Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

338. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-15 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender hermed budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 for det samlede kommunale område til behandling og godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 9. november og efterfølgende behandling i Byrådet d. 17. november.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2015.

Generelt set vurderes Forventet regnskab mod Korrigeret budget. Sanktionslovgivningen gør at vi samlet set i Herning Kommune ikke kan bruge af genbevillingerne på Servicedriftsudgifter. Derfor måles Servicedriftsudgifter i forhold til Korrigeret budget uden genbevillinger.

 

I den efterfølgende sagsfremstilling præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 30.09.2015

Resultat af skattefinansieret drift viser et driftsresultat på 210,1 mio. kr. Dette er 92,9 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg forventes at blive et underskud på 4,7 mio. kr., hvilket er 222,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvilket kan henføres til forventet mindreforbrug på servicedriftsudgifter, anlægsudgifter, forsyningsvirksomheder samt jordforsyningsområdet. Der forventes merforbrug på de øvrige udgifter.  

 

Servicedriftsudgifter 

Som det fremgår af nedenstående forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.337.586 mio. kr. Dette er 10,0 mio. kr. mere end korrigeret budget uden genbevillinger.

Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som Vedtaget budget + tillægsbevillinger - generelle reserver (33 mio. kr.).

Pr. 30. september 2015 er rammen på 3.294.611 mio. kr. (beregnet som 3.344.451 mio. kr. -16.840 mio. kr. - 33.000 mio. kr. = 3.294.611 mio. kr.).  I forhold til denne forventes et merforbrug på 43,0 mio. kr. (beregnet som 3.294,6 mio. kr. - 3.337,6 mio. kr. = 43,0 mio. kr.).

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for 2015 pr. 30.09.2015

 

Udfordringer i 2015 ved budgetopfølgning pr. 30.09.2015

Børne- og Familieudvalget

På Børne- og Familieudvalgets område forventes merforbrug på 20,5 mio. kr. Det er en nedbringelse af merforbruget fra anden budgetopfølgning med 11,3 mio. kr. Merforbruget ligger primært på Serviceområde 16 Børn og Familie. Fagudvalget præsenteres sammen med tredje budgetopfølgning for en særskilt sag vedr. økonomien på Serviceområde 16 Børn og Famiilie, herunder korrigerende handlinger som forventes at kunne nedbringe merforbruget på sigt. 

Derudover er der iværksat et ansættelses- og indkøbsstop på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler for resten af 2015, dog således at det ikke påvirker den daglige drift.

 

Social- og Sundhedsudvalget 

Der forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Merforbruget fordeler sig med 12,8 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 10,3 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Merforbruget er faldet med 7,4 mio. kr. siden anden budgetopfølgning.

Der er usikkerhed om effekten af den besluttede handleplan for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre arbejdes der med en række besparelser i forbindelse med mulighedskatalogerne i 2015 og 2016, som endnu ikke er færdigimplementeret. Derudover arbejdes der med en handleplan for sygeplejen. 

 

Likviditet

Som det fremgår af tabel 1, er den samlede likviditetsmæssige påvirkning af det forventede regnskab en likviditetstilgang på 10,3 mio. kr.

Dette fordeler sig med påvirkning fra det forventede resultat med et forbrug på 4,7 mio. kr. samt en tilgang fra finansieringsposterne på 15,0 mio. kr.

Det samlede likviditetsforbrug bevirker, at den forventede bogførte likviditet ultimo 2015 bliver på 332,8 mio. kr., mod 322,5 mio. kr. primo året.

 

Samlet vurdering

Der er iværksat adskillige korrigerende handlinger til at imødekomme det forventede merforbrug og samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. september at forventningerne til servicedriftsudgifterne er faldet siden sidste budgetopfølgning. Retningen er rigtig og mere vil blive gjort for at sikre budgetoverholdelsen. Ved en evt. overskridelse af budgettet vil der i lighed med vores økonomiske styringsprincipper blive overført merforbrug til indhentning i det kommende budgetår.

Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget

  • Der meddeles en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende monopolbrud på IT-området. Beløbet tilgår de likvide midler.
  • Der meddeles udgiftsbevilling på 4,668 mio. kr. til DUT-kompensation for 2015. Beløbet fragår de likvide midler.
  • Der meddeles rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til stednr. 031095 Etablering af nyt 50-meter bassin i 2015. Beløbet er finansieret af anlægsbudgettet i 2016.
  • Der meddeles driftsindtægts- og udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 11 Idræt og Fritid under Økonomi- og Erhvervsudvalget som følge af tilskud fra Region Midtjylland i forbindelse med afholdelse af VM i Håndbold Damer 2015.

 

Teknik- og Miljøudvalget

  • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2015 til Serviceområde 08 Drift, nyt stednr. til isolering, udskiftning af vinduer/døre samt montage af ny yderbeklædning. Udgiften finansieres af Serviceområde 08 Drift, stednr. 020072 Værksted, solcelleanlæg, som samtidig nedskrives med 250.000 kr.
  • Herning Kommune modtager tilskud fra staten til projektet Cykling som dagligt transportmiddel. Der mangler at blive meddelt anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling til tilskud på 2,778 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222061 Cykling som dagligt transportmiddel. Herudover er der på samme stednr. givet anlægsbevilling på 650.000 til cykelsti ved Frølundvej og fodgængerovergang i Aulum. Det indstilles, at dette projekt på 650.000 kr. flyttes til et særskilt stednr. på Serviceområde 09 Trafik.

- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,778 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222061 Cykling som dagligt transportmiddel,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. til projekt med cykelsti ved Frølundvej og fodgængerovergang i Aulum,

- at anlægsudgiften på 650.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2015 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222061 Cykling som dagligt transportmiddel. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarede samme sted.

 

Børne- og Familieudvalget

  • Der flyttes 115.000 kr. i 2016 og fremover vedr. Stakroge Gl. Skole fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 11 Idræt og Fritid under Kultur- og Fritidsudvalget, til særligt lokaletilskud.

 

Beskæftigelsesudvalget

  • Der flyttes 877.000 kr. fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 20, Administration til øget indsats i Rehabiliteringsteamet fra 2015 og frem.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

  • Der overføres uforbrugte midler på 1,85 mio. kr. i 2015 vedr. Madværkstedet i Huset No 7 fra Serviceområde 15 Kultur til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 tages til efterretning,

at de anførte bevillingsmæssige ændringer / budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi godkendes.

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Notat_budgetopfølgning_30.09.2015