftsudgifter, anlægsudgifter, forsyningsvirksomheder samt jordforsyningsområdet. Der forventes merforbrug på de øvrige udgifter.  

 

Servicedriftsudgifter 

Som det fremgår af nedenstående forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.337.586 mio. kr. Dette er 10,0 mio. kr. mere end korrigeret budget uden genbevillinger.

Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som Vedtaget budget + tillægsbevillinger - generelle reserver (33 mio. kr.).

Pr. 30. september 2015 er rammen på 3.294.611 mio. kr. (beregnet som 3.344.451 mio. kr. -16.840 mio. kr. - 33.000 mio. kr. = 3.294.611 mio. kr.).  I forhold til denne forventes et merforbrug på 43,0 mio. kr. (beregnet som 3.294,6 mio. kr. - 3.337,6 mio. kr. = 43,0 mio. kr.).

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for 2015 pr. 30.09.2015

 

Udfordringer i 2015 ved budgetopfølgning pr. 30.09.2015

Børne- og Familieudvalget

På Børne- og Familieudvalgets område forventes merforbrug på 20,5 mio. kr. Det er en nedbringelse af merforbruget fra anden budgetopfølgning med 11,3 mio. kr. Merforbruget ligger primært på Serviceområde 16 Børn og Familie. Fagudvalget præsenteres sammen med tredje budgetopfølgning for en særskilt sag vedr. økonomien på Serviceområde 16 Børn og Famiilie, herunder korrigerende handlinger som forventes at kunne nedbringe merforbruget på sigt. 

Derudover er der iværksat et ansættelses- og indkøbsstop på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler for resten af 2015, dog således at det ikke påvirker den daglige drift.

 

Social- og Sundhedsudvalget 

Der forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Merforbruget fordeler sig med 12,8 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 10,3 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Merforbruget er faldet med 7,4 mio. kr. siden anden budgetopfølgning.

Der er usikkerhed om effekten af den besluttede handleplan for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre arbejdes der med en række besparelser i forbindelse med mulighedskatalogerne i 2015 og 2016, som endnu ikke er færdigimplementeret. Derudover arbejdes der med en handleplan for sygeplejen. 

 

Likviditet

Som det fremgår af tabel 1, er den samlede likviditetsmæssige påvirkning af det forventede regnskab en likviditetstilgang på 10,3 mio. kr.

Dette fordeler sig med påvirkning fra det forventede resultat med et forbrug på 4,7 mio. kr. samt en tilgang fra finansieringsposterne på 15,0 mio. kr.

Det samlede likviditetsforbrug bevirker, at den forventede bogførte likviditet ultimo 2015 bliver på 332,8 mio. kr., mod 322,5 mio. kr. primo året.

 

Samlet vurdering

Der er iværksat adskillige korrigerende handlinger til at imødekomme det forventede merforbrug og samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. september at forventningerne til servicedriftsudgifterne er faldet siden sidste budgetopfølgning. Retningen er rigtig og mere vil blive gjort for at sikre budgetoverholdelsen. Ved en evt. overskridelse af budgettet vil der i lighed med vores økonomiske styringsprincipper blive overført merforbrug til indhentning i det kommende budgetår.

Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende monopolbrud på IT-området. Beløbet tilgår de likvide midler.
 • Der meddeles udgiftsbevilling på 4,668 mio. kr. til DUT-kompensation for 2015. Beløbet fragår de likvide midler.
 • Der meddeles rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til stednr. 031095 Etablering af nyt 50-meter bassin i 2015. Beløbet er finansieret af anlægsbudgettet i 2016.
 • Der meddeles driftsindtægts- og udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 11 Idræt og Fritid under Økonomi- og Erhvervsudvalget som følge af tilskud fra Region Midtjylland i forbindelse med afholdelse af VM i Håndbold Damer 2015.

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2015 til Serviceområde 08 Drift, nyt stednr. til isolering, udskiftning af vinduer/døre samt montage af ny yderbeklædning. Udgiften finansieres af Serviceområde 08 Drift, stednr. 020072 Værksted, solcelleanlæg, som samtidig nedskrives med 250.000 kr.
 • Herning Kommune modtager tilskud fra staten til projektet Cykling som dagligt transportmiddel. Der mangler at blive meddelt anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling til tilskud på 2,778 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222061 Cykling som dagligt transportmiddel. Herudover er der på samme stednr. givet anlægsbevilling på 650.000 til cykelsti ved Frølundvej og fodgængerovergang i Aulum. Det indstilles, at dette projekt på 650.000 kr. flyttes til et særskilt stednr. på Serviceområde 09 Trafik.

- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,778 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222061 Cykling som dagligt transportmiddel,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. til projekt med cykelsti ved Frølundvej og fodgængerovergang i Aulum,

- at anlægsudgiften på 650.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2015 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222061 Cykling som dagligt transportmiddel. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarede samme sted.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Der flyttes 115.000 kr. i 2016 og fremover vedr. Stakroge Gl. Skole fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 11 Idræt og Fritid under Kultur- og Fritidsudvalget, til særligt lokaletilskud.

 

Beskæftigelsesudvalget

 • Der flyttes 877.000 kr. fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 20, Administration til øget indsats i Rehabiliteringsteamet fra 2015 og frem.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der overføres uforbrugte midler på 1,85 mio. kr. i 2015 vedr. Madværkstedet i Huset No 7 fra Serviceområde 15 Kultur til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 tages til efterretning,

at de anførte bevillingsmæssige ændringer / budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi godkendes.

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Notat_budgetopfølgning_30.09.2015
 

339. Bevilling til Folkeafstemning om retsforbeholdet i EU

Sagsnr.: 84.06.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Bevilling til Folkeafstemning om retsforbeholdet i EU

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leo Pedersen

Sagsresume

Der anmodes om udgiftsbevilling i 2015 til afholdelse af folkeafstemning om retsforbeholdet i EU.

Sagsfremstilling

Der er udskrevet folkesafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december 2015.

 

Økonomi

I budgettet for 2015 er der afsat midler til en valghandling, der som bekendt allerede er afholdt i forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015. Det var forventningen af folkeafstemningen skulle afholdes i 2016, hvorfor beløbet til dette formål er afsat i budget 2016.

 

Der er i 2015 afsat 1,888.000 mio.kr. til valg i Herning Kommune. Der er pr. dags dato forbrugt 1,572 mio. kr. Til rest er der derfor ca. 0,316 mio. kr.

 

Der anmodes om en udgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til afholdelse af udgifterne i forbindelse med folkeafstemningen i 2015, således at den forventede samlede udgift til afholdelse af folkeafstemningen andrager ca. 1,6 mio. kr.

 

Beløbet kan finansieres af afsat beløb i 2016, hvor der er et budget på 1,815 mio. kr.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der meddeles en udgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. til serviceområde 20 Administration - afholdelse af valg,

at beløbet finansieres af det på serviceområde 20 Administration afsatte budget i 2016 på 1,815 mio. kr.

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

340. Godkendelse af Herning Kommunes deltagelse i Business Region MidtVest

Sagsnr.: 24.10.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Godkendelse af Herning Kommunes deltagelse i Business Region MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Borgmestrene fra Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Skive Kommune og Struer Kommune er blevet enige om, at søge godkendelse til oprettelse af en forening - "Business Region MidtVest - Danmarks Produktionshjerte". Formålet er at styrke det midt- og vestjyske område lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 

Der lægges op til, at medlemskab af foreningen godkendes, at foreningens vedtægter godkendes, og at der bevilges et årligt driftstilskud til foreningen. Det vil i 2016 være 10 kr. pr. indbygger svarende til 868.640 kr. for Herning Kommune. Endvidere lægges der op til en godkendelse af, at administrationen placeres i Herning Kommune, herunder at Herning betaler for etablering og løser administrative opgaver for foreningen - eks. i forhold til løn, økonomi, it m.v.

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

 

Der er i dag en stigende konkurrence både globalt, nationalt og lokalt. Den stigende konkurrence medfører, at det er svært for den enkelte kommune at skabe de optimale betingelser for sine virksomheder. I stedet søger landets kommuner via tværkommunale samarbejder (Business Regions) at skabe større gennemslagskraft og konkurrencekraft. Det giver værdi for virksomhederne, der ikke tænker i kommunegrænser, men har fokus på værdikæder og klyngesamarbejde.

 

I dag er der 7 tværkommunale strategiske erhvervssamarbejder eller Business Regions i Danmark (se bilag - notat s. 10.), der stort set omfatter alle danske kommuner. Udenfor står kommunerne i det tidligere Ringkøbing amt, Skive, Viborg samt fire kommuner på Fyn/øerne.

 

For at styrke erhvervsbetingelserne i det midt- og vestjyske område foreslås oprettet en Business Region i det midt- og vestjyske, der både øger væksten her og i Danmark som helhed,  og som samtidigt kan matche andre subregionale erhvervssamarbejder. Ambitionen er at skabe en stærk jysk byregion i den centrale del af Midt- og Vestjylland. Målet er en platform for fælles væksttiltag og erhvervsudvikling, som gør det muligt at interagere med andre byregioner i Danmark og være en kendt attraktiv aktør i internationale sammenhænge.

 

Indhold:

 

For at fremme vækst, beskæftigelse og bosætning igangsættes samarbejde, netværk og aktiviteter på områder, hvor kommuner har en fælles strategisk interesse og fælles udfordringer. Indsatsområderne er:

 • Erhvervsudvikling/erhvervssatsninger
 • Arbejdskraft og uddannelse
 • Infrastruktur og havne
 • Turisme

De enkelte indsatsområder er nærmere beskrevet i bilaget.

 

Organisering:

 

Business Region MidtVest er organiseret med en politisk bestyrelse bestående af borgmestrene for de deltagende kommuner. Formandskabet består af formand og næstformand. Det er aftalt, at Holstebros borgmester er formand og Ringkøbing-Skjerns borgmester næstformand. Formandsskabet er gældende indtil december 2017, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig på ny.

 

Business Region MidtVest har hjemadresse i Herning Kommune. Kommunens organisation varetager de administrative og personalerelaterede funktioner. Der vil blive udarbejdet en driftsoverenskomst mellem Kommunen og Business Region Midtvest, når det præcise omfang kendes.

 

Den administrative styregruppe består af kommunaldirektøren fra hver kommune. Den administrative styregruppe har til opgave at forberede bestyrelsens møder og være sparringspartner for sekretariatslederen.

 

Det daglige arbejde foretages af et sekretariat med en leder og medarbejder/-e. Sekretariatets leder refererer til bestyrelsen.

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner. Gruppen vil have til opgave at bistå sekretariatet med opgavevaretagelsen og etableringen. Deltagerne skal samtidig bidrage til forankring og ejerskab af samarbejdet i egen organisation.

 

Herudover kan sekretariatet efter behov etablere et tæt samarbejde med relevante aktører, eks. forvaltningschefer og andre via netværk og formaliserede møderækker.

 

Ligeledes kan sekretariatet, i samarbejde med bestyrelsen, vælge at overlade separate opgaveløsninger af enkelte opgaver til kommunerne.

 

For at sikre et tæt samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv og uddannelsesorganisationer kan der på lidt længere sigt etableres et advisory board med repræsentanter herfra.

 

Foreningsstruktur og vedtægter:

 

Cirka halvdelen af de værende Business Regions er organiseret som en forening. En foreningskonstruktion vurderes juridisk at være den bedste løsning.

 

Udkastet til vedtægter (se bilag) indeholder de formelle paragraffer, der er hensigtsmæssige i relation til dannelse og drift af en foreningen. Således er eksempelvis de forskellige aktørers organisatoriske roller nærmere defineret, optag af nye medlemmer og udmeldelse af foreningen er defineret, og de overordnede rammer for økonomien er nærmere beskrevet.

Økonomi

Kommunernes finansiering af løn til sekretariatet og til de fælles initiativer sker via et årligt kontingent, der fastsættes af kommunalbestyrelserne på forslag fra bestyrelsen som et kronebeløb pr. indbygger (beregnet ud fra indbygger pr. 1. jan. året før) i hver kommune. I 2016 er kontingentet 10 kr. pr. indbygger. For Herning Kommune er denne udgift således 868.640 kr. i 2016.

 

Indtægter og udgifter for foreningen budgetteres til 3,307 mio. kr. i 2016, baseret på kontingentindbetalinger ift. indbyggertal for 2015.

 

Budget og medlemsbidrag, der skal realisere handlingsplan, besluttes på generalforsamlingen.

 

Den kommunale finansiering dækker såvel drift som aktiviteter/projekter. Eksterne midler kan søges til medfinansiering af aktiviteter/projekter.

 

Herning Kommune vil derudover også få afledte drifts- og etableringsudgifter knyttet til husning af sekretariatet. Etableringsudgiften anslås at være 30.000 kr. pr. person - altså 60.000 kr.

 

Herning Kommune vil endvidere bidrage med assistance i forbindelse med foreningens lønudbetaling, it og økonomi/regnskab.

 

Herning Kommunes udgifter til etablering samt årlige udgifter til kontingent og driftsudgifter afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 20 Administration.

 

Foreningen afholder selv alle øvrige drifts- og udviklingsomkostninger såsom telefon, kørsel, mødeudgifter, hjemmeside, analyser, konsulentbistand etc.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at det godkendes, at Herning Kommune indgår i foreningen Business Region MidtVest,

at vedtægterne godkendes,

at administrationen bemyndiges til at forhandle en driftsoverenskomst på plads med Business Region MidtVest vedrørende de administrative og personalerelaterede funktioner,

at der bevilges 868.640. kr. (2016-niveau) til medlemskab af Business Region MidtVest i 2016 og frem. Udgiften afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 20 Administration,

at der afholdes udgift på 60.000 kr. til etablering af to kontorarbejdspladser i 2016. Udgiften finansieres indenfor afsat budget på Serviceområde 20 Administration,

at der afsættes årligt driftsbudget på 3.307.000 kr. til foreningens indtægter og tilsvarende til udgifter på Serviceområde 20 Administration fra 2016 og frem,

at det godkendes at administrationen er hjemmehørende i Herning Kommune med deraf følgende ressourceallokering til håndtering af løn, it og økonomi/regnskab. 

Kommunaldirektøren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

 • Business Region Midtvest vedtægter
 • Business Region Midtvest notat
 

341. Ansøgning om midler fra den tidligere LAG pulje til hjemmesider

Sagsnr.: 04.21.00-P27-1-12 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Ansøgning om midler fra den tidligere LAG pulje til hjemmesider

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af en møderække i Landsbykontaktudvalget fremsendes et forslag til et udviklingsprojekt om fælles platform for landsbyernes og centerbyernes hjemmesider.

Der fremsendes ansøgning om midler fra den tidligere LAG pulje. Der ansøges om 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 3. november 2014, pkt. 343, at de 0,5 mio. kr. der årligt var afsat i budgettet til LAG fremover ønskes øremærket til særlige indsatser i landsbyer og landdistrikter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog følgende kriterier for anvendelse af disse midler:

 • Særlige indsatser er indsatser, til fremme af erhverv og bosætning, der dækker mere end en landsby, f.eks. markedsføring, turisme og udviklingsprojekter af tværgående karakter.
 • En enkelt landsby kan dog få støtte til et innovativt projekt, hvis andre landsbyer kan få læring af projektet. Større projekter prioriteres.

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 er der ikke fremover afsat årlige midler. Der er uforbrugte puljemidler fra 2013, 2014 og 2015. Der resterer således puljemidler i 2015, på 900.000 kr.


Landsbykontaktudvalget har på møder 3. december 2014, 16. marts, 3. juni, 9. september 2015 drøftet muligheder for fremtidssikring af hjemmesider.

En stor del af landsbyernes kommunikation med indbyggerne, kommende tilflyttere m.fl. sker via lokale hjemmesider på internettet. Mange af landsbyernes hjemmesider er designet og opdateret på fritidsbasis og ofte er der ikke en plan for opdatering af IT-platform og –programmer med deraf følgende langvarig hjemmeside-nedbrud til følge. Nødvendig ny opstart af ny hjemmeside er ofte meget tidskrævende og/eller omkostningskrævende.

 

Landsbykontaktudvalget har i samarbejde med kommunens IT-afdeling og repræsentanter fra centerbykontaktudvalget arbejdet med et udviklingsprojekt om fælles platform for landsbyerne og centerbyernes hjemmesider. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 5 repræsentanter fra landsbyerne, 1 fra centerbyerne og fra IT-afdelingen.

Der er blevet udarbejdet kravspecifikationer til, hvad hjemmesiderne skal kunne indeholde, så funktionaliteten bevares. Hver landsby/centerby beholder eget domæne (f.eks. www.abildaa.dk), men siderne hostes og der tages backup på kommunens servere. Hjemmesiderne er opbygget over samme skabelon, og kan bl.a. indeholde nyheder, kontaktoplysninger til foreninger m.m., gallerier, kalender, oplysninger om ledige kommunale byggegrunde m.m. Lokale idrætsforeninger m.m. kan have undersider med oplysning om aktiviteter, kontaktoplysninger m.m. Hver landsby/centerby opdaterer egne sider. Siderne kan tilpasses individuelle forhold.

 

Kravspecifikationerne har været sendt ud i et åbent forum blandt hjemmesideudviklere. 3 firmaer er bedt om at aflevere tilbud og der forhandles videre med samme leverandør som har leveret Herning Kommunes nye hjemmeside.

  

Landsbykontaktudvalget anmoder om, at der afsættes en ramme på 150.000 kr. til tværgående udviklingsprojekt om fælles platform for hjemmesider for landsbyerne og centerbyerne.

 

Med rammebevillingen vil landsbykontaktudvalget kunne indgå kontrakt med leverandøren om udvikling af hjemmesiderne, afholdelse af kurser m.m. Der forventes en langsom opstart fra 1. februar 2016 med enkelte landsbyers hjemmesider. Alle landsbyer og centerbyer vil, efter ønske, kunne være med på den nye platform primo 2016. Der forventes at 10-15 landsbyer og 2-3 centerbyer vil være med på den nye platform fra starten og at flere vil tilslutte sig efterfølgende.

 

Projektet medfører ikke udgifter for kommunens IT-afdeling. Landsbyerne og centerbyerne afsætter et mindre årligt beløb til evt. kommende ændringer, nye tiltag og opdatering af programmer m.m. 

Økonomi

Der ansøges om 150.000 kr. til udviklingsprojekt om hosting af hjemmesider, af de 0,9 mio kr. der resterer i puljen på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdistriktsområde 062.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der afsættes 150.000 kr. til udviklingsprojekt om hosting af hjemmesider på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdistriktsområde 062. 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

342. Anlægstilskud til Fonden Skovsnogen

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Anlægstilskud til Fonden Skovsnogen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup, Kaare Hjorth og Peter Vallentin

Sagsresume

Skovsnogen Artspace anmoder om anlægstilskud til køb af Døvling Meldgaard skov i forbindelse med stiftelse af Fonden Skovsnogen. 

 

Sagsfremstilling

Skovsnogen Artspace er et udstillingssted og et arbejdsrum for nationale og internationale kunstnere i en skov i den sydlige del af Herning Kommune. Skoven er fyldt med unikke oplevelser i krydsfeltet mellem kunst og natur. Stiftergruppen bag Skovsnogen er kunstnerkollektivet Skovsnogen, som består af Søren Taaning og René Schmidt.

Skovsnogen har eksisteret i seks år, og stedet har efterhånden oparbejdet et flot ry både nationalt og internationalt for sit arbejde med kunst i en anderledes ramme. Skoven er på nuværende tidspunkt privatejet, og udviklingen af Skovsnogen Artspace varetages på uformel vis af kunstnerkollektivet Skovsnogen.

Efter krav fra de større fonde har der i første halvdel af 2015 været arbejdet med en model for formalisering og fremtidssikring af stedet. Den største udfordring for fondene har været, at skoven på nuværende tidspunkt er privatejet. Dette arbejde er mundet ud i en anbefaling til organisationsform og konstruktion, hvor der stiftes en fond, som skal eje skoven.

Allerede opnåede tilsagn om tilskud til etablering af tre monumentalværker på 1,5 mio. kr. er betinget at, at skoven ikke er privatejet. Der er yderligere opnået tilskud på 1,3 mio. kr. over tre år til drift og to indsatsområder.

 

Skovsnogen Artspace omdannes til en selvejende fond, som p.t. kaldes Fonden Skovsnogen.

Fonden Skovsnogens formål er:

 • at skabe unikke rammer om mødet mellem kunst og publikum
 • at styrke den individuelle oplevelse og sociale udvikling gennem kunst
 • at være test-site, hvor videnskab, kunst og produktion mødes
 • at facilitere produktion af nye værker, udstillinger og festivaler med kunstnere fra ind- og udland
 • at tilbyde skoven som et offentligt og åbent område
 • at eje, vedligeholde og udstille kunstværker af både permanent og midlertidig karakter,
 • at erhverve, eje og vedligeholde skoven, hvor værkerne er udstillet
 • at udvikle infrastruktur i og omkring skoven
 • at skabe grundlag for etablering og drift af residency til kunstnerophold, arbejdsrefugium mv.

 

Fondens bestyrelse består af minimum fem personer, herunder en repræsentant fra Herning Kommune.

 

Driftsmæssigt, skal Fonden Skovsnogen fortsat være projektstyret, ligesom en stor del af økonomien også forventes projektbaseret (en relativt lille basisorganisation, som udvides, når der er projekter og projektfinansiering til det). Styring og udvikling skal foregå i en projektudviklingsgruppe bestående af (stiftergruppen) Søren Taaning, René Schmidt og yderligere en person. De vil fremadrettet tegne Fonden Skovsnogen udadtil og forestå den daglige drift.

 

Herning Kommune kan ikke være køber af skovområdet, da skoven i så fald bliver fredsskov og dermed uegnet til formålet. Herning Kommune er derimod bidragyder til fonden.

 

Forvaltningerne anbefaler, at offentligheden også fremadrettet skal sikres adgang til Skovsnogen Artspace.

Fundatsen for Fonden Skovsnogen skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune.

 

Sag vedr. salg af ejendommen "Pileskoven" ved Sdr. Felding fremsendes til orientering til Teknik- og Miljøudvalget, når udbud er gennemført.

 

Økonomi

Projektudgifter 

Udgifter til projekter budgetteres til 7.779.000 kr. i alt i løbet af de fire år (2016-19). Hele beløbet fondsfinansieres, og de væsentlige tilsagn, der allerede er givet er generelt afhængige af, at fremtidssikringen falder på plads (bl.a. Statens Kunstfond 1.500.000 kr.). Det er indtægterne i denne del, der i høj grad er afhængig af, at Fonden Skovsnogen erhverver jord. Det er et krav fra flere, at skoven ikke er privat ejet fra flerer, bl. a. Statens Kunstfond, men også fra andre store fonde, som Skovsnogen er blevet opfordret til at søge.

 

Anlægsøkonomi og finansiering

Den anslåede værdi af hele skovområdet, som Fonden Skovsnogen skal købe, er 3,5 mio. kr. Skovsnogen Artspace søger om et tilskud fra Herning Kommune til fonden til køb af skov på 1,3 mio. kr. De resterende 2,2 mio. kr. til køb af skoven søges finansieret via fonde. Ud over købet af skoven vil yderligere bygninger, toiletter mv. blive fondsfinansieret. Skoven kan opdeles, så køb kan foregå løbende.

 

Der kan ikke anvises kompenserende besparelser på udgiften på 1,3 mio. kr. Forvaltningerne har undersøgt mulighederne for finansiering af anlægstilskuddet til Fonden Skovsnogen. Det foreslås at sælge en nærliggende ejendom "Pileskoven" nær Sdr. Felding som kompensation for et anlægstilskud til Fonden Skovsnogen til køb af en del af Døvling Meldgaard Skov. Det drejer det sig om 13,85 Ha bygningsløs landbrugsejendom på følgende matrikel: 5fb, Sønderlandet, Sdr. Felding. Arealet blev i januar 2011 vurderet til 1,50-1,7 mio. kr. Et eventuelt salg af den kommunalt ejede bygningsløse landbrugsejendom "Pileskoven" i nærheden af Sdr. Felding vil forventeligt kunne indbringe i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Beløbet er behæftet med usikkerhed, idet der pt. ikke foreligger et konkret købstilbud.

Det er ikke i overensstemmelse med Herning Kommunes økonomiske styringsprincipper at anvende salgsindtægter fra salg af fast ejendom til et anlægstilskud. Indtægten tilskrives sædvanligvis afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret.

 

Der er 2 scenarier for finansiering af anlægstilskuddet:

 

Scenarie 1. Der træffes beslutning om at give Fonden Skovsnogen et anlægstilskud på 1,3 mio. kr. i 2016 finansieret af de likvide midler.

Der henvises til, at der vil komme en indtægt fra salg af bygningsløs landbrugsejendom "Pileskoven". Størrelsen af indtægten er pt. uafklaret, og Herning Kommune bærer risikoen for at indtægten bliver mindre end det ydede tilskud. Der fremsendes en særskilt sag med salg af skoven til politisk behandling på salgstidspunktet. Salgsindtægten vil da blive tilskrevet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide midler, såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

Konsekvensen af scenarie 1 vil være, at Fonden Skovsnogen ved årsskiftet i år kan indgå aftaler med Kunstfonden vedr. det bevilligede tilskud på 1,5 mio. kr., ligesom fondssøgningen ved de øvrige store fonde kan iværksættes, både med hensyn til erhvervelse af resten af Døvling Meldgaard Skov, men også til yderligere kunstproduktion. Det betyder også, at det er Herning Kommune, der bærer den økonomiske usikkerhed, der er i forbindelse med salget af "Pileskoven". Det kan således både resultere i, at der tilflyder de likvide midler både mere eller mindre i forbindelse med salget.

 

Scenarie 2. Der træffes en principbeslutning om at yde Skovsnogen Artcenter et anlægstilskud svarende til nettoprovenuet ved salg af skovarealet.

Der fremsendes en særskilt sag til politisk behandling på salgstidspunktet, hvor nettoindtægten ikke tilskrives rammerådighedsbeløbet på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter eller likviderne, men i stedet gives som anlægstilskud til Skovsnogen. Beløbet, som gives i anlægstilskud til Fonden Skovsnogen, er nettoindtægten fra salget.

Konsekvensen af scenarie 2 vil være, at Fonden Skovsnogen ikke ved årsskiftet kan tage i mod de 1,5 mio. kr. fra Kunstrådet. Det vil heller ikke være muligt, at fondssøgningen hos de store fonde sættes i gang. Det vil bevirke, at det momentum, Skovsnogen har lige nu, ikke udnyttes optimalt. Det betyder også at anlægstilskuddets størrelse er afhængig af salgsprisen, og således kan blive både større og mindre end de 1,3 mio. kr.

 

Driftsøkonomi 

Det opstillede budget for en fem-årsperiode viser udgifter til "daglig drift" på knap 400.000 kr. per år fra 2016-2019 - i alt 1.583.000 kr. over fire år.

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at udvide Kultur- og Fritidsudvalgets (KFUs) ramme med 500.000 kr., som udvalget efterfølgende kunne disponere. KFU besluttede på sit møde d. 14. september at bevillige 290.000 kr. pr. år fra 2016 og fremadrettet. Efterfølgende har Bikuben Fonden bevilliget 1,3 mio. kr. over tre år til drift og to indsatsområder.  

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at anlægstilskuddet betinges af tinglyst offentlig adgang til Skovsnogen Artspace.

 

at anlægstilskuddet skal anvendes til køb af skov i Døvling Meldgård Skov.

 

at "Pileskoven", bygningsløs landbrugsejendom, 5fb, Sønderlandet, Sdr. Felding sælges,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til et anlægstilskud på 1,3 mio. kr. til Skovsnogen Artcenter i 2016 på Serviceområde 15 Kultur, nyt stednr. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,

 

alternativt

 

 

at Fonden Skovsnogen modtager et anlægstilskud svarende til nettoprovenuet ved salg "Pileskoven", bygningsløs landbrugsejendom, 5fb, Sønderlandet, Sdr. Felding. Der meddeles bevillinger til salgsindtægt, eventuelle udgifter ifm. handlen samt anlægstilskud i salgssagen.

 

 

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt som scenarie 1.

 

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

 • Salgsoplæg vedr. matrikel fb, Sønderlandet, Sdr. Felding (januar 2011)
 

343. Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 03.10.04-P27-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En gang i hver byrådsperiode godkender Byrådet udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer. Der er ingen nye aftaler. De eksisterende aftaler indstilles til godkendelse med enkelte justeringer. Den væsentligste ændring er, at alderskriteriet for en seniorbolig øges fra 50 til 60 år.

Sagsfremstilling

Udlejning af almene boliger skal ske efter venteliste. Kommunen og boligselskabet kan indgå aftaler om udlejning udenom venteliste.

Administrationen er hvert år i dialog med boligselskaberne om de eksisterende aftaler. De eksisterende aftaler er godkendt af Byrådet i marts 2011.

 

Følgende eksisterende aftaler indstilles til godkendelse:

 

 1. Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet (uændret)
 2. Fortrinsret for studerende i Herning bopæl udenfor lokalområdet (uændret)
 3. Fortrinsret for brandmænd (uændret)
 4. Fortrinsret for personer i beskæftigelse (uændret)
 5. Aftale om udlejning af hobbylandbrug (uændret)
 6. Fortrinsret for lejer med børn ved akut samlivsophævelse
 7. Fortrinsret til større boliger for børnefamilier
 8. Fortrinsret for seniorer
 9. Aftale om kommunal anvisningsret

 

Ad. 1 - Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at nyansatte i lokalområdet kan få en bolig. Det er en betingelse, at arbejdspladsen ligger i Herning eller Ikast-Brande Kommune, dvs. i Erhvervsrådets dækningsområde. Det er samtidig en betingelse, at lejer er fastansat eller min. ansat midlertidigt i 1 år. Ansatte på Karup Flyveplads er omfattet af aftalen.

Boligselskaberne tildeler løbende boliger efter aftalen. Det er generelt boligselskabernes erfaring, at boliger der udlejes efter denne aftale, relativt hurtigt fraflyttes.

Aftalen er indgået med alle boligselskaberne og indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 2 - Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at tilflyttende studerende der optages på uddannelse i Herning kan få en ungdomsbolig. Aftalen har samme afstandskriterium som for pendlere på arbejdsmarkedet, jf. ovenfor. Aftalen omfatter 100 ungdomsboliger. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Medio 2016 er alle 206 nye ungdomsboliger i Herning by taget i brug. Udviklingen i efterspørgslen efter ungdomsboliger vil blive evalueret bl.a. for at vurdere den fortsatte værdi af denne aftale på sigt.  

 

Ad. 3 - Fortrinsret for brandmænd

Formålet med aftalen er at sikre, at brandmænd i det kommunale beredskab kan få en bolig tæt på tjenestestedet på H.P.Hansens vej. Aftalen omfatter lejligheder i Porshøj og Sønderager i Herning.

Der er ikke sket anvisning efter denne aftale i de seneste år. Aftalen skønnes dog fortsat hensigtsmæssig og indstilles derfor til godkendelse uændret.

 

Ad. 4 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse

Formålet med aftalen er at styrke beboersammensætningen i socialt udsatte afdelinger. Aftalen omfatter op til 20 familieboliger efter boligselskabets valg. I praksis er aftalen ikke anvendt i de seneste år pga. manglende efterspørgsel fra boligsøgende. Aftalen skønnes dog fortsat hensigtsmæssig og indstilles derfor til godkendelse uændret.

 

Ad. 5 - Aftale om udlejning af hobbylandbrug

Lejerbo har en afdeling i Sinding, der er bygget til hobbylandbrug. Der er 9 familieboliger, hver bolig råder over et udenomsareal på 5-6000 m2. Afdelingen er opført som en forsøgsordning i 1995.

Aftalen har til formål at sikre, at afdelingen er velfungerende som hobbylandbrug, og at boligernes udenomsarealerne drives og passes efter sit formål. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 6 - Fortrinsret for lejere med børn i forbindelse med akut samlivsophævelse

Aftalen har til formål at sikre, at boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år i tilfælde af akut samlivsophævelse kan få en bolig. Aftalerne, der omfatter i alt 30 familieboliger, er generelt meget brugt.

I lighed med hvad der gælder for pendlere tilføjes det nu i aftalen, at hver boligsøgende max. kan få 3 tilbud efter denne aftale.

 

Ad. 7 - Fortrinsret til større boliger for børnefamilier

Aftalen sikrer, at boligsøgende med børn går foran lejere uden børn til udvalgte lejligheder. Den interne oprykningsliste gælder uændret.

Aftalen gælder for boliger med 4 rum eller mere i 6 afdelinger i Herning og Gjellerup.

 

Ad. 8 - Fortrinsret for seniorer

Der er tradition for, at seniorer uden hjemmeboende børn har fortrinsret til en almen bolig i udvalgte afdelinger i Herning, Gjellerup, Snejbjerg og Lind. Aftalen harmoniserer beboersammensætningen i afdelingen. Disse familieboliger er generelt indrettet med en højere grad af tilgængelighed. I nogle af afdelingerne er der både ældre- og familieboliger.

Hidtil har aldersgrænsen været 50 år. Aldersgrænsen synes lavt set ift. moderne familieliv og pensionsalder. Aldersgrænsen indstilles derfor hævet 60 år. Aftalerne omfatter:

 

 • 14 familieboliger i afdeling Smedegade i Herning (Lejerbo)
 • 26 familieboliger i afdeling Kampmannsgade i Herning (Lejerbo)
 • 22 familieboliger i afdeling Silkeborgvej i Herning (også kendt som "La Cabana", ejet af Fællesbo)
 • 7 familieboliger i afdeling Sydgaden i Snejbjerg (Fællesbo). Afdelingen har også 6 ældreboliger.
 • 34 familieboliger i afdeling Gadegårdsvej i Lind (Fællesbo). Afdelingen har også 14 ældreboliger.
 • 12 familieboliger i afdeling Klosterparken i Gjellerup (Fruehøjgaard).

 

Ekstraordinært for afdelingen i Lind gælder en klausul om, at seniorer med tilknytning til Lind har yderligere fortrinsret frem for andre. Denne klausul indstilles afskaffet. Boligselskabet bemærker, at den vage definition medfører risiko for en uens administrationspraksis. En harmonisering af tildelingskriterierne for senior-aftalerne synes hensigtsmæssig.

 

Ad. 9 - Aftale om kommunal anvisningsret

Kommunerne kan råde over anvisningen af op til 25 % af de almene boliger. Når kommunen anviser en bolig, hæfter kommunen for evt. manglende huslejebetaling og evt. ubetalte regninger for istandsættelse ved fraflytning. Herning Kommune har tradition for en relativ restriktiv praksis for anvisning af boliger. Samtidig er der tradition for et meget velfungerende og fleksibelt samarbejde med boligselskaberne. Der indstilles en aftale som følger:

 

 • Fællesbo stiller 40 boliger til rådighed.
 • Fruehøjgaard stiller 18 boliger til rådighed.
 • Lejerbo stiller 12 boliger til rådighed.
 • Bomidtvest stiller 2 boliger til rådighed.

 

Det er en kommunal opgave at skaffe boliger til flygtninge. Herudover arbejder Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet løbende med forskellige indsatser bl.a. ift. hjemløshed og behovet for evt. startboliger til sårbare unge. Administrationen vil følge udviklingen i brugen af den kommunale anvisningsret.

 

Aftaler der ikke fornyes

Bomidtvest har haft en aftale om fortrinsret til større boliger for børnefamilier  (ad. 7). Bomidtvest ønsker ikke at forlænge aftalen.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at udlejningsaftale vedr. pendlere godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo),

at udlejningsaftale vedr. studerende godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),

at udlejningsaftale vedr. brandmænd godkendes uændret (Fællesbo),

at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse godkendes uændret (Fællesbo),

at udlejningsaftale vedr. hobbylandbrug godkendes uændret (Lejerbo),

at udlejningsaftale vedr. lejere med børn i akut samlivsophævelse (Fællesbo og Fruehøjgaard),

at udlejningsaftale vedr. større boliger til børnefamilier godkendes som beskrevet (Fællesbo og Fruehøjgaard),

at udlejningsaftale vedr. seniorer godkendes, idet alderskravet ændres fra 50 til 60 år og fortrinsret for boligsøgende med tilknytning til Lind bortfalder som beskrevet (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),

at aftale om kvoter til kommunal anvisningsret godkendes som beskrevet.

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

344. Godkendelse af nye grønne mål for indkøb

Sagsnr.: 81.00.00-G01-4266-07 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Godkendelse af nye grønne mål for indkøb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Thastum

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2007 været medlem af Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI). Her valgte Herning Kommune at sige ja til en række grønne mål for indkøb.
 
Herning Kommune besluttede fra starten, at hvis der kom ny mål samt ændringer til mål, så skulle de behandles politisk.

 
POGI har nu lavet to forslag til nye mål, som handler om indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træprodukter.

Sagsfremstilling

Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) laver løbende forslag til nye mål eller opdaterer mål, som indarbejdes i Herning Kommunes udbud af anlæg, varer og tjenesteydelser og indgår som krav ved kommunens indkøb. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte således tre nye mål om indkøb af belysning, storkøkkenudstyr og transport af fødevarer og tekstiler den 3. november 2014. 

 

POGI har nu lavet forslag til to nye mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træproduktet. Nedenfor er redegjort for indholdet af målene samt konsekvensen for Herning Kommune.

 

Målene fremsendes til politiske godkendelse med det formål, at Økonomi- og Erhvervsudvalget kan følge udviklingen på området og herigennem blive orienteret om, hvad det indebærer at være medlem af POGI.

 

Rengøring og rengøringsservice 

Ved rengøring er det overordnede mål, at rengøringen udføres med så få skadelige kemikalier som muligt, både hvad angår antal og mængde (dosering). Ved indkøb af rengøringsmidler og –remedier, samt ved udbud af rengøringsservices sættes ambitiøse miljø- og arbejdsmiljømæssige krav.

 

For rengøringsmidler og remedier er det et mål, at indkøbene lever op til minimums kriterierne for ét af miljømærkerne: Svanen, Blomsten eller tilsvarende. Samme kriterier gælder for aftørringspapir, alternativt at der er tale om 100 pct. genbrugspapir.  

 

Desinficerende rengøringsmidler skal så vidt muligt undgås/minimeres. Ved særlig krævende rengøring, bør det overvejes om klor kan undgås.

 

Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser. Det tilstræbes, at der efterspørges nye metoder til miljø- og arbejdsmiljømæssig optimal rengøring. Herunder, at rengøringsremedierne er ergonomisk korrekte.

 

Det er essentielt, at eget rengøringspersonale besidder den fornødne viden til at varetage den daglige rengøring på en kvalitetsbevidst måde, der minimerer miljøbelastning og den fysiske slidtage på den enkelte medarbejder.

 

Det efterstræbes, at alle leverandører af serviceydelser på rengøringsområdet opfylder kriterierne for det internationale arbejdsmiljøcertifikat efter DS/OHSAS18001 eller tilsvarende.

 

Generelt vurderes det ikke, at de nye mål om rengøring og rengøringsservice får økonomiske konsekvenser for Herning Kommune. Kommunen anvender allerede i dag miljømærkede produkter. Det bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 7. september 2015 har besluttet, at rengøringsområdet er undtaget for konkurrenceudsættelse. Udvikling af rengøringsområdet er fortsat i fokus.  
 
Træ og træprodukter 

Det nye mål er, at produkter til byggeri og anlæg samt møbler og legepladser, hvori træ i træbaseret materiale indgår herunder nagelfast inventar, skal være dokumenterbart bæredygtigt elle miljørigtigt.

 

Miljømærkede træprodukter skal leve op til kriterierne bag det nordiske miljømærke Svanen eller EU´s miljømærke Blomsten eller tilsvarende inden for det pågældende produktområde. Alternativt kan efterspørges bæredygtigt træ i træprodukter, som fastsat i statens cirkulære på området (f.eks. FSC eller PEFC). Ved køb af miljømærket træ sikres skovenes biodiversitet og der undgås importeret træ af ulovlig hugst.

 
Det nye mål er en udvidelse af eksisterende mål inden for trælast og legepladser til at indeholde alt træ og træbaseret materiale inden for byggeri og anlæg samt møbler.

 
Det vurderes at udvidelsen af målet til at omfatte byggeri og møbler vil kunne medfører meromkostninger fra 0 – 10 % afhængig af, hvor god en aftale, som bliver indgået på området og vil evt. kunne kompenseres igennem byggeprocessen. At udmønte et mål om bæredygtigt træ giver lokale leverandører anledning til at blive leveringsdygtige i bæredygtige alternativer, noget der efterspørges mere og mere.

 

Evt. konsekvens for samarbejdet med KomUdbud 

Herning Kommune er medlem af udbudsfællesskabet KomUdbud, hvor 15 kommuner udbyder i fællesskab. Der er forskel på kommunernes grønne profil, idet kun 4 ud af de 15 KomUdbud kommuner er medlem af POGI. De fire kommuner er Århus, Odense, Sønderborg og Herning.

 

Hvis fællesskabet i KomUdbud ikke kan blive enige om de grønne indkøbsmål fra POGI, kan det blive aktuelt at lave en særskilt beskrivelse af Herning Kommunes grønne krav i udbudsmaterialet fra KomUdbud.
 
Tilslutning til de nye partnerskabsmål kan dog i yderste konsekvens betyde, at Herning Kommune må udbyde alene eller i samarbejde med de øvrige medlemmer af POGI.

 

Til orientering kan oplyses, at POGIs medlemmer er følgende: København, Århus, Odense, Herning, Egedal, Sønderborg, Frederiksberg, Roskilde og Gladsaxe Kommune samt Miljøministeriet, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Vandcenter Syd.

Økonomi

Ifølge Herning Kommunes indkøbspolitik, vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. april i 2015, skal der ved indkøb, så vidt muligt, anlægges en totaløkonomisk betragtning - dvs. en vurdering af de samlede omkostninger i produktets levetid.

 

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke kan godkende begge eller en af målene, vil POGI ikke lancere målet, før der er fundet en fælles løsning blandt medlemmerne i POGI regi. 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Kommune tilslutter sig begge mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træprodukter (scenarie 1),

alternativt

 

at Herning Kommune tilslutter sig det nye grønne mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice, men ikke tilslutter sig målet omhandlende træ og træproduktet (scenarie 2),

alternativt

 

at Herning Kommune tilslutter sig det nye grønne mål omhandlende træ og træprodukter, men ikke tilslutter sig målet omhandlende rengøring og rengøringsservice (scenarie 3),

alternativt

 

at Herning Kommune ikke tilslutter sig nogle af de nye grønne mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træprodukter (scenarie 4). 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Herning Kommune tilslutter sig begge mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træprodukter (scenarie 1), dog således at det præciseres, at det er en målsætning og ikke et politisk krav i en tid, hvor der er fokus på effektiviseringer.

 

345. Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1649-09 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med sagen forelægges udkast til Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune til godkendelse.  

Sagsfremstilling

Efter ligestillingsloven § 5a udarbejder kommunen hvert andet år en ligestillingsredegørelse. Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet i et møde og indsendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold inden 1. november 2015.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune.

 

Ligestillingsredegørelsen er besvaret ud fra den kontekst, at vi i Herning Kommune har mange relevante personalepolitiske dagsordener. Set fra et ledelsesmæssigt perspektiv er det vigtigt, at nogle af disse dagsordener ikke står alene, men at de får et aktivt personalepolitisk liv ind i andre (personalepolitiske) dagsordner.

 

Som eksempel på dette kan nævnes personalepolitiske overvejelser i forbindelse med rekruttering – at vi ved besættelse af ledige stillinger har en målsætning om, at vi rekrutterer den mest kompetente kandidat til jobbet sammenholdt med, at vi har et ønske om at undgå kønsmonopol.

 

Ved at indtænke de forskellige personalepolitiske dagsordener i hinanden får de således et meningsfuldt liv på arbejdspladsen Herning Kommune og kompleksiteten reduceres, ligesom lederkæderne og MED-organisationen oplever at de forskellige personalepolitiske dagsordener går op i en højere enhed.

 

I Danmark er der generelt en meget kønsopdelt fagfaglighed – kvindelige pædagoger leder kvindelige pædagoger/pædagogmedhjælpere/dagplejere og mandlige håndværkere leder mandlige medarbejdere inden for håndværk og driftsområdet.

 

I Herning Kommune bestræber vi os på at betragte ledelse som et fag og nedtone fagfagligheden, når vi rekrutterer ledere. Vi er ikke tilbageholdne med at ansætte mønsterbrydere, som har de efterspurgte ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer.

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der i regi af HovedMED er udarbejdet et tillægsnotat om ligestillingspolitik. På møde 1. oktober 2015 drøftede HovedMED ligestilingsredegørelsen. HovedMED havde ikke bemærkninger til redegørelsen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at udkast til Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune godkendes.

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Ligestillingsredegørelse 2015
 

346. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Kollundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den  16. december 2014 foreløbigt forslag til lokalplan 61.B12.2 for et boligområde ved Kollundvej i Lind. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. januar til den 4. marts 2015. Der er i denne periode indkommet 2 bemærkninger og 3 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Der er indgået udbygningsaftale mellem en grundejer i området og Herning Kommune om fordeling af udgifter til veje, stier og friarealer inden for lokalplanens område. Lokalplanforslaget indstilles nu til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke 34 grunde til enfamiliehuse ved Kollundvej i det østlige Lind. Inden for lokalplanens område ligger tre eksisterende bebyggelser på Kollundvej 48, 50 og 52. Udstykningsplanen giver mulighed for, at de to bebyggelser på Kollundvej 50 og 52 bevares. Bebyggelsen på Kollundvej 48 skal fjernes, hvis hele udstykningsplanen skal gennemføres.

 

I den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet 5 bemærkninger og indsigelser. Se bilag 1 - Samlede bemærkninger og indsigelser. De er beskrevet og vurderet i et selvstændigt notat. Se bilag 2 - Indsigelsesnotat. Forvaltningen vurderer, at indsigelserne bør give anledning til ændringer af lokalplanen i forhold til bestemmelser omkring placering af den vestlige boligvej og materialer til tagbeklædning. Alle bemærkninger og indsigelser er kort beskrevet herunder:

 

Ledninger i lokalplanområdet

Energi Midt har ledninger i området. Der er allerede i lokalplanen beskrevet, hvordan en bygherre skal forholde sig, hvis ledningerne skal flyttes i forbindelse med udstykning af lokalplanområdet.

 

Ophævelse af skovbyggelinje

Naturstyrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet efter lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Kirkeklokkerne ved Lind Kirkecenter

Rind-Kollund Menighedsråd vil gerne have skrevet ind i lokalplanen, at beboerne i det nye boligområde ikke kan klage over støj fra kirkeklokkerne fra Lind Kirkecenter. Da det ikke er muligt at klage over støj fra kirkeklokker er det ikke nødvendigt at skrive det ind i lokalplanen.

 

Ønske om ekspropriation på grund af højere ejendomsskat

Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen vil området blive overført til byzone og beskattet efter de nye muligheder for byggeri af boliger. Da ejeren af Kollundvej 48 ikke har råd til at betale den højere ejendomsskat vil han gerne have Herning Kommune til at ekspropriere sin ejendom. Forvaltningen vurderer, at Herning Kommune hverken har pligt til eller interesse i at overtage ejendommen.

 

Placering af den vestlige boligvej

Ejeren af Kollundvej 50  ønsker, at den vestlige boligvej skal placeres på matr. nr. 22s Lind By, Rind. Da det er meningen, at boligvejen skal placeres der, indstiller forvaltningen, at det præciseres i lokalplanens bestemmelser.

 

Tung trafik tæt på bevaringsværdig bygning på Kollundvej 50

Ejeren ønsker, at der ikke må køre tung trafik på vejen ved den bevaringsværdige bygning på Kollundvej 50. Lokalplanen kan ikke regulere, hvilken type køretøjer, der må bruge de enkelte veje.

 

Maksimal højde på nyt boligbyggeri

Ejeren af Kollundvej 50 ønsker at højden på bebyggelse kun må være 6,5 i stedet for 8,5 meter. Forvaltningen ønsker at fastholde, at der er mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde som i de fleste øvrige områder til enfamiliehuse i Herning kommune.

 

Blankt glaseret tegltag

Ejeren af Kollundvej 50 mener ikke, at det skal være muligt at opføre bygninger med blankt glaseret tegltag. Da blanke tage kan genere naboerne, vurderer forvaltningen, at det skal tilføjes til lokalplanens bestemmelser, at det ikke skal være muligt med blanke tage.

 

Støjvold og udkørsel til Kollundvej

Ejeren af Kollundvej 50 ønsker ikke støjvold mod Kollundvej. Der er også ønske om at bevare den eksisterende udkørsel. Lokalplanen stiller ikke krav om støjvold ud for Kollundvej 50, og forhindrer heller ikke, at den eksisterende vejadgang kan anvendes fremover.

 

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en udbygningsaftale efter Planlovens § 21b. Udbygningsaftalen er indgået mellem ejeren af matr. nr. 22s, byggefirmaet Ivan Mortens A/S, og Herning Kommune. Aftalen sikrer, at byggefirmaet Ivan Mortensen A/S er med til at betale for anlæg af veje, stier og friarealer inden for lokalplanens område. Den underskrevne udbygningsaftale er vedlagt som bilag 3.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 61.B12.2 for et boligområde ved Kollundvej endeligt vedtages med nedenstående ændringer:

at der tilføjes et nyt punkt til § 4 omkring Vej-, sti-, og parkeringsforhold: Den vestlige boligvej skal placeres på matr. nr. 22s Lind By, Rind.

 

at der tilføjes et nyt punkt til § 8 omkring bebyggelsens udformning og fremtræden: Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. Det betyder for eksempel, at der ikke kan anvendes glaserede tegl. For tagsten må glansværdien maksimalt være 30.  

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1 - Samlede indsigelser og bemærkninger 61.B12.2
 • Bilag 2 - Indsigelsesnotat lokalplan 61.B212.2 for et boligområde ved Kollundvej i Lind
 • Underskrevet §21b aftale for lokalplan 61.B12.2
 

347. Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr.12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr.12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard og Mette Damkær

Sagsresume

Byrådet har på mødet 22. juni 2015, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning. Herefter har planmaterialet være i offentlig høring i perioden den 25. juni 2015 til og med den 10. september 2015.  

 

Der er kommet 13 bemærkninger og indsigelser til projektet. De indkomne bemærkninger og indsigelser giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 12.

 

Forslag til tillæg nr. 12 giver mulighed for etablering af oplevelsesattraktionen TimeWorld ved MCH Messecenter Herning samt en samlet udbygning af området omkring MCH. 

 

På baggrund af konklusionerne i den sammenfattende redegørelse og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Projektområdet omhandler rammeområde 14.E6 – Erhvervsområde ved Messecenter Herning, samt en lille del af rammeområderne 14.E7 - Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej og 14.R5 - Rekreativt område Knudmosen. Herunder de eksisterende aktiviteter ved MCH samt et eksisterende erhvervsområde nordvest for MCH-området.

 

Rammeområde 14.E6 er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål med mulighed for at etablere udstillingsvirksomhed, kulturelle arrangementer, hotel og parkering m.v. Endvidere kan der etableres liberalt erhverv, kontorvirksomhed og butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Der kan også etableres oplevelsesattraktioner.

 

Tillæg nr. 12 giver ved endelige vedtagelse mulighed for at etablere oplevelsesattraktionen TimeWorld samt de øvrige elementer i lokalplan 14.E6.3. Med forslaget foretages følgende ændringer inden for rammeområde 14.E6:

Bebyggelseshøjde: Den maksimale bebyggelseshøjde øges fra maksimalt 9 etager og 30 meter til makismalt 20 etager og 70 meter. Bygningshøjden øges for at give mulighed for at opføre bebyggelse, der kan rumme funktioner som hotel, oplevelsesattraktion og kontorerhverv. Højere bebyggelse vil også markere projektområdet i Hernings skyline.

 

Bebyggelsesprocent: Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed fastholdes på 45%. Der er mulighed for, at bebyggelsesprocenten for enkelte ejendomme kan være højere, da det er intentionen, at området omkring Vardevej for fremtiden skal fremstå mere bymæssigt og med en højere tæthed. Byggemulighederne for de enkelte byggerier præciseres i lokalplanen for området.

 

Øvrige ændringer: Kommuneplantillægget fastlægger desuden retningslinjer for parkering, miljøforhold, opholdsarealer samt mulighed for at overføre arealer fra landzone til byzone.

 

Justering af afgrænsning af kommuneplanrammer 14.E6, 14.E7 og 14.R5: Tillægget overfører en mindre del af rammeområde 14.E7 Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej samt en mindre del af rammeområde 14.R5 Rekreativt område ved Knudmosen til rammeområde 14.E6. Dette gøres for at bringe rammeområdernes afgrænsning i overensstemmelse med den faktiske anvendelse og de matrikulære skel.

 

Projektet TimeWorld:

Målet med TimeWorld er at skabe en attraktion i international klasse, der i sig selv kan være motiv til at besøge Danmark. Det skal også være et populært udflugtsmål flere gange om året for den lokale befolkning. TimeWorld har fokus på tid, og er et sted, hvor gæster kan få sjove, spændende og lærerige oplevelser om tid og tiden.

 

I sammenhæng med TimeWorld etableres River of Time, som er en overdækket fysisk forbindelse mellem TimeWorld, messehallerne og Jyske Bank BOXEN. Det er tanken, at River of Time skal forbinde faciliteterne i området og med tiden skabe forbindelse til trinbrættet og den ny bebyggelse vest for Vardevej.

 

Attraktionen og de øvrige nye tiltag skal danne grundlag for videreudvikling af MCH-området til en bredere oplevelsesvirksomhed. Dette forventes at medføre flere besøgende til området og byen, og at styrke af turismeøkonomien i Herning.

 


Visualisering fra Masterplanen for MCH-området.

  

Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 12 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 25. juni 2015 til og med den 10. september 2015.

 

Der blev afholdt borgermøde om projektet hos MCH Messecenter Herning på Vardevej den 26. august 2015 med deltagelse af MCH Messecenter Herning, konsulenten på VVM-redegørelsen, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter fra forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 20 borgere deltog i mødet.

 

Der er kommet 13 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne omhandler:

-         Beliggenhed af ledninger og tinglyste rettigheder (nr. I, III, VI, XII)

-         Ingen bemærkninger (nr. II, V)

-         Jordforurening (nr. IV)

-         Grundvand (nr. VII)

-         §3-beskyttet natur (nr. VIII)

-         Knudmosen (nr. VIII)

-         Hotel (nr. IX)

-         Procedure og regler i forbindelse med planlægningen (nr. IX)

-         Projektets påvirkning af naboer (nr. X, XIII)

-         Togbetjeningen af MCH (nr. XI)

-         Lokalplanens områdeafgrænsning (nr. XII)

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 12.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra projektet samt baggrunden for, at projektet indstilles til endelig vedtagelse.

 

VVM-redegørelse og miljørapport opstiller et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget omhandler realiseringen af masterplanen for MCH-området. Målsætningen for masterplanen er blandt andet at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet.

 

Masterplanen for MCH-området omfatter:

› Oplevelsesattraktionen TimeWorld.

› River of Time.

› Ny multifunktionel forplads ved Jyske Bank BOXEN og MCH Arena.

› Et nyt hotel med en højde på 70 meter, som skal fungere som landmark for hele MCH-området.

› En landskabsbro over Messevejen med en rekreativ stiforbindelse til Knudmosen.

› En park med nye landskabsrum.

› Nye parkeringsarealer.

› Ny bebyggelse på vestsiden af Vardevej til sport- og kultur, kontor- og servicevirksomhed, parkeringshus mm.

 

0-alternativet beskriver situationen, som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer.

 

Forvaltningen har på baggrund af VVM-redegørelsen vurderet, at det er vigtigt at være opmærksom på en række følger af realiseringen af masterplanen for MCH-området.

 

Realiseringen af hele masterplanen vil betyde en væsentlig forbedring af området ved MCH. Det vil videreudvikle området til en bredere oplevelsesvirksomhed og skabe en samlet ramme om oplevelser af en høj kvalitet. Dette vil medføre flere besøgende til området og byen og styrke turismeøkonomien i Herning.

 

Visuelt vil MCH-området ændre profil med realiseringen af hele masterplanen. Området vil fremstå mere bymæssigt og med højere tæthed. Den høje bebyggelse vil markere MCH-området i Herning skyline og markere sig som en tydelig port til Herning fra syd.

 

Trafikmængden i MCH-området vil øges i de kommende år, som følge af byudvikling og trafikale ændringer i og omkring Herning. Realiseringen af masterplanen vil ligeledes øge trafikmængden i MCH-området. I forbindelse med events vil der opstå en del kø og forsinkelse i enkelte kryds, hvilket i nogen grad forværres af realiseringen af masterplanen.

 

Det vil derfor på sigt blive nødvendigt at forbedre trafikafviklingen ved events. Dette kan gøres ved at ændre på signalprogrammerne ved Vardevej/Messevejen og Messevejen/Dr. Boulevard.

 

Inden etableringen af oplevelsesattraktionen TimeWorld bliver det ligeledes nødvendigt at etablere et nyt kryds med adgang til MCH-området på Messevejen

 

Som følge af realiseringen af hele masterplanen, bliver det nødvendigt at udtage et område fra landbrugsmæssig drift, for at sænke den samlede udledning af næringsstoffer. Det betyder at Herning Kommune ikke længere kan leje den østlige del af området ud til landbrugsmæssig drift.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har valgt at indstille tillæg nr. 12 til endelig vedtagelse. Tillægget afspejler elementerne i masterplanen for hele MCH-området og er et udtryk for hvordan MCH-området kan udvikles på sigt. Dette er valgt ud fra en afvejning af gener sammenholdt med muligheden for fortsat at udvikle området ved og omkring MCH Messecenter Herning samt at give dette et funktionelt og visuelt kvalitets løft. 

 

Derved gives der mulighed for realiseringen af oplevelsesattraktionen TimeWorld ved MCH Messecenter Herning, og der sikres mulighed for en fortsat udvikling af området omkring MCH Messecenter Herning for at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet.

 

VVM-tilladelse

Før realisering af projektet, eller dele heraf, skal der gives en VVM-tilladelse hertil. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til projektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende etablering af bygge og anlægsarbejder.  

 

Som 1. etape kan etableres:

-         TimeWorld: Op til 15.000 m2 ny indendørs oplevelsesattraktion. Som udgangspunkt i om- og tilbygning af den eksisterende runde hal (Hal B). Bygningshøjden kan være op til 40 meter.

-         River of Time: I alt kan etableres op til 20.000 m2 overdækket klimaskærmet forløb, som forbinder nye og eksisterende funktioner ved MCH Messecenter Herning. Herunder TimeWorld, MCH Arena og ved niveaufri krydsning af Vardevej til eksisterende station på banen. Bygningshøjden kan være op til 20 meter.

-         Kvalitetsløft af eksisterende bygninger, udearealer og parkeringspladser.

 

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for 1. etape af projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med projektets 1. etape.

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning til endelig vedtagelse uden ændringer. Således gives mulighed for en sammenhængende planlægning og fremtidssikret udvikling af området omkring MCH Messecenter Herning, herunder oplevelsesattraktionen TimeWorld.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Bilag 1 - Indkomne bemærkninger (06-10-15)
 • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer TW (07-10-15)
 • Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse (07-10-15)
 • Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse (07-10-15)
 

348. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

Sagsnr.: 01.02.17-P16-7-11 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen og Mette Damkær

Sagsresume

Forslag til lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning har sammen med forslag kommuneplantillæg nr. 12 og den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport været i offentlig høring fra den 25. juni 2015 til den 10. september 2015. Der er indkommet 13 bemærkninger og indsigelser til planforslagene.

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen lokalplanen til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 • Vejdirektoratets arealer udgår af lokalplanområdet
 • Bredde på stier og højde på anlæg i Knudmosen reduceres
 • Reservation til sportshal vest for Vardevej udgår
 • I lokalplanens redegørelse tilføjes beskrivelser af forhold omkring jordforurening, vejbyggelinjer mod motorvejen samt tinglyst vejadgang til bassiner langs motorvejen

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med forslag til lokalplan 14.E6.3 er at sikre udviklingsmuligheder for området omkring MCH Messecenter Herning (MCH). Lokalplanforslaget giver blandt andet mulighed for at opføre oplevelsesattraktionen TimeWorld, et nyt højt hotel og erhvervsbyggeri vest for Vardevej. Det er også meningen, at området for fremtiden skal have en bedre sammenhæng med Herning by, fremstå mere grønt og indbydende og at trafikken afvikles så effektivt som muligt.

 

Lokalplanforslaget omfatter et område på i alt cirka 150 hektar omkring MCHs nuværende bygninger på Vardevej i det sydøstlige Herning.

 

Lokalplanområdet er markeret med hvid, stiplet linje 

 

Offentlig høring og endelig vedtagelse

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 25. juni til den 10. september 2015. I forbindelse med den offentlige høring blev der den 26. august 2015 afholdt borgermøde om lokalplanforslaget, det tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 og VVM-redegørelse og miljørapport.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan der er taget hensyn til de forventede miljøpåvirkninger. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 3. Indholdet i den sammenfattende redegørelse og godkendelse af VVM-tilladelsen til projektet er behandlet i den foregående sag om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12.

 

De indsigelser og bemærkninger, der er indkommet til planforslagene i den offentlige høring, er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen har kommenteret og vurderet indsigelserne og bemærkningerne i et notat, der er vedlagt som bilag 2. Herunder er der kort redegjort for, hvorfor eller hvorfor ikke, de indkomne indsigelser og bemærkninger bør give anledning til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

 

Bemærkning fra Region Midtjylland om beskrivelse af jordforurening (IV)

 • Forvaltningen vurderer, at afsnittet i lokalplanens redegørelse skal opdateres med en tilføjelse om, at en eventuel jordforurening ikke må udgøre en trussel for indeklimaet.

 

Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening om beskyttet natur, stibredde og højde på anlæg i Knudmosen (VIII)

 • Ved dispensation til ændringer i beskyttede naturområder i Knudmosen vil Herning Kommune sædvanlige procedure blive fulgt.
 • Forvaltningen vurderer, at en stibredde på 5 meter inden for lokalplanens område i Knudmosen er tilstrækkelig, og indstiller derfor at det kommer til at fremgå af lokalplanens § 4.
 • Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Forvaltningen indstiller derfor, at det kommer til at fremgå af § 6, at der inden for delområde VII i Knudmosen (Kommuneplanramme 14.R4) må opføres anlæg med en maksimal højde på 3,5 meter.

 

Indsigelse fra Interlex advokater på vegne af Hotel Herning om hotellets fremtidige udviklingsmuligheder (IX)

 • Forvaltningen vurderer ikke, at Hotel Hernings indsigelse bør give anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan 14.E6.3. Argumenterne er nærmere beskrevet i indsigelsesnotatet, men opsummeres kort herunder:
  • Processen for det nye plangrundlag ved MCH har fulgt Planlovens regler og Herning Kommunes sædvanlige procedurer for lokalplan, kommuneplantillæg, VVM og miljøvurdering.
  • Hotel Herning kan fortsætte sin nuværende lovlige anvendelse, selvom lokalplan 14.E6.3 vedtages uden ændringer.
  • For at sikre den bedste trafikafvikling og mulighed for en forbedret forplads til Jyske Bank BOXEN og MCH Arena bør der ikke være mulighed for opføre hotel eller anden større bebyggelse inden for lokalplanens delområde IV.
  • Med udgangspunkt i masterplanen for MCH vurderer forvaltningen, at et nyt og større hotel inden for MCHområdet bedst placeres som en høj bygning på hjørnet af Vardevej og Messevejen.
  • En ny placering af et hotel mellem Vardevej og P-vest vil ikke være attraktiv i forhold til udearealer og udsigt, og gæster til TimeWorld, MCH, Jyske Bank BOXEN og MCH Arena skal krydse Vardevej.
  • Den nuværende lokalplan 14.E6.2 giver mulighed for bebyggelse i op til 5 etager på Hotel Hernings ejendom. Næsten hele Hotel Hernings ejendom anvendes i dag til bebyggelse, parkering og lignende. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være realistisk for Hotel Herning at udnytte den nuværende lokalplans muligheder, hvis Hotel Hernings ejendom tages ud den nye lokalplan.
  • At flytte Vardevej mod vest for både at give plads til Hotel Herning og en ny og forbedret forplads vurderes at være meget dyrt.
 •  

Indsigelse fra Midtjysk Betonvare og Elementfabrik (MBE) om skærpede krav til virksomheden (X)

 • MBE har i dag en miljøgodkendelse, der fastlægger, at de skal overholde en støjgrænse på 60 dB i skel mod de omkringliggende erhvervsområder. Denne grænse vil ikke blive skærpet ved den endelige vedtagelse af lokalplan 14.E6.3, da området omkring MCH fortsat udlægges til erhvervsområde. Så længe MBE overholder de nuværende støjkrav, der er fastsat i miljøgodkendelsen, vil det blive pålagt hotel, kontor og andre støjfølsomme anvendelser inden for lokalplan 14.E6.3 at sørge for yderligere støjdæmpning.

 

Indsigelse fra Vejdirektoratet efter Planlovens § 28 og 29 stk. 3 om lokalplanens afgrænsning og færdselsret (XII)

 • En lokalplan må ikke fastlægge bestemmelser for et statsligt vejareal. Forvaltningen har derfor aftalt med Vejdirektoratet, at lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen reduceres, så det ikke omfatter det statslige vejareal mod Messemotorvejen. Kortbilag med den nye afgrænsning er vedlagt som bilag 4.
 • Vejdirektoratet har tinglyst færdselsret til regnvandsbassinerne ved motorvejen. Forvaltningen har aftalt med Vejdirektoratet at det kommer til at fremgå af lokalplanens redegørelse. Forvaltningen har også bekræftet, at anlægsprojekter, der kan påvirke Vejdirektoratets tinglyste færdselsret, vil blive drøftet med Vejdirektoratet.
 • Derudover skal det fremgå af lokalplanens redegørelse, at Vejdirektoratet skal give tilladelse til ændringer inden for vejbyggelinjen langs Messemotorvejen.

 

Bemærkning fra Banedanmark om opgradering af trinbrættet ved MCH (XI)

 • Banedanmark tilkendegiver, at de godt kan forstå ønsket om at to tog kan passere hinanden samt om en mere præsentabel og tryg forbindelse til MCH. De gør dog opmærksomme på, at der ikke er afsat penge til en opgradering af trinbrættet i det nuværende trafikforlig.

 

Ønske fra ejeren af Kaj Zartows vej om tidshorisont for planernes gennemførelse (XIII)

 • Forvaltningen kender på nuværende tidspunkt hverken tidshorisonten for 1. etape (TimeWorld, River of Time med mere) eller de efterfølgende etaper

 

Bemærkninger fra Energinet.dk – Team 3. partner, Herning Vand og Energi Midt om placering af ledninger og parkeringspladser (I, III, VI og VII)

 • Forvaltningen vurderer, at de ledninger, bemærkningerne handler om, ikke vil give problemer i forhold til lokalplanens muligheder for byggeri og anlæg.
 • Tinglyste kabeltracéer skal ikke fremgå særskilt af lokalplanen. Det fremgår desuden af lokalplanens redegørelse, at der er mange andre ledninger i områder, og at de skal respekteres eller flyttes ved nyt byggeri.
 • Parkeringspladser vil blive anlagt som beskrevet i lokalplanen og VVM-redegørelsen for at tage hensyn til grundvandet.

 

Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen og Værnsfælles Forsvarskommando om militær luftfart (II og V)

 • De har ingen bemærkninger, da de vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke dem.

 

Reservation til byggeri af hal til sports- og kulturformål vest for Vardevej

Det er planen, at TimeWorld skal placeres i den nuværende runde hal B i den nordlige del af MCH-området. Hal B fungerer blandet andet som hjemmebane for håndboldholdet HC Midtjylland. Da Byplanudvalget i december 2013 godkendte masterplanen for MCH som grundlag for en ny lokalplan besluttede de derfor, at der skulle reserveres areal til en ny hal vest for Vardevej. I forbindelse med budgetforliget for 2016 besluttede Herning Byråd, at der skal opføres en ny hal til blandt andet håndbold ved Sportscenter Herning. Forvaltningen indstiller derfor, at reservationen af 10.000 m² til en hal vest for Vardevej lokalplan udgår ved den endelige vedtagelse. Hvis reservationen udgår, vil der stadig være mulighed for at opføre en hal, men byggeretten vil også kunne bruges til andre projekter.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanens § 4 stk. 7 ændres fra:
Inden for delområde VII kan der anlægges befæstede stier i en bredde af 6 meter som vist på kortbilag 2.
til
Inden for delområde VII kan der anlægges befæstede stier i en bredde af 5 meter som vist på kortbilag 2.

 

at lokalplanens § 6 stk. 12 ændres fra:
Der kan inden for delområde VI kun opføres mindre anlæg, som understøtter områdets anvendelse til offentlige formål. Anlæg må maksimalt opføres i en højde af 6,5 meter:
til
Der kan inden for delområde VI kun opføres mindre anlæg, som understøtter områdets anvendelse til offentlige formål. Anlæg må maksimalt opføres i en højde af 3,5 meter.

 

At lokalplanens § 6 stk. 4 ændres fra:
...
Inden for byggefelt IIb må der opføres 25.000 m². Heraf er 10.000 m² reserveret til at opføre halbyggeri til sports- og kulturformål…
til
… Inden for byggefelt IIb må der opføres 25.000 m²…

 

at de statslige vejarealer udgår af lokalplanens område, så lokalplanområdet afgrænses som vist på det vedhæftede kortbilag.

 

at der sidst i lokalplanens redegørelse, afsnit 1.6 ”Lokalplanens forhold til anden planlægning” tilføjes følgende afsnit om tinglyst vejadgang:
Tinglyst vejadgang
Der er inden for lokalplanens delområde Vb og VI mellem Kaj Zartows Vej og Messemotorvejen tinglyst vejadgang til både Vejdirektoratets og Herning Vands regnvandsbassiner ved motorvejen. Uanset lokalplanens bestemmelser skal der ved anlæg af parkeringspladser, veje, stier og lignende fortsat være vejadgang med en bredde på minimum 5 meter. Vejadgangen skal anvendes til tilsyn og vedligehold af bassinerne”

 

at det tilføjes til lokalplanens redegørelse, under tilladelser fra andre myndigheder: ”… Langs motorvejen er vejbyggelinjen 50 meter fra motorvejens midte, plus højde- og passagetillæg. Langs motorvejens ramper er vejbyggelinjen på 25 meter fra kørebanekanten.”

 

At det tilføjes til redegørelsens afsnit om jordforurening, at eventuel jordforurening ikke må udgøre en trussel for indeklimaet.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Bilag 1 - Indkomne bemærkninger (06-10-15)
 • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer TW (07-10-15)
 • Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse (07-10-15)
 • Bilag 4 - Forslag til ændring af afgrænsning ved endelig vedtagelse af lokalplan 14.E6
 

349. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kaare Hjorth

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik om udvidelse af virksomheden med nye produktionshaller og flytning af et kranspor samt oplagsplads.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bygningshøjde, etageantal og anvendelse, og derfor udarbejdes dette tillæg.

Sagsfremstilling

Med tillægget overføres en del af det eksisterende rammeområde 14.E6 for Messecenter Herning til et nyt rammeområde 14.E11. Tillægget ændrer ikke på nuværende bestemmelser for rammeområde 14.E6.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 14.E6, vedr. bygningshøjde, etageantal og anvendelse, stemmer ikke overens med de eksisterende forhold i det nye rammeområde 14.E11. Derfor fastsætter kommuneplantillægget bestemmelser for rammeområdet, som kan muliggøre udvidelse af eksisterende virksomheder i området.

 

For at give mulighed for at etablere miljøfølsomme funktioner som kontorerhverv, liberalt erhverv, håndværksprægede virksomheder samt virksomheder med behov for større oplagsplads og tekniske anlæg, udlægges nyt rammeområde 14.E11 til erhvervsformål inden for virksomhedsklasse 1- 4.

 

Kommuneplanrammen fastsætter bestemmelser om, at der ved lokalplanlægning skal ske zonering af virksomhedsklasser inden for rammeområdet for at hindre miljøkonflikter internt i området. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 45.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Kommuneplantillæg nr. 47 forslag med miljørapport
 

350. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik (MBE) om udvidelse af virksomheden med nye produktionshaller og flytning af et kranspor samt oplagsplads. Den nuværende planlægning giver ikke mulighed for denne udvidelse.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bygningshøjde, etageantal og anvendelse, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning, omfatter et areal på ca. 96 ha beliggende i den sydlige del af Herning mellem et større erhvervsområde og Messecenter Herning. Lokalplanområdet består af et erhvervsområde med forskellige virksomheder, så som maskinbørs, bygge-, Speditør- og transportvirksomhed samt en betonvarefabrik.  

 

Det er lokalplanens formål at sikre fortsat anvendelse af området til erhverv, og derfor udlægges området til erhvervsformål med mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 1-4. Lokalplanen fastlægger en opdeling af området i to delområder for placering af de enkelte typer af virksomhedsklasser. I delområde I mod Mads Eg Damgårdsvej kan der etableres virksomheder i miljøklasse 1-4, og i delområde II langs Kærvej miljøklasse 3-4.  

 

Lokalplanen muliggør udvidelse af de eksisterende virksomheder, og har desuden til formål at fastsætte bestemmelser der sikrer, at omfang og fremtræden af ny bebyggelse harmonerer med nærområdets anvendelse, herunder afskærmende foranstaltninger, skiltning og arkitektoniske løsninger. Endvidere skal lokalplanen forebygge miljøkonflikter.

 

Lokalplanen skal sikre, at Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik (MBE) kan udvide virksomheden med nye produktionshaller samt en flytning af eksisterende kranspor med tilhørende oplag af betonelementer. Kranspor og lagerplads flyttes til områdets nordlige del, således at virksomheden kan bygge produkstionshaller på den tidligere lagerplads. Flytning af kranspor og lagerplads betyder ligeledes, at disse funktioner flyttes længere væk fra offentlig vej.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • LP 14.E11.1 forslag med miljørapport
 

351. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

  

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 53 til Herning Kommuneplan 3013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 tilføjer bestemmelser til rammeområde 41.BL1 hvad angår matrikel nr. 10ø Tjørring, Herning Jorder. Den overordnede hensigt er at justere rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal og bebyggelseshøjde.

 

Kommuneplantillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade, Tjørring foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 53
 

352. Foreløbig vedtagelse af Lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af Lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 10. august 2015 principgodkendt en ansøgning om mulighed for at opføre etageboligbyggeri på adressen Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring. Det ansøgte projekt er i strid med den gældende kommuneplanramme og den gældende lokalplan. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til ny lokalplan.

 

Lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejer af ejendommen Tjørring Hovedgade 42 har gennem Peder Jørgen Jeppesen ansøgt om mulighed for opførelse af et etagebyggeri til boliger på ejendommen.

Byplanudvalget har på mødet 10. august 2015 principgodkendt det ansøgte med beslutningen: "Byplanudvalget ønsker at der igangsættes ny planlægning for det ansøgte projekt, således der kan bygges op til 3 etager, dog således at 3. etage mod Østerbyvej kun kan benyttes som tagterrasse.

 

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Tjørring Hovedgade og Østerbyvej i Tjørring i et område med primært åben/lav bebyggelse.

 

Projektet

Det ansøgte projekt omfatter 13 boliger. Bygherre har, efter principgodkendelsen, i en mail meddelt, at projektet udvides til at omfatte en p-kælder til 13 p-pladser. Endvidere ønsker bygherre at etablere 7 p-pladser på terræn i gården.

 

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 41.BL1. Rammen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 40, bebyggelse i op til 8,5 meter og maksimum 2 etager. Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan 41.BL1.2. Det principgodkendte projekt er ikke i overensstemmelse med de 2 nævnte planer, og derfor er der udarbejdet forslag til en tilføjelse til kommuneplanrammen og forslag til ny lokalplan.

 

Der er i den eksisterende lokalplan, fastlagt en byggelinje på 13 meter fra vejmidte. Denne byggelinie videreføres i det nye lokalplanforslag.

 

Kirkebyggelinie

Ejendommen ligger inden for Baunekirkens kirkebyggelinie. Det betyder at man ikke må bygge højere end 8,5 m. Det betyder endvidere at der ikke kan udstedes en byggetilladelse uden at der forinden er givet en dispensation fra kirkebyggelinien.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det principgodkendte byggeri med 13 boliger, er det maksimale hjørnegrunden kan rumme. Endvidere er vurderingen at det kan blive vanskeligt for bygherre at overholde kravet i lokalplanforslaget om begrønnet udeopholdsareal på 40 % af bebyggelsens etageareal. Udeopholdsarealet kan ikke være arealet mellem Tjørring Hovedgade og bebyggelsen på grund af byggelinien på 13 m fra vejmidte.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 41.BL4.1 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Lokalplanforslag 41.BL1.4
 

353. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af rammeområde for vindmølleområde syd for Birk

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af rammeområde for vindmølleområde syd for Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 26. august 2014 at henlægge vindmølleområde T20 syd for Birk, da Byrådet ikke ønsker at udnytte området til vindmøller.

 

Tillægget, som er nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 udtager rammeområde 39.T20 af Herning Kommuneplan 2013-2024 og ophæver dermed rammebestemmelserne for et vindmølleområde.

 

Rammeområde 39.T20, som er ca. 99 ha, er beliggende i det åbne land syd for Birk. Området afgrænses mod vest af et rekreativt område med mulighed for støjende vandaktiviteter som vandski. Mod nord afgrænses området af motorvejstracéet. Mod syd og øst ligger landbrugsjord. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsdrift.

 

 

Rammeområde 39.T20 er i kommuneplanen udlagt til vindmølleområde med mulighed for at opsætte maksimalt 4 vindmøller.

 

Rammeområde 39.T20 udtages, da Byrådet ikke ønsker at udnytte området til vindmøller på baggrund af de aspekter, der blev belyst i Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013, der var i offentlig høring sammen med tilhørende plandokumenter i perioden fra den 19. marts 2014 til og med den 14. maj 2014. Byrådet begrunder henlæggelsen med vindmølleprojektets påvirkning af kulturmiljøet og de kulturhistoriske værdier ved Birk. Byrådet vurderer, at møllerne vil opleves som markante og meget synlige, særligt i forhold til Birk og Elia. Møllernes markante synlighed vil endvidere præge landskabet og øge indtrykket af tekniske anlæg ved ankomsten til Herning. Møllerne vil endvidere opleves som visuelt dominerende i forhold til det rekreative område ved Knudmose-søerne.

 

Byrådet er forpligtet til at arbejde for at virkeliggøre kommuneplanen. Det betyder, at kommunen skal fremme tiltag, som er i overensstemmelse med planen. Da rammeområde 39.T20 giver mulighed for opførelse af vindmøller (VVM-pligtigt anlæg), vil det betyde, at Herning Kommune er forpligtet til at lade udarbejde en VVM-redegørelse samt hurtigst muligt foreløbig vedtage plandokumenter til offentlig høring, når Herning Kommune modtager en anmeldelse om opførelse af vindmøller. Tillægget kan ikke afvente revisionen af Herning Kommuneplan 2013-2024, da Herning Kommune i princippet kan modtage en ansøgning om et vindmølleprojekt inden.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Kommuneplantillæg nr36 - forslag
 

354. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 i Fårbæk

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 i Fårbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 16. december 2014 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 34 for blandet bolig og erhvervsområde i Fårbæk.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 14. januar 2015 til 11. marts 2015.

 

Der er indkommet én indsigelse til planforslaget, som er et veto fra Naturstyrelsen.

 

Byplanudvalget har på mødet 4. maj 2015 drøftet et forslag til ændring af bebyggelsesprocenten fra 40 til 15. Byplanudvalget ønskede på baggrund heraf, en ny forhandling med Naturstyrelsen omkring bebyggelsesprocenten.

 

Forvaltningen har forhandlet med Naturstyrelsen, nu Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet om bebyggelsesprocenten. Erhvervsstyrelsen fastholder bebyggelsesprocenten på 15.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 34 endelig vedtages med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udvider rammeområde 09.BL18 mod syd for at give mulighed for at en eksisterende virksomhed kan udvide sit areal.

Områdets anvendelse er i kommuneplanen udlagt til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål.

Virksomheder i miljøklasse 1 til 5, der kan placeres i området.

 

Der er indkommet én indsigelse fra Naturstyrelsen. Denne påpeger, at der i kommuneplantillægget ikke er beskrevet bygningsregulerende bestemmelser.

 

Forvaltningen anbefaler at der ved kommuneplantillægget endelige vedtagelse ændres følgende:

 

Kommuneplantillæg nr. 34 nuværende bestemmelser:

 

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål.

Fårbæk er fint landskabeligt beliggende med Karup å løbende øst for byen.

 

Bebyggelsesforhold

Særlige landskabelige og arkitektoniske kvaliteter skal søges fastholdt.

I området må der skabes mulighed for indplacering af mindre tekniske anlæg.

 

De foreslåede ændringer i bestemmelserne fremgår af indstillingen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 34 endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at områdets anvendelse fastlægges til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål. Fårbæk er fint landskabeligt beliggende med Karup å løbende øst for byen. Særlige landskabelige og arkitektioniske kavaliteter søges fastholdt.

 

at Bebyggelsen ikke må opføres i mere end 2 etager.
Bebyggelsesprocent: Højest 30 for boligparceller. Højest 40 for erhvervsparceller. I den sydlige del af rammeområdet kun 15 for erhvervsparceller.
Bygningshøjde: Højest 8,5 m for boligbebyggelse. Højest 12 m for erhvervsbebyggelse.
I området må der skabes mulighed for indplacering af mindre tekniske anlæg.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

355. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde i Fårbæk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde i Fårbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 16. december 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 14. januar 2015 til 11. marts 2015. Der er indkommet én indsigelse til planforslaget, som er et veto fra Naturstyrelsen.

 

Byplanudvalget har på mødet 4. maj 2015 drøftet et forslag til ændring af bebyggelsesprocenten fra 40 til 15. Byplanudvalget ønskede en ny forhandling med Naturstyrelsen omkring bebyggelsesprocenten.

 

Forvaltningen har Forhandlet med Naturstyrelsen, nu Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet om bebyggelsesprocenten. Erhvervsstyrelsen fastholder bebyggelsesprocenten på 15.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanen endelig vedtages med en bebyggelsesprocent på 15.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål i form af virksomheder inden for virksomhedsklasse 2-4.

Der kan opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 i 2 etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Der kan desuden opføres teknisk anlæg på op til 12 meter over det naturlige terræn. Dermed gives der mulighed, for at et eksisterende anlæg kan udvides.

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Fårbækvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.

 

For at området indgår i en helhed med det omkringliggende landskab stiller lokalplanen krav om beplantning. Der er eksisterende beplantning i området som skal bevares. Bag ved den eksisterende beplantning mod Fårbækvej er der mulighed for at der kan etableres støjvold.

Lokalplanen er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden et år efter driften er ophørt. Lokalplanens bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er indkommet én indsigelse i form af veto til lokalplanforslaget fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen ønsker en nedsættelse af bebyggelsesprocenten fra 40% til 15% med henblik på at begrænse byvæksten i landzone.

Naturstyrelsen har ophævet vetoet under forudsætning af, at Byrådet vedtager lokalplanforslaget med en maksimal bebyggelsesprocent på 15 inden for lokalplanens område.

  

På mødet den 4. maj 2015 har Byplanudvalget fået forelagt sagen med en bebyggelsesprocent på 15. Det er forvaltningens vurdering at det er muligt at nedsætte bebyggelsesprocenten.

 

Byplanudvalget besluttede at der skulle være en ny forhandling med Naturstyrelsen da bebyggelsesprocenten på 15 ikke kunne accepteres.

 

Efter en dialog med Naturstyrelsen nu Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor der forelægges en bebyggelsesprocent på 30, har Erhvervsstyrelsen valgt at fastholde aftalen med en bebyggelsesprocent på 15.

 

Det er forvaltningens vurdering at det er muligt at nedsætte bebyggelsesprocenten til 15, da der stadig vil være den ønskede mulighed for at udvikle virksomheden. Der er ca. 1600 m² eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet. Ved en bebyggelsesprocent på 15 kan der i alt opføres 4350 m² bebyggelse inden for lokalplanområdet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at § 7.1 ændres til ”Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 15”

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Naturstyrelsen frafald af indsigelse
 

356. Endelig vedtagelse af lokalplan for Aulum Skole- og Fritidscenter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Aulum Skole- og Fritidscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 22. juni 2015 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 01.OF2.1 for offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved Markedspladsen. Lokalplanforslaget skal give mulighed for at Aulum Fritidscenter kan opføre nyt halbyggeri.

 

Planforslaget har været offentlig fremlagt i perioden 25. juni 2015 til 10. september 2015. Der er indkommet én bemærkning til planforslaget. Bemærkningen giver anledning til at der beskrives i lokalplanens redegørelse, at Herning Vand har tinglyste ledninger i området.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01.OF2.1 giver mulighed for at Aulum Fritidscenter kan opføre nyt halbyggeri nordøst for det eksisterende Fritidscenter.

 

For at skabe en helhed i området er lokalplanen udarbejdet for et større område, som også omhandler skole og boldbaner. Lokalplanområdet er ca. 15 ha.

 

Lokalplanområdet inddeles i 2 delområder. Delområde I udlægges til offentlige formål med skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner.

 

Bebyggelse kan opføres inden for delområde I. Inden for delområde II må der kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til idrætsformål.

 

Der er flere bevaringsværdige træer i lokalplanområdet, samt bevaringsværdige læhegn rundt om de eksisterende boldbaner. De omkransende læhegn omkring boldbanerne bevares i lokalplanen. De indre læhegn kan dog fældes for at give plads til ændringer af boldbaner.

 

Der er registeret 188 p-pladser i området. De eksisterende parkeringspladser indgår i en sammenhæng så de er med til at sikre parkeringspladser til områdets brugere. Der udlægges øst for den nordlige del af Markedspladsen et areal til ekstra parkering.

Lokalplanen stiller ikke krav om etablering af nye parkeringspladser, men fastholder de eksisterende parkeringspladser. Dette gøres ud fra en betragtning om at det er forskellige tidspunkter på dagen der er behov for parkering i området.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 25. juni 2015 til 10. september 2015. Der er i perioden indkommet en bemærkning til planforslaget.

 

Herning Vand ønsker at det beskrives i lokalplanen at de har tinglyst ledninger i området, som skal respekteres.

 

Det er forvaltningens vurdering at de tinglyste ledninger er respekteret i lokalplanen. Da servitutterne er tinglyste skal lokalplanen respektere servitutterne med mindre de aflyses i lokalplanen. Der er i lokalplanen ingen aflyste servitutter. Bemærkningen giver derfor ingen anledning til ændringer i lokalplanen. Det anbefales at ledningerne beskrives i lokalplanens redegørelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 01.OF2.1 for offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved Markedspladsen i Aulum endeligt vedtages,

 

at det beskrives i lokalplanens redegørelse at Herning Vand har tinglyste ledninger i området.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Sagen udgik af Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden, da Byplanudvalget har truffet endelig beslutning i sagen.

Bilag

 • Bemærkning Herning Vand
 

357. Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde i Bryggergade 8, Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde i Bryggergade 8, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

X

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet 22. juni 2015 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning. Lokalplanforslaget skal give mulighed for at anvende ejendommen til boligformål.

 

Lokalplanforslag nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning, har været i offentlig høring.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Herning bymidte som en del af Dalgashus karréen.

 

Lokalplanens indhold

Med lokalplanforslag nr. 11.C3.5 ændres anvendelsen af ejendommen til, ud over eksisterende anvendelse til erhvervsformål, at omfatte boligformål i hele bebyggelsen.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 25. juni til den 10. september 2015. Der er kommet 1 indsigelse til lokalplanforslaget med 6 underskrivere.

 

Indsigelsen er fra beboere i 4 lejligheder på 3. sal i naboejendommen Bryggergade 10. Indsigelsen er rettet imod bestemmelserne i §7.2 hvor det fremgår at bebyggelse i gården kan opføres i 3 etager med en højde på 14 m. Indsigerne påpeger, at den eksisterende bygning er ca. 10,5 m i højden. Indsigelsen begrundes med væsentlige indbliksgener til de pågældende lejligheder samt, at udsigten mod nord forsvinder. Indsigelsen er også rettet imod §7.4 hvor det fremgår, at bebyggelse kan opføres i skel. Indsigelsen er begrundet med, at det virker som om byggeriet vil komme endnu tættere på Bryggergade 10.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at indbliksgenerne vil være mindre væsentlige på grund af en meget skarp vinkel set fra A, de boliger der er tættest på Bryggergade 10, og en rimelig afstand hvad angår de øvrige boliger - B. Lokalplanen muliggør ikke bebyggelse der ligger tættere på skel end eksisterende bebyggelse.

 

I øvrigt mener forvaltningen, at gener ved indblik, og udsigt der forsvinder, er forventelige følger af at bo i en større by.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning endeligt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • IndsigelseNaboerNr.10_010915
 

358. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 for MCH Herning Kongrescenter.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen i forhold til anvendelse, bebyggelsesprocent, etageareal og bygningshøjde.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udarbejdes med det formål, at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde for at kunne realisere en udvidelse af MCH Herning Kongrescenter med bl.a. hotelfunktion og parkeringshus. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 51 omfatter ændringer af bebyggelsesprocent fra 140 til 180, etageantal fra højest 4 til højest 8 etager samt bygningshøjde fra højst 16 meter til højst 32 meter.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Kommuneplantillæg nr 51_Forslag
 

359. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for MCH Herning Kongrescenter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra MCH Herning Kongrescenter om at kunne give mulighed for etablering af et hotel indeholdende op til 130 værelser samt et parkeringshus. Lokalplanen giver mulighed for at placere det nye byggeri oven på de eksisterende bygninger, for at skabe en god sammenhæng til kongrescentret.

 

Herning Kommune har ligeledes et ønske om at forbedre de trafikale forhold på pladsen foran Kongrescentret, både hvad angår bil- og bustrafik, samt de bløde trafikanter som krydser pladsen.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelse, bebyggelsesprocent, etageareal og bygningshøjde, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter, omfatter et areal på ca. 17.000 m² beliggende i Herning centrum, ved gågadens østlige begyndelse. Lokalplanområdet består af MCH Herning Kongrescenter med tilhørende faciliteter samt af offentligt vejareal.

 

Lokalplanforslaget skal sikre, at området kan anvendes til offentlige formål, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, restaurant, messe-, kongres-, event- og forlystelsesformål samt parkeringshus. I forhold til tidligere anvendelsesmuligheder gives der med lokalplanforslaget mulighed for etablering af hotelfunktion og parkeringshus, mens der ikke længere kan etableres egentlige boliger inden for området.    

 

Lokalplanens formål er også at muliggøre opførelsen af et nyt hotel i op til 8 etager samt et tilhørende parkeringshus i op til 4 etager. Den nye bebyggelse kan etableres oven på det eksisterende byggeri langs Østergade, Kampmannsgade og Kongrestorvet. Parkeringshuset skal placeres på bygningens østlige side med indkørsel fra Fynsgade.

 

Et kommende byggeri skal fremstå som en helhed med hensyn til farver, form og materialer.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrivning af tre villaer med middel bevaringsværdi i Vinkelgade for at give plads til et parkeringshus.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Forslag_Lokalplan nr. 11.OF2.1_rev 30.10.15
 

360. Frigivelse af anlægsbevilling til smukke indfaldsveje

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Frigivelse af anlægsbevilling til smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med budget 2015 har Byrådet besluttet, at der fra 2016 skal gennemføres forskønnelse af indfaldsvejene til Herning. Der er i 2016 afsat 3.044.000 kr. til projektet.

 

På mødet den 10. august 2015 godkendte Byplanudvalget ”Strategi for Smukke indfaldsveje”.

 

Der er udarbejdet en handlingsplan for de udpegede vejstrækninger og ankomster som er beskrevet i ”Strategi for Smukke indfaldsveje”.

 

Forvaltningen anbefaler at Byplanudvalget godkender handlingsplanen og prioriter anlægsprojekter for 2016. Handlingsplanen er vedlagt som bilag. Anlægsprojekter for 2016 er beskrevet på side 4 i handlingsplanen.

 

Desuden indstiller forvaltningen at anlægsbevilling for 2016 frigives.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har i sit politiske arbejdsgrundlag for perioden 2014 – 2017 ønsket at se på mulighederne for at forskønne indfaldsvejene til Herning. Byrådet har herefter afsat 3.044.000 kr. til anlæg i 2016. Der er derfor udarbejdet en strategi og en handlingsplan for ”Smukke indfaldsveje”. Strategien og handlingsplanen er udarbejdet som et samarbejde mellem de fagområder, der varetager opgaverne omkring planlægning, anlæg og drift af vejarealer, rundkørsler og indfaldsveje til Herning.

 

I handlingsplanen er der udarbejdet planer for de udpegede vejstrækninger og ankomster som er beskrevet i ”Strategi for Smukke indfaldsveje”. Handlingsplanen peger på flere anlægsprojekter end de 3.044.000 kr. der er afsat til anlæg i 2016. Byplanudvalget bedes tage stilling til om det er de rigtige projekter der er udpeget til anlæg i 2016.

Der foreslås i handlingsplanen 23 anlægsprojekter for et samlet beløb på 9.694.000 kr. Forvaltningen foreslår 14 projekter i 2016.

 

Der er i handlingsplanen arbejdet med virkemidlerne, beplantning, facader og arkitektur, skiltning, kunst og udsmykning samt belysning som, er beskrevet i ”Strategi for Smukke indfaldsveje”.

Mange af projekterne er ikke skitseret men blot udpeget som projekter. Efter en endelig udpegning af projekter, vil de blive skitseret og konkretiseret efterhånden.

 

Der er enkelte projekter, der ikke er anlægsprojekter f.eks. revision af Byens ansigt i forhold til de erhvervsdrivendes skiltning og udstilling langs indfaldsvejene. Et andet projekt er kunst langs byens veje. Hvordan kan indfaldsvejene vise Herning som en moderne kunstby? Kunsten skal iscenesættes, så den understøtter Hernings identitet som en by, der viser mod, muligheder og sammenhold.

 

Der skal være mulighed for at udsmykke byen ved f.eks. events. Der kan f.eks. placeres flag og bannere ved MCH, Dronningens Boulevard og ved byens nordlige ankomster, Viborgvej og Holstebrovej. Det kan yderligere overvejes om man kan markere særlige events ved andre virkemidler eller tiltag.

 

Byggeri og arkitektur er et virkemiddel, der markerer byen. Der er markeret flere steder, hvor det er et konkret byggeri, der skal byde velkommen og fortælle, at man er ankommet til Herning.

 

Beplantning er en stor del af projektet. Det er et virkemiddel, som kan binde byen sammen og skabe identitet og variation. Her tænkes en beplantning, som viser, at vi tør noget i Herning, at man godt må undres og få en oplevelse på byens veje. Beplantningen ved ankomsten skal skabe blikfang.

Nogle steder er der foreslåede midler til udtyndning af beplantning. Dette gøres for at skabe kig til bygninger og landskaber.

 

Der er flere steder foreslået belysningsprojekter med effektbelysning. F.eks. ved MCH, hvor der er mange gæster der ankommer når det er mørkt.

 

 

 Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 2. november taget til sagen til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget ønsker at afledte driftomkostninger ved implementering af handlingsplan for "Smukke indfaldsveje" indarbejdes i budgetlægning for 2017 og frem.

 

Økonomi

På investeringsoversigten er der afsat 3.044.000 kr. i 2016.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at handlingsplanen godkendes og anlægsprojekter for 2016 prioriteres således:
Pkt. 7 reduceres med kr. 100.000,

Pkt. 16 udgår,

Pkt. 22 og 23 udgår og gennemføres i forbindelse med projektet om forskønneles af forstæderne,

Pkt. 12 og 13 indføjes med tilsammen kr. 500.000,

Pkt. 17 indgår med kr. 250.000.

 

at der meddeles anlægsbevilling på 3.044.000 kr. til serviceområde 09. Trafik, sted nr. 223061,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3.044.000 kr. i 2016 på sammen sted nr.  

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan tiltræde indstillingen, dog således at han ikke ønsker projekterne 12 og 13 fremmet.

Bilag

 • Handlingsplan Smukke indfaldsveje
 

361. Frigivelse af anlægsbevilling til Haludvidelse i Aulum

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Haludvidelse i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Aulum Fritidscenter v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen søger om godkendelse af haludvidelsesprojekt og frigivelse af reserveret anlægstilskud.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2013-2016 samt byrådsbeslutning af 3. marts 2015 er der i 2016 afsat et anlægstilskud 13,597 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Aulum mod, at fritidscentret selv indsamler 4 mio. kr.

 

Halprojektet beror på at imødekomme et behov for nye og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter og skabe gode muligheder for mere fleksibel haltid og mangfoldige udfoldelsesmuligheder.

 

Forvaltningen har løbende været i dialog med Aulum Fritidscenter, som i samarbejde med hallens brugere og lokale aktører har udviklet et fælles projekt og nu er i mål med indsamlede midler.

 

Aulum Fritidscenter fremsender vedlagte skitseprojekt på ca. 2.400 m2 haludvidelse til udvalgets godkendelse. Haludvidelsesprojektet indeholder:

 

 • Multihal med foldevæg og springgrav
 • Fitnesscenter
 • Omklædning, aktivitetsområde og depot mv.

 

Hal 2 udføres som en tilbygning til det eksisterende fritidscenter, hvor der via det nuværende indgangsparti skabes transparens og indkig til de nye aktivitets- og bevægelsesrum.

Haludvidelse kobles via et fælles opholds- og aktivitetsareal på den sydlige ende af det nuværende cafeteria, som herved i endnu højere grad bliver hjerte og omdrejningspunkt for de mange brugere i centret.

 

For at tilgodese det faldende terræn placeres hallens niveau ca. 1-1,5 m lavere end cafeteriaets gulvniveau. Placering af omklædningsrum, depoter mv. placeres i samme niveau som hal 2. Motionscentret placeres i niveau 1 (over omklædningsfaciliteterne) med mulighed for indkig til hallen.

 

Adgangen til de forskellige niveauer sker via trapper samt elevator, så der er fri tilgængelighed for alle.

 

Selve idrætshallen udføres med mulighed for rumopdeling, så der kan etableres op til 3 selvstændige rum til hver sin aktivitet. I hallen etableres endvidere en springgrav.

 

Samlede anlægsudgifter udgør 17,597 mio. kr. ex. moms.

 

Finansieringsplan:

 

Indsamlede midler

4,000 mio. kr.

Herning Kommune

13,597 mio. kr.

I alt  

 17,597 mio. kr.

 

Aulum Fritidscenter har finansieringen på plads og fremsender endeligt projektforslag til godkendelse og anmoder om, at reserveret anlægstilskud frigives.

 

Arealoverdragelse

 

 Tilbygning til Aulum Fritidscenter går over matrikelgrænse, hvorfor der er behov for arealoverførsel/erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.

Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af Juridisk Kontor.

Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.

Samlede udgifter i forbindelse med arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre ca. 50.000 kr. og finansieres af halprojektets budgetramme.

Økonomi

 Anlægstilskuddet udbetales med 25% ved fundamentets færdiggørelse - 50% midtvejs - og 25% ved byggeriets afslutning.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 13,597 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318 081,

 

at anlægsudgiften på 13,597 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 11, idræt og Fritid, stednr. 318 081,

 

at udgifter til arealoverdragelse afholdes inden for halprojektets budgetramme.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Skitsetegninger
 

362. Godkendelse af vedtægtsændringer for Museum Midtjylland

Sagsnr.: 19.03.36-A00-1-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Godkendelse af vedtægtsændringer for Museum Midtjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Museum Midtjylland ønsker vedtægtsændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland ønsker vedtægtsændringer til godkendelse.

For nemheds skyld er ændringerne markeret med rødt i bilaget med de nye vedtægter.

 

 

Der er tre grunde til vedtægtsændringerne

 

1: Museum Midtjylland har skiftet adresse

 

Herning Kommune har købt Museets bygning. Desuden køber Herning Kommune Museets grund med fremadrettet aftale om udmatrikulering til Museet.

 

2. Formelle ændringer i forhold til krav fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen har ændret retningslinjer og har krav om standardvedtægter

 

De formelle ændringer er i rækkefølge:

Krav om information om gældende lovgrundlag på forsiden

Krav om indholdsfortegnelse

Krav om tillæg med ejerforhold, lokaler og adresser (tillæg §6)

Nøjagtig krav ift bevaring, udskillelse, kassation, sikring mv (§9)

Krav om standard tekst om ophør (§12)

 

3. Småændringer

 

Eksempelvis hedder Kulturarvsstyrelsen nu Kulturstyrelsen.

 

Ændringerne i forhold til ansvarsområder er godkendt hos Kulturstyrelsen per 2. september 2015. Efter behandling og godkendelse i Herning Kommune sendes godkendelsen til Kulturstyrelsen til information. Denne ansvarsfordeling skyldes, at Herning Kommune er hovedtilskudsyder. Desuden sendes godkendelsen til Ikast-Brande Kommune til kommentering og udtalelse.

Museets ejerforhold, lokaler og adresse ændringer i forhold til grunden Museumsgade 32 (tillægget §6) træder i kraft så fremt det bliver vedtaget, at Herning Kommune køber grunden til Museums gade 32, (Dagsorden punkt samme dag).

 

 

Byrådet har udpeget Marianne Bjørn og Anders Madsen til bestyrelsen for Herning Museum.

Økonomi

Herning Kommune er fortsat hovedtilskudyder til Museum Midtjylland - vedtægterne ændrer ikke på disse forhold.

 

Vedtægts ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Forslaget til vedtægtsændringer godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Godkendelse fra Kulturstyrelsen af Museum Midtjylland vedtægter
 • Tillæg til Museum Midtjyllands vedtægter
 • vedtægter med rettelser markeret Museum Midtjylland
 • Museum Midtjylland Vedtægter 2010
 

363. Revision af Green Cities samarbejdsaftale og valg af mål

Sagsnr.: 00.00.00-P19-491-08 Sagsbehandler: Line Thastum  

Revision af Green Cities samarbejdsaftale og valg af mål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

En evaluering af Green Cities miljøsamarbejdet, har resulteret i en revideret samarbejdsaftale. Den nye aftale giver mulighed for mere fleksible og individuelle mål for de enkelte medlemskommuner. Som noget nyt kan delmål revideres løbende, de kan til- og fravælges og der kan komme helt nye mål til.

 

Green Cities har eksisteret siden 2000 og Herning Kommune har været med siden 2001. Følgende kommuner er med i samarbejdet: København, Allerød, Albertslund, Kolding og Herning Kommuner. Green Cities er opbygget over en samarbejdsaftale med fælles fundament, værktøjer og mål. Samarbejdet organiseres i en styregruppe med en politikker fra hver kommune og en mere administrativ embedsmandsgruppe. Green Cities er karakteriseret ved en ambitiøs miljøprofil, ved at etablere fælles, ofte eksternt finansierede, projekter, kommunikation om kommunernes grønne indsatser, en større efterårskonference mv, samt selvfølgelig det individuelle arbejde for målopfyldelse i kommunerne.

 

Green Cities har efter en grundig proces nu lavet en ny form på samarbejdet, med mere fleksibilitet og individuelle mål for kommunerne. Det vigtigste nye er muligheden for at til- og fravælge delmål, og at der løbende kan revideres, så nye mål kan komme til.

 

Den nye samarbejdsaftale har været behandlet i styregruppen og den skal nu godkendes i alle kommuner og hver enkelt kommune skal vælge hvilke mål, de vil arbejde med.

 

I følge samarbejdsaftalen skal der vælges mindst 10 af 17 delmål. Forvaltningens anbefalinger til delmål vil blive fremlagt på mødet. Vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at andre fagudvalg fremadrettet, og i forbindelse med Grønt regnskab, inddrages, når status for målopfyldelse eller indsatsen direkte berører det pågældende fagområde, da målopfyldelse i en række tilfælde er afhængig af indsatsen inden for andre fagområder end Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udvælges mindst 10 delmål, og at Samarbejdsaftale, Målaftale og Green Citiesaftale godkendes.

 

 

Sagsfremstilling

Den reviderede Green Cities aftale er delt i tre 

1. En Samarbejdsaftale, som indeholder meget af det samme som den tidligere samarbejdsaftale.

De vigtigste elementer i samarbejdsaftalen er:

·         Visioner - er de samme som tidligere

·         Fundament, som indeholder fælles målsætninger og retningslinjer for hvordan

          kommunerne vælger delmål. - Dette er en ny formulering i samarbejdsaftalen

·         Fælles kommunikation – er de samme som tidligere

·         Fælles værktøjer: Grønt Regnskab og Green Cities fælles dokumentation,

          Miljøledelse, Grønne indkøb, Bæredygtighed i planlægning og udvikling af

          kommunen og inddragelse af borgere og virksomheder i miljøarbejdet – er

          det samme som tidligere

 

I bilag 1. ”Samarbejdsaftale” er den reviderede tekst fremhævet.

 

2. En Målaftale, som beskriver fælles målsætninger og de delmål, som kommunerne kan vælge imellem. De fælles målsætninger er overordnet set de samme områder som der er arbejdet med i Green Cities i de sidste mange år.

 

3. En Green Cities aftale, hvoraf det skal fremgå, hvilke mål den enkelte kommune har valgt at arbejde med.

 

Valg af delmål 

Herning kommune skal vælge mindst 10 ud af 17 mulige delmål, og mindst et mål under hver fælles målsætning. Målene ses i bilag 2: Målaftale og bilag 3: Green Cities aftale.

 

For at gøre udvælgelsen lettere har forvaltningen udarbejdet bilag 4. ”Oversigt over nye Green Cities mål til udvælgelse”. Her opridses: Status, effekt og mulig indsats, relation til planer, politikker og aftaler, relevans for andre fagudvalg og bemærkninger fra andre fagforvaltninger.

Forvaltningen vil gennemgå anbefalinger til valg af delmål på udvalgsmødet.

 

Da flere af målene involverer indsatser på tværs af kommunen har forvaltningen indhentet bemærkninger fra andre fagforvaltninger, som opridses i ovennævnte bilag.

 

De Green Cities mål, som Herning Kommune udvælger, vil på samme måde som tidligere indgå i kommunens grønne regnskab for at følge udvikling og indsats. Arbejdet med at opfylde målene sker, også som hidtil, som en del af det eksisterende tværfaglige samarbejde i forvaltningerne. Forslag til ny politisk beslutningsproces er under udarbejdelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der udvælges følgende 10 delmål for Herning Kommune:

 

-

Vi udvikler el- og varmeforsyningen i kommunen, så den er CO2-neutral inden udgangen af 2025.

-

Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.

-

Vi reducerer CO2-udledningen forbundet med drift af kommunens bygninger og biler med minimum 55 % fra 2006 til 2025.

-

Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.

-

Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maximalt 5 % i 2020.

-

Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.

-

Vi reducerer mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger med minimum 30 % fra 2010 til 2018.

-

Vi genanvender mindst 25 % af plastaffaldet og 20 % af metalaffaldet fra husholdninger i 2018.

-

Vi er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og sikrer der igennem øget indkøb af miljørigtige produkter og serviceydelser.

-

Vi har maximalt 10 % madspild i de kommunale køkkener inden udgangen af 2020. Og vi inspirerer borgerne til det samme.

 

at Samarbejdsaftale, Målaftale og Green Citiesaftale godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Bilag 1. Samarbejdsaftale med fremhæfning af det nye
 • Bilag 2. Målaftale
 • Bilag 3. Green Citie aftalen
 • Bilag 4 Oversigt over GC mål til udvælgelse - rettet 2-11-2015
 • Nye GC-mål - anbefalinger
 

364. Fritvalgspriser 2016 for praktisk hjælp og pleje

Sagsnr.: 00.00.00-P19-7-15 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Fritvalgspriser 2016 for praktisk hjælp og pleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valgs-timepriser for personlig og praktisk hjælp.
Frit-valgs-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgere.
 
Timepriserne anvendes alene til afregning med leverandørerne.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere ydelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at timeprisen justeres løbende, således at omkostningerne stemmer overens med timeprisen.

Der er beregnet to forskellige sæt timepriser til afregning med henholdsvis den kommunale og private leverandør.
 
Forskellen mellem timepriserne til henholdsvis den kommunale og den private leverandør skyldes, at fællesomkostninger (overhead) kun indgår i de timepriser, som bruges til at afregne med de private leverandører. Som overhead kan eksempelvis nævnes følgende omkostninger: udgifter til husleje i områdecentrene, andel af områdeleder og distriktsledere, kontorpersonale i områdekontorerne, andel af EDB udgifter m.m.

Den kommunale leverandør afholder ikke selv udgifterne til fællesfunktioner og kompenseres derfor ikke.

 

Tabel 1 viser priserne for 2016 for den kommunale leverandør. Ændringerne af priserne fra 2015 til 2016 skyldes udviklingen i omkostningerne for den kommunale leverandør i regnskab 2014.

 

Tabel 1.

 

 

Tabel 2 viser priserne for den private leverandør.

 

 

Økonomi

Det vurderes, at der er plads i myndighedens budget (på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre) for 2016 til at finansiere udviklingen i timepriser. Det bemærkes, at dette vurderes med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at frit-valgs-timepriser godkendes for 2016 og bliver gældende pr. 1. januar 2016.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

365. Fuglsangsø Centret - godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Fuglsangsø Centret - godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte på mødet den 14. maj 2013 skema B for byggeriet af Fuglsangsø Centret.

Projektet fik i forbindelse med budgetforlig 2013, indarbejdet yderligere 10 daghjemspladser fra Koloritten og 6 plejeboliger udgik. Generelle kapacitetstilpasninger på Sundhed og Ældre området, har ligeledes været medvirkende til ændringer i projektet.

 

Fuglsangsø centret omfatter i alt et nyt aktivitetscenter, administration, 90 plejeboliger, 16 ældreboliger og 20 daghjemspladser.

Endeligt anlægsregnskab vedrørende etablering og opførelse af boliger og servicearealer ved Fuglsangsø centret fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for nybygning af Fuglsangsø centret med boligarealer og serviceareal er udfærdiget og godkendt af EY revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 8. oktober 2015.

Godkendelsen indebærer,

 • at kommunen godkender anlægsregnskabet (skema C) med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

 

 

Godkendelse af anlægsregnskabet (skema C):

Sammenlignet med budgettet (skema B), kan det endelige regnskab (skema C) specificeres i følgende hovedtal:

 

Bevilling

 

Regnskab

 

Forskel

 

 

(Skema B)

 

(Skema C)

 

 

 

Boligdel (inkl. moms)

148.992.000

kr.

140.799.310

kr.

-8.192.690

kr.

 

 

 

 

 

 

 

Servicedel (inkl. moms)

76.193.000

kr.

75.520.700

kr.

-672.300

kr.

 

 

 

 

 

 

 

Anskaffelsessum i alt

225.185.000

kr.

216.320.009

kr.

-8.864.991

kr.

 

Staten udmelder et bindende maksimumbeløb hvert år, som alment boligbyggeri skal opføres indenfor.

Hensigten med maksimumsbeløbsordningen er, at afskære det dyre byggeri, samt at fastholde et rimeligt lejeniveau.

Det kan oplyses at statens bindende maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag, var 168,959 mio. kr.

Anlægsregnskab:

Projektets samlede udgifter kan specificeres således:

Stednr.:

Betegnelse:

Bevilling:

Regnskab:

Forskel:

Boligdel:

Inkl. moms

 

 

 

530.080

Boliger

148.992.000

140.799.310

-8.192.690

Servicedel:

Ekskl. moms:

 

 

 

018.080.01

Servicearealer

61.976.000

61.589.106

-386.894

018.080.02

Servicearealtilskud

-4.720.000

-4.720.000

0

 

I alt

206.248.000

197.668.416

-8.579.585

Finansiering:

 

 

 

 

88% lån vedr. boligerne

 

-131.112.960

-123.903.393

7.209.567

2% beboerindskud vedr. boligerne

 

-2.979.840

-2.815.986

163.854

 

I alt

-134.092.800

-126.719.379

7.373.421

 

 

 

 

 

Netto finansieringen for Herning Kommune

I alt

72.155.200

70.949.037

-1.206.163

 

 

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Netto finansieringen for hele projektet er 70,949 mio. kr., mod bevillingens 72,155 mio. kr. Det vil sige en mindreudgift på 1,206 mio. kr.

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2011, og de medvirkende faktorer til mindreudgiften har blandt andet været, at indexreguleringen ikke blev så høj som forventet, da byggeriet er gennemført i årene med særdeles lav prisudvikling. Ligeledes har renteudgifterne været betydelig lavere end forventet. Udbudsform og gennemførelse af byggeriet har desuden vist sig, at være meget konkurrencedygtig for så vidt angår udgifter til projektændringer og uforudsete udgifter.

88 % af udgiften til boligdelen på 140,799 mio. kr., svarende til 123,903 mio. kr., kan finansieres med optagelse af lån hos KommuneKredit. Der er i 2014 optaget et foreløbigt lån på 110,0 mio. kr. Derfor hjemtages der lån på det resterende beløb 13,903 mio. kr.

Byggeriet er afleveret 2. juni 2014, og overgået til drift pr. 1. august 2014.

 

Ved godkendelse af bevillingen (skema B) var huslejen beregnet til ca. 984 kr./m² pr. år., svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 5.822 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 174 kr. pr. m² årligt, eller 1.030 kr. pr. måned pr. bolig.

Huslejen for Fuglsangsø Centeret for 2016 er fastsat til kr. 5.822 kr. pr. bolig/984 kr./m² pr. år.

 

Huslejeniveauet svarer til de øvrige boliger på SSB område. Eksempelvis er huslejeniveauet for 2016 på Lind pleje- og aktivitetscenter 964 kr./m² pr. år, og på Lindegården 1.020 kr./m².

 

Velfærdsteknologi:

Der var jf. budgettet afsat 4 mio. kr. til velfærdsteknologi.

 

Der er anvendt i alt 4,864 mio. kr. til indkøb og implementering af velfærdsteknologi på Fuglsangsø Centeret.

Heraf er der anvendt i alt 0,500 mio. kr. indkøb og udvikling  af wellness badekabine i samarbejde med en privat producent af velfærdsteknologisk udstyr, og 2,630 mio. kr. på LED-belysning (Døgnrytmen styrer belysning af boliger og tilhørende servicearealer på et boligafsnit på 16 boliger og tilhørende 10 boliger til demente). Projekterne omkring wellnes kabinen og LED belysningen er ikke endelig afsluttet.

 

Det resterende beløb kr. 1,734 mio. kr. er hovedsaglig brugt på indkøb af:

Bidettoiletter. Der er indkøbet 2 forskellige modeller af bidettoiletter. 20 stk. i alt.

Informationsskærme i aktivitets- og plejecenterdelen.

Wayfinding – Elektronisk tavle med fingertouch. Elektronisk ”vej viser” opsat i indgangsområdet.

4 stk. Højdejusterbare badestole.

Særlige stole med massage funktion - 2.stk. Særlig velegnet til demente borgere.

 

Udgifterne til ny teknologi er hovedsaligt indkøbt til servicearealerne. Bidettoiletter og badestole er indkøbt til boligarealerne.


Regnskabet (skema C) for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. det fremlagte anlægsregnskab ligger på sagen. 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at regnskabet (skema C) for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 140,799 mio. kr. og 75,521 mio. kr. (begge inkl. moms),

 

at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 140,799 mio. kr. (inkl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 61,589 mio. kr. (ekskl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 4,720 mio. kr.,

 

at der hjemtages det resterende lån på 13,903 mio. kr. til finansieren af boligdelen, således at den samlede låneoptagelse bliver 123,903 mio. kr.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Revisorerklæring
 

366. Ombygning af Ågården i Vildbjerg

Sagsnr.: 27.54.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Ombygning af Ågården i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna Kjærgaard Stokholm

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 22. oktober 2014 programoplæg for ombygning af Aktivitetscentret Ågården. Opgaven har krævet en ny indretning af de kommunale arealer, for at kunne rumme Aktivitetshuset (Handicap og Psykiatri) sammen med de aktiviteter der allerede foregår i huset i dag.

 

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra brugere af Aktivitetcentret, leder af daghjem, leder af Aktivitetshuset, arkitekt, rådgiver fra kommunale ejendomme og konsulent fra Staben.

 

Der er indhentet priser på opgaven over 2 udbudsrunder.

 

Social og Sundhedsudvalget er senest på mødet d. 23 september blevet orienteret omkring de indkomne priser i forbindelse med udbudsrunde 2. Ved indhentning af priser for anden gang har det ikke været muligt at opnå en samlet besparelse, der er en afvigelse på 1,154 mio. kr. over budgetrammen for ombygningen af Ågården.

 

Sagen fremlægges med henblik på, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan projektet kan fortsætte.

Sagsfremstilling

Projektet har i begge udbudsrunder været udbudt i hovedentreprise og administrationen har vurderet om en ny udbudsrunde udsendt som fagentreprise, vil kunne give en yderligere besparelse.

 

Administration vurder at et nyt udbud i fagentreprise vil give en besparelse på under kr 100.000,- når der tages højde for ekstra omkostninger til nyt udbud, omprojektering m.m. Det vurderes ligeledes at det vil være svært, at hjemtage priser i et nyt udbud, da flere af de adspurgte håndværkere ikke har ønsket at medvirke i 2. udbudsrunde.

 

Administrationen har vurderet følgende muligheder for projektet.

 

 • Aktivitetshuset på Park Alle fraflyttes ikke og de eksisterende lokaler, som Sundhed og Ældre råder over på Ågården renoveres. Renoveringen finansieres af det beløb i invisteringsoversigten, som er afsat til Ågården.

 

 • Social- og Sundhedsudvalget anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om finansiering af det resterende beløb på ialt 1,154 mio. kr. til gennemførsel af ombygningen af Ågårdens lokaler, så lokalerne kan rumme Aktivitetshuset, daghjem og Aktivitetscentret. Aktivitetshuset lokaler fraflyttes og Kommunale Ejendomme kan herefter sætte ejendommen på Park Alle 5 til salg.

 

Økonomi

Jf. investeringsoversigten er der for Ågården afsat 3,882 mio. kr. i 2014 og 4,190 mio. kr. i 2015. I alt er der afsat 8,072 mio. kr. til projektet.

 

Ved indhentning af priser for anden gang har det ikke været muligt at opnå en samlet besparelse, der er en afvigelse på 1,154 mio. kr. over budgetrammen for ombygningen af Ågården.

 

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger finansiering af de resterende kr. 1,154 mio kr. til gennemførsel af ombygningsprojektet. Lejemålet på Park Alle opsiges og Aktivitetshuset flytter til Ågården,

at der frigives anlægsbevilling på udgiften på i alt 9,226 mio. kr. samt frigivelse af en anlægsbevillling på indtægten vedr. servicearealtilskud på i alt 1,240 mio.kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter,

 

at anlægsudgiften på 8,072 mio. kr. samt anlægsindtægten vedr. servicearealtilskud på 1,240 mio. kr. finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter,   

 

at rådighedsbeløbet forhøjes med 1,154 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

367. Lukning af Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen

Sagsnr.: 28.03.00-P21-4-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Lukning af Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Som følge af opstart af privat daginstitution i Feldborg pr. 1. november 2015, er der pr. 1. november ikke flere børn indskrevet i den kommunale daginstitution Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen.

 

Forvaltningen indstiller derfor, at institutionen lukkes pr. 1. november 2015.

Sagsfremstilling

Den 1. november 2015 starter den private daginstitution op i Feldborg. Dette har betydet, at der pr. denne dato ikke er flere børn indskrevet i den kommunale daginstitution Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen.

 

Ledelsen af Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen har siden opstart af friskolen i Feldborg den 1. august 2015, været varetaget af skoleleder for Haderup Skole og Børnehus.

 

Alt personale fra Kålormen er virksomhedsoverdraget. En til institutionen i Haderup og resten til den private institution i Feldborg.

 

Inventar og lignende tilbydes til de kommunale daginstitutioner og SFO'er i Herning Kommune.

 

Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen er beliggende i kommunalebygninger Bredgade 80, 7540 Haderup. Forvaltningen anbefaler, at den kommunale bygning afhændes.

 

 

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at lukke den kommunale daginstitution Feldborg Børneunivers, afdeling Kålormen pr. 1. november 2015.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at den kommunale bygning Bredgade 80, 7540 Haderup afhændes.

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

368. Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus

Sagsnr.: 28.03.04-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Buch, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

På dagtilbudsområdet søges om frigivelse af midler til etablering af vuggestuepladser i Haderup Skole og Børnehus. De frigivne midler skal anvendes til de nedenfor skitserede områder.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra Haderup Skole og Børnehus om etablering af vuggestuepladser og det faktum, at der pr. 1.11.2015 ikke er kommunale vuggestuepladser i dagtilbudsdistrikt 6 - Feldborg/Haderup - søges der om midler på i alt 197.000 kr til etablering af vuggestuepladser herunder elarbejde, tømrerarbejde, entreprenørarbejde, vvs-arbejde samt etablering af krybberum.

 

Etablering af vuggestuepladser giver mulighed for at der i en fremtidig fordeling eventuelt ville kunne tildeles vuggestuepladser til Haderup Skole og Børnehus.

Økonomi

197.000 kr.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles en anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 197.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, nyt stednr., Etablering af vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus i 2015,

 

at beløbet på 197.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 513099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. 

 

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Ansøgning fra Haderup Skole og Børnehus
 

369. Frigivelse af anlægsbevilling til motoriksal i Haderup Skole og Børnehus

Sagsnr.: 28.00.00-G01-7-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til motoriksal i Haderup Skole og Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Haderup Børnehus har tidligere ansøgt om tilbygning i form af en motoriksal, og institutionen har selv fået udarbejdet et skitseoplæg på opgaveløsningen. Dette skitseoplæg er nu blevet bearbejdet af Kommunale Ejendomme.

Sagsfremstilling

Haderup Børnehus ansøger i juli 2014 om opførelse af en motoriksal. Daginstitutionen arbejdede selv videre med sagen, samt deres mulighed for medfinansiering.

Efterfølgende har Børn og Unge været inde i sagen og hermed også Kommunale Ejendomme. Kommunale Ejendomme har gennemgået institutionens skitseoplæg og påpegede, at der var flere ting der skulle på plads, samt at der skulle flere undersøgelser til.

 

I juni 2015 giver skoleleder / institutionslederen tilsagn om, at der arbejdes videre med sagen udfra det tilrettede skitseoplæg og den nyvurderede pris for byggeriet.

 

Kommunale Ejendomme har arbejdet videre med sagen, og det har resulteret i ændringer således, at der kan opnåes en myndigheds godkendelse.

 

Motoriksalen bliver beliggende i et eksisterende gårdrum samt der inddrages puderum og 2 glasforbindelsesgange.

 

Ved at daginstitutionen får tilbygget motoriksalen indebærer dette, at de har større mulighed for at udføre det pædagogiske arbejde, da institutionen i dag bærer præg af flere mindre rum. Samtidig vil tilbygningen skabe nye muligheder for skole og institution.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til 1.860.000 kr. Inventardelen finansieres af daginstitutionen. På anlægskontoen udvidelse/ændring af pladskapacitet resterer 2.163.000 kr.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.860.000 kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. Motoriksal Haderup Skole og Børnehus  i 2015,

at beløbet på 1.860.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 513099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Haderup Børnehus
 

370. Event i Herning

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-3-15 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Event i Herning

 

371. Erstatning for anlæg af ledninger i kommunale arealer i Sinding, Studsgård og Tjørring

Sagsnr.: 13.00.00-G10-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for anlæg af ledninger i kommunale arealer i Sinding, Studsgård og Tjørring

 

372. Erstatning for anlæg af kabler på kommunal ejet jord i Hurup Thy

Sagsnr.: 05.12.00-G14-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for anlæg af kabler på kommunal ejet jord i Hurup Thy

 

373. Privat virksomhed anmoder om ekspropriation til fordel for virksomheden

Sagsnr.: 82.01.00-4-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Privat virksomhed anmoder om ekspropriation til fordel for virksomheden

 

374. Salg af areal i Herning by

Sagsnr.: 82.02.00-G10-8-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Herning by

 

375. Salg af areal i Aulum

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-58-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af areal i Aulum

 

376. Køb af grund i Herning by

Sagsnr.: 19.03.00-G10-1-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Køb af grund i Herning by

 

377. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering ifm. ejendomshandel

Sagsnr.: 20.00.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering ifm. ejendomshandel

 

378. Ekspropriation til vejformål

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Ekspropriation til vejformål

 

379. Socialøkonomisk viirksomhed

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-5-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Socialøkonomisk viirksomhed

 

380. Banegårdspladsen

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Banegårdspladsen

 

381. Herning Krisecenter

Sagsnr.: 00.00.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Herning Krisecenter