Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

360. Frigivelse af anlægsbevilling til smukke indfaldsveje

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Frigivelse af anlægsbevilling til smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med budget 2015 har Byrådet besluttet, at der fra 2016 skal gennemføres forskønnelse af indfaldsvejene til Herning. Der er i 2016 afsat 3.044.000 kr. til projektet.

 

På mødet den 10. august 2015 godkendte Byplanudvalget ”Strategi for Smukke indfaldsveje”.

 

Der er udarbejdet en handlingsplan for de udpegede vejstrækninger og ankomster som er beskrevet i ”Strategi for Smukke indfaldsveje”.

 

Forvaltningen anbefaler at Byplanudvalget godkender handlingsplanen og prioriter anlægsprojekter for 2016. Handlingsplanen er vedlagt som bilag. Anlægsprojekter for 2016 er beskrevet på side 4 i handlingsplanen.

 

Desuden indstiller forvaltningen at anlægsbevilling for 2016 frigives.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har i sit politiske arbejdsgrundlag for perioden 2014 – 2017 ønsket at se på mulighederne for at forskønne indfaldsvejene til Herning. Byrådet har herefter afsat 3.044.000 kr. til anlæg i 2016. Der er derfor udarbejdet en strategi og en handlingsplan for ”Smukke indfaldsveje”. Strategien og handlingsplanen er udarbejdet som et samarbejde mellem de fagområder, der varetager opgaverne omkring planlægning, anlæg og drift af vejarealer, rundkørsler og indfaldsveje til Herning.

 

I handlingsplanen er der udarbejdet planer for de udpegede vejstrækninger og ankomster som er beskrevet i ”Strategi for Smukke indfaldsveje”. Handlingsplanen peger på flere anlægsprojekter end de 3.044.000 kr. der er afsat til anlæg i 2016. Byplanudvalget bedes tage stilling til om det er de rigtige projekter der er udpeget til anlæg i 2016.

Der foreslås i handlingsplanen 23 anlægsprojekter for et samlet beløb på 9.694.000 kr. Forvaltningen foreslår 14 projekter i 2016.

 

Der er i handlingsplanen arbejdet med virkemidlerne, beplantning, facader og arkitektur, skiltning, kunst og udsmykning samt belysning som, er beskrevet i ”Strategi for Smukke indfaldsveje”.

Mange af projekterne er ikke skitseret men blot udpeget som projekter. Efter en endelig udpegning af projekter, vil de blive skitseret og konkretiseret efterhånden.

 

Der er enkelte projekter, der ikke er anlægsprojekter f.eks. revision af Byens ansigt i forhold til de erhvervsdrivendes skiltning og udstilling langs indfaldsvejene. Et andet projekt er kunst langs byens veje. Hvordan kan indfaldsvejene vise Herning som en moderne kunstby? Kunsten skal iscenesættes, så den understøtter Hernings identitet som en by, der viser mod, muligheder og sammenhold.

 

Der skal være mulighed for at udsmykke byen ved f.eks. events. Der kan f.eks. placeres flag og bannere ved MCH, Dronningens Boulevard og ved byens nordlige ankomster, Viborgvej og Holstebrovej. Det kan yderligere overvejes om man kan markere særlige events ved andre virkemidler eller tiltag.

 

Byggeri og arkitektur er et virkemiddel, der markerer byen. Der er markeret flere steder, hvor det er et konkret byggeri, der skal byde velkommen og fortælle, at man er ankommet til Herning.

 

Beplantning er en stor del af projektet. Det er et virkemiddel, som kan binde byen sammen og skabe identitet og variation. Her tænkes en beplantning, som viser, at vi tør noget i Herning, at man godt må undres og få en oplevelse på byens veje. Beplantningen ved ankomsten skal skabe blikfang.

Nogle steder er der foreslåede midler til udtyndning af beplantning. Dette gøres for at skabe kig til bygninger og landskaber.

 

Der er flere steder foreslået belysningsprojekter med effektbelysning. F.eks. ved MCH, hvor der er mange gæster der ankommer når det er mørkt.

 

 

 Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 2. november taget til sagen til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget ønsker at afledte driftomkostninger ved implementering af handlingsplan for "Smukke indfaldsveje" indarbejdes i budgetlægning for 2017 og frem.

 

Økonomi

På investeringsoversigten er der afsat 3.044.000 kr. i 2016.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at handlingsplanen godkendes og anlægsprojekter for 2016 prioriteres således:
Pkt. 7 reduceres med kr. 100.000,

Pkt. 16 udgår,

Pkt. 22 og 23 udgår og gennemføres i forbindelse med projektet om forskønneles af forstæderne,

Pkt. 12 og 13 indføjes med tilsammen kr. 500.000,

Pkt. 17 indgår med kr. 250.000.

 

at der meddeles anlægsbevilling på 3.044.000 kr. til serviceområde 09. Trafik, sted nr. 223061,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3.044.000 kr. i 2016 på sammen sted nr.  

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan tiltræde indstillingen, dog således at han ikke ønsker projekterne 12 og 13 fremmet.

Bilag

  • Handlingsplan Smukke indfaldsveje