Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

357. Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde i Bryggergade 8, Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde i Bryggergade 8, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

X

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet 22. juni 2015 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning. Lokalplanforslaget skal give mulighed for at anvende ejendommen til boligformål.

 

Lokalplanforslag nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning, har været i offentlig høring.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Herning bymidte som en del af Dalgashus karréen.

 

Lokalplanens indhold

Med lokalplanforslag nr. 11.C3.5 ændres anvendelsen af ejendommen til, ud over eksisterende anvendelse til erhvervsformål, at omfatte boligformål i hele bebyggelsen.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 25. juni til den 10. september 2015. Der er kommet 1 indsigelse til lokalplanforslaget med 6 underskrivere.

 

Indsigelsen er fra beboere i 4 lejligheder på 3. sal i naboejendommen Bryggergade 10. Indsigelsen er rettet imod bestemmelserne i §7.2 hvor det fremgår at bebyggelse i gården kan opføres i 3 etager med en højde på 14 m. Indsigerne påpeger, at den eksisterende bygning er ca. 10,5 m i højden. Indsigelsen begrundes med væsentlige indbliksgener til de pågældende lejligheder samt, at udsigten mod nord forsvinder. Indsigelsen er også rettet imod §7.4 hvor det fremgår, at bebyggelse kan opføres i skel. Indsigelsen er begrundet med, at det virker som om byggeriet vil komme endnu tættere på Bryggergade 10.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at indbliksgenerne vil være mindre væsentlige på grund af en meget skarp vinkel set fra A, de boliger der er tættest på Bryggergade 10, og en rimelig afstand hvad angår de øvrige boliger - B. Lokalplanen muliggør ikke bebyggelse der ligger tættere på skel end eksisterende bebyggelse.

 

I øvrigt mener forvaltningen, at gener ved indblik, og udsigt der forsvinder, er forventelige følger af at bo i en større by.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning endeligt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • IndsigelseNaboerNr.10_010915