Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

366. Ombygning af Ågården i Vildbjerg

Sagsnr.: 27.54.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Ombygning af Ågården i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna Kjærgaard Stokholm

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 22. oktober 2014 programoplæg for ombygning af Aktivitetscentret Ågården. Opgaven har krævet en ny indretning af de kommunale arealer, for at kunne rumme Aktivitetshuset (Handicap og Psykiatri) sammen med de aktiviteter der allerede foregår i huset i dag.

 

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra brugere af Aktivitetcentret, leder af daghjem, leder af Aktivitetshuset, arkitekt, rådgiver fra kommunale ejendomme og konsulent fra Staben.

 

Der er indhentet priser på opgaven over 2 udbudsrunder.

 

Social og Sundhedsudvalget er senest på mødet d. 23 september blevet orienteret omkring de indkomne priser i forbindelse med udbudsrunde 2. Ved indhentning af priser for anden gang har det ikke været muligt at opnå en samlet besparelse, der er en afvigelse på 1,154 mio. kr. over budgetrammen for ombygningen af Ågården.

 

Sagen fremlægges med henblik på, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan projektet kan fortsætte.

Sagsfremstilling

Projektet har i begge udbudsrunder været udbudt i hovedentreprise og administrationen har vurderet om en ny udbudsrunde udsendt som fagentreprise, vil kunne give en yderligere besparelse.

 

Administration vurder at et nyt udbud i fagentreprise vil give en besparelse på under kr 100.000,- når der tages højde for ekstra omkostninger til nyt udbud, omprojektering m.m. Det vurderes ligeledes at det vil være svært, at hjemtage priser i et nyt udbud, da flere af de adspurgte håndværkere ikke har ønsket at medvirke i 2. udbudsrunde.

 

Administrationen har vurderet følgende muligheder for projektet.

 

  • Aktivitetshuset på Park Alle fraflyttes ikke og de eksisterende lokaler, som Sundhed og Ældre råder over på Ågården renoveres. Renoveringen finansieres af det beløb i invisteringsoversigten, som er afsat til Ågården.

 

  • Social- og Sundhedsudvalget anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om finansiering af det resterende beløb på ialt 1,154 mio. kr. til gennemførsel af ombygningen af Ågårdens lokaler, så lokalerne kan rumme Aktivitetshuset, daghjem og Aktivitetscentret. Aktivitetshuset lokaler fraflyttes og Kommunale Ejendomme kan herefter sætte ejendommen på Park Alle 5 til salg.

 

Økonomi

Jf. investeringsoversigten er der for Ågården afsat 3,882 mio. kr. i 2014 og 4,190 mio. kr. i 2015. I alt er der afsat 8,072 mio. kr. til projektet.

 

Ved indhentning af priser for anden gang har det ikke været muligt at opnå en samlet besparelse, der er en afvigelse på 1,154 mio. kr. over budgetrammen for ombygningen af Ågården.

 

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger finansiering af de resterende kr. 1,154 mio kr. til gennemførsel af ombygningsprojektet. Lejemålet på Park Alle opsiges og Aktivitetshuset flytter til Ågården,

at der frigives anlægsbevilling på udgiften på i alt 9,226 mio. kr. samt frigivelse af en anlægsbevillling på indtægten vedr. servicearealtilskud på i alt 1,240 mio.kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter,

 

at anlægsudgiften på 8,072 mio. kr. samt anlægsindtægten vedr. servicearealtilskud på 1,240 mio. kr. finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter,   

 

at rådighedsbeløbet forhøjes med 1,154 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter. Beløbet finansieres af likvide aktiver.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.