Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

344. Godkendelse af nye grønne mål for indkøb

Sagsnr.: 81.00.00-G01-4266-07 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Godkendelse af nye grønne mål for indkøb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Thastum

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2007 været medlem af Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI). Her valgte Herning Kommune at sige ja til en række grønne mål for indkøb.
 
Herning Kommune besluttede fra starten, at hvis der kom ny mål samt ændringer til mål, så skulle de behandles politisk.

 
POGI har nu lavet to forslag til nye mål, som handler om indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træprodukter.

Sagsfremstilling

Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) laver løbende forslag til nye mål eller opdaterer mål, som indarbejdes i Herning Kommunes udbud af anlæg, varer og tjenesteydelser og indgår som krav ved kommunens indkøb. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte således tre nye mål om indkøb af belysning, storkøkkenudstyr og transport af fødevarer og tekstiler den 3. november 2014. 

 

POGI har nu lavet forslag til to nye mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træproduktet. Nedenfor er redegjort for indholdet af målene samt konsekvensen for Herning Kommune.

 

Målene fremsendes til politiske godkendelse med det formål, at Økonomi- og Erhvervsudvalget kan følge udviklingen på området og herigennem blive orienteret om, hvad det indebærer at være medlem af POGI.

 

Rengøring og rengøringsservice 

Ved rengøring er det overordnede mål, at rengøringen udføres med så få skadelige kemikalier som muligt, både hvad angår antal og mængde (dosering). Ved indkøb af rengøringsmidler og –remedier, samt ved udbud af rengøringsservices sættes ambitiøse miljø- og arbejdsmiljømæssige krav.

 

For rengøringsmidler og remedier er det et mål, at indkøbene lever op til minimums kriterierne for ét af miljømærkerne: Svanen, Blomsten eller tilsvarende. Samme kriterier gælder for aftørringspapir, alternativt at der er tale om 100 pct. genbrugspapir.  

 

Desinficerende rengøringsmidler skal så vidt muligt undgås/minimeres. Ved særlig krævende rengøring, bør det overvejes om klor kan undgås.

 

Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser. Det tilstræbes, at der efterspørges nye metoder til miljø- og arbejdsmiljømæssig optimal rengøring. Herunder, at rengøringsremedierne er ergonomisk korrekte.

 

Det er essentielt, at eget rengøringspersonale besidder den fornødne viden til at varetage den daglige rengøring på en kvalitetsbevidst måde, der minimerer miljøbelastning og den fysiske slidtage på den enkelte medarbejder.

 

Det efterstræbes, at alle leverandører af serviceydelser på rengøringsområdet opfylder kriterierne for det internationale arbejdsmiljøcertifikat efter DS/OHSAS18001 eller tilsvarende.

 

Generelt vurderes det ikke, at de nye mål om rengøring og rengøringsservice får økonomiske konsekvenser for Herning Kommune. Kommunen anvender allerede i dag miljømærkede produkter. Det bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 7. september 2015 har besluttet, at rengøringsområdet er undtaget for konkurrenceudsættelse. Udvikling af rengøringsområdet er fortsat i fokus.  
 
Træ og træprodukter 

Det nye mål er, at produkter til byggeri og anlæg samt møbler og legepladser, hvori træ i træbaseret materiale indgår herunder nagelfast inventar, skal være dokumenterbart bæredygtigt elle miljørigtigt.

 

Miljømærkede træprodukter skal leve op til kriterierne bag det nordiske miljømærke Svanen eller EU´s miljømærke Blomsten eller tilsvarende inden for det pågældende produktområde. Alternativt kan efterspørges bæredygtigt træ i træprodukter, som fastsat i statens cirkulære på området (f.eks. FSC eller PEFC). Ved køb af miljømærket træ sikres skovenes biodiversitet og der undgås importeret træ af ulovlig hugst.

 
Det nye mål er en udvidelse af eksisterende mål inden for trælast og legepladser til at indeholde alt træ og træbaseret materiale inden for byggeri og anlæg samt møbler.

 
Det vurderes at udvidelsen af målet til at omfatte byggeri og møbler vil kunne medfører meromkostninger fra 0 – 10 % afhængig af, hvor god en aftale, som bliver indgået på området og vil evt. kunne kompenseres igennem byggeprocessen. At udmønte et mål om bæredygtigt træ giver lokale leverandører anledning til at blive leveringsdygtige i bæredygtige alternativer, noget der efterspørges mere og mere.

 

Evt. konsekvens for samarbejdet med KomUdbud 

Herning Kommune er medlem af udbudsfællesskabet KomUdbud, hvor 15 kommuner udbyder i fællesskab. Der er forskel på kommunernes grønne profil, idet kun 4 ud af de 15 KomUdbud kommuner er medlem af POGI. De fire kommuner er Århus, Odense, Sønderborg og Herning.

 

Hvis fællesskabet i KomUdbud ikke kan blive enige om de grønne indkøbsmål fra POGI, kan det blive aktuelt at lave en særskilt beskrivelse af Herning Kommunes grønne krav i udbudsmaterialet fra KomUdbud.
 
Tilslutning til de nye partnerskabsmål kan dog i yderste konsekvens betyde, at Herning Kommune må udbyde alene eller i samarbejde med de øvrige medlemmer af POGI.

 

Til orientering kan oplyses, at POGIs medlemmer er følgende: København, Århus, Odense, Herning, Egedal, Sønderborg, Frederiksberg, Roskilde og Gladsaxe Kommune samt Miljøministeriet, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Vandcenter Syd.

Økonomi

Ifølge Herning Kommunes indkøbspolitik, vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. april i 2015, skal der ved indkøb, så vidt muligt, anlægges en totaløkonomisk betragtning - dvs. en vurdering af de samlede omkostninger i produktets levetid.

 

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke kan godkende begge eller en af målene, vil POGI ikke lancere målet, før der er fundet en fælles løsning blandt medlemmerne i POGI regi. 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Kommune tilslutter sig begge mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træprodukter (scenarie 1),

alternativt

 

at Herning Kommune tilslutter sig det nye grønne mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice, men ikke tilslutter sig målet omhandlende træ og træproduktet (scenarie 2),

alternativt

 

at Herning Kommune tilslutter sig det nye grønne mål omhandlende træ og træprodukter, men ikke tilslutter sig målet omhandlende rengøring og rengøringsservice (scenarie 3),

alternativt

 

at Herning Kommune ikke tilslutter sig nogle af de nye grønne mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træprodukter (scenarie 4). 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Herning Kommune tilslutter sig begge mål omhandlende indkøb af rengøring og rengøringsservice samt træ og træprodukter (scenarie 1), dog således at det præciseres, at det er en målsætning og ikke et politisk krav i en tid, hvor der er fokus på effektiviseringer.