Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

365. Fuglsangsø Centret - godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Fuglsangsø Centret - godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd godkendte på mødet den 14. maj 2013 skema B for byggeriet af Fuglsangsø Centret.

Projektet fik i forbindelse med budgetforlig 2013, indarbejdet yderligere 10 daghjemspladser fra Koloritten og 6 plejeboliger udgik. Generelle kapacitetstilpasninger på Sundhed og Ældre området, har ligeledes været medvirkende til ændringer i projektet.

 

Fuglsangsø centret omfatter i alt et nyt aktivitetscenter, administration, 90 plejeboliger, 16 ældreboliger og 20 daghjemspladser.

Endeligt anlægsregnskab vedrørende etablering og opførelse af boliger og servicearealer ved Fuglsangsø centret fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for nybygning af Fuglsangsø centret med boligarealer og serviceareal er udfærdiget og godkendt af EY revision, som har påtegnet regnskaberne uden bemærkninger den 8. oktober 2015.

Godkendelsen indebærer,

  • at kommunen godkender anlægsregnskabet (skema C) med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

 

 

Godkendelse af anlægsregnskabet (skema C):

Sammenlignet med budgettet (skema B), kan det endelige regnskab (skema C) specificeres i følgende hovedtal:

 

Bevilling

 

Regnskab

 

Forskel

 

 

(Skema B)

 

(Skema C)

 

 

 

Boligdel (inkl. moms)

148.992.000

kr.

140.799.310

kr.

-8.192.690

kr.

 

 

 

 

 

 

 

Servicedel (inkl. moms)

76.193.000

kr.

75.520.700

kr.

-672.300

kr.

 

 

 

 

 

 

 

Anskaffelsessum i alt

225.185.000

kr.

216.320.009

kr.

-8.864.991

kr.

 

Staten udmelder et bindende maksimumbeløb hvert år, som alment boligbyggeri skal opføres indenfor.

Hensigten med maksimumsbeløbsordningen er, at afskære det dyre byggeri, samt at fastholde et rimeligt lejeniveau.

Det kan oplyses at statens bindende maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag, var 168,959 mio. kr.

Anlægsregnskab:

Projektets samlede udgifter kan specificeres således:

Stednr.:

Betegnelse:

Bevilling:

Regnskab:

Forskel:

Boligdel:

Inkl. moms

 

 

 

530.080

Boliger

148.992.000

140.799.310

-8.192.690

Servicedel:

Ekskl. moms:

 

 

 

018.080.01

Servicearealer

61.976.000

61.589.106

-386.894

018.080.02

Servicearealtilskud

-4.720.000

-4.720.000

0

 

I alt

206.248.000

197.668.416

-8.579.585

Finansiering:

 

 

 

 

88% lån vedr. boligerne

 

-131.112.960

-123.903.393

7.209.567

2% beboerindskud vedr. boligerne

 

-2.979.840

-2.815.986

163.854

 

I alt

-134.092.800

-126.719.379

7.373.421

 

 

 

 

 

Netto finansieringen for Herning Kommune

I alt

72.155.200

70.949.037

-1.206.163

 

 

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Netto finansieringen for hele projektet er 70,949 mio. kr., mod bevillingens 72,155 mio. kr. Det vil sige en mindreudgift på 1,206 mio. kr.

Budgettet for anlægssagen blev udarbejdet i 2011, og de medvirkende faktorer til mindreudgiften har blandt andet været, at indexreguleringen ikke blev så høj som forventet, da byggeriet er gennemført i årene med særdeles lav prisudvikling. Ligeledes har renteudgifterne været betydelig lavere end forventet. Udbudsform og gennemførelse af byggeriet har desuden vist sig, at være meget konkurrencedygtig for så vidt angår udgifter til projektændringer og uforudsete udgifter.

88 % af udgiften til boligdelen på 140,799 mio. kr., svarende til 123,903 mio. kr., kan finansieres med optagelse af lån hos KommuneKredit. Der er i 2014 optaget et foreløbigt lån på 110,0 mio. kr. Derfor hjemtages der lån på det resterende beløb 13,903 mio. kr.

Byggeriet er afleveret 2. juni 2014, og overgået til drift pr. 1. august 2014.

 

Ved godkendelse af bevillingen (skema B) var huslejen beregnet til ca. 984 kr./m² pr. år., svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 5.822 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 174 kr. pr. m² årligt, eller 1.030 kr. pr. måned pr. bolig.

Huslejen for Fuglsangsø Centeret for 2016 er fastsat til kr. 5.822 kr. pr. bolig/984 kr./m² pr. år.

 

Huslejeniveauet svarer til de øvrige boliger på SSB område. Eksempelvis er huslejeniveauet for 2016 på Lind pleje- og aktivitetscenter 964 kr./m² pr. år, og på Lindegården 1.020 kr./m².

 

Velfærdsteknologi:

Der var jf. budgettet afsat 4 mio. kr. til velfærdsteknologi.

 

Der er anvendt i alt 4,864 mio. kr. til indkøb og implementering af velfærdsteknologi på Fuglsangsø Centeret.

Heraf er der anvendt i alt 0,500 mio. kr. indkøb og udvikling  af wellness badekabine i samarbejde med en privat producent af velfærdsteknologisk udstyr, og 2,630 mio. kr. på LED-belysning (Døgnrytmen styrer belysning af boliger og tilhørende servicearealer på et boligafsnit på 16 boliger og tilhørende 10 boliger til demente). Projekterne omkring wellnes kabinen og LED belysningen er ikke endelig afsluttet.

 

Det resterende beløb kr. 1,734 mio. kr. er hovedsaglig brugt på indkøb af:

Bidettoiletter. Der er indkøbet 2 forskellige modeller af bidettoiletter. 20 stk. i alt.

Informationsskærme i aktivitets- og plejecenterdelen.

Wayfinding – Elektronisk tavle med fingertouch. Elektronisk ”vej viser” opsat i indgangsområdet.

4 stk. Højdejusterbare badestole.

Særlige stole med massage funktion - 2.stk. Særlig velegnet til demente borgere.

 

Udgifterne til ny teknologi er hovedsaligt indkøbt til servicearealerne. Bidettoiletter og badestole er indkøbt til boligarealerne.


Regnskabet (skema C) for henholdsvis boliger og servicearealer samt revisionspåtegning vedr. det fremlagte anlægsregnskab ligger på sagen. 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at regnskabet (skema C) for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 140,799 mio. kr. og 75,521 mio. kr. (begge inkl. moms),

 

at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 140,799 mio. kr. (inkl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 61,589 mio. kr. (ekskl. moms),

 

at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 4,720 mio. kr.,

 

at der hjemtages det resterende lån på 13,903 mio. kr. til finansieren af boligdelen, således at den samlede låneoptagelse bliver 123,903 mio. kr.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Revisorerklæring